Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Poradnik dla Studentów I roku


Uroczystość immatrykulacji

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku odbędzie się w następujących terminach:

STUDIA STACJONARNE  – 5 października 2023 r. (czwartek) godz. 9.00 w budynku Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

STUDIA NIESTACJONARNE7 października 2023 r. (sobota) godz. 10.00 w audytorium A w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu

Immatrykulacja będzie połączona ze spotkaniem dla studentów I roku. Program spotkania uwzględnia krótką prezentację Wydziału, a także szereg ważnych i istotnych informacji dla osób rozpoczynających studia. Podczas spotkania będą również wydawane zaświadczenia oraz legitymacje studenckie.

W dniu immatrykulacji studentów stacjonarnych 5 października br. dziekanat będzie nieczynny dla studentów.
W dniu immatrykulacji studentów niestacjonarnych 7 października br. dziekanat będzie czynny dla studentów w godzinach 12.30-15.00.


Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym dla studentów I roku rozpoczną się:

STUDIA STACJONARNE – 6 października 2023 r.

STUDIA NIESTACJONARNE – 7 października 2023 r. od godz. 13.30

Uprzejmie informujemy, że studenci I roku na I semestrze studiów nie mogą się sami rejestrować na zajęcia. Rejestracja na zajęcia zostanie dokonana przez dziekanat.

Podział na grupy ćwiczeniowe zostanie dokonany alfabetycznie przez dziekanat i będzie dostępny dla każdej osoby razem z rozkładem zajęć w systemie USOSweb po założeniu konta w zakładce > mój usosweb > zajęcia studenta.

Rozkłady zajęć dla poszczególnych kierunków znajdują się również na stronie wydziału w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.


Konto studenckie na serwerze UMK

Zgodnie z Regulaminem Studiów student jest zobowiązany do posiadania konta na serwerze uniwersyteckim, a także do korzystania z tego konta w zakresie kontaktowania się drogą elektroniczną w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych.

Poniżej link do strony z informacjami o zakładaniu konta:
Zakładanie konta na serwerze UMK
oraz link do strony z informacjami i instrukcjami na temat poszczególnych usług informatycznych dostępnych poprzez konto studenckie:
Usługi informatyczne dla studentów


Podpisanie e-ślubowania oraz odbiór legitymacji i zaświadczeń

Zgodnie z § 6 Regulaminu Studiów UMK osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania poniższej treści:

Treść ślubowania:
Podejmując studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i stając się członkiem wspólnoty akademickiej, ślubuję uroczyście:
– rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności,
– szanować prawa i obyczaje akademickie,
– całym swoim postępowaniem dbać o dobre imię Uniwersytetu,
– przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.

Również zgodnie z § 59 Regulaminu Studiów UMK rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów. Niepodjęcie studiów rektor stwierdza w przypadku niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku akadmieckiego.

Aby podpisać e-ślubowanie należy po założeniu konta na serwerze uniwersyteckim UMK zalogować się na swoje konto studenckie w systemie USOSweb i postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją, tzn. trzeba zaakceptować treść ślubowania. Bez wykonania tej czynności nie będzie można uzyskać dostępu do usług oferowanych przez system (np. zobaczyć rozkładu zajęć). Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku będzie odnotowywany przez dziekanat. Osoby, które nie złożyły ślubowania w terminie do 8 października będą skreślane z listy studentów.

Podpisanie ślubowania elektronicznego będzie możliwe w dniach od 1-7 października 2023 r.

Prosimy też o sprawdzenie na co najmniej na tydzień przed uroczystością immatrykulacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK statusu zdjęcia do legitymacji i opłaty za legitymację. Zdjęcie i opłata powinny być zatwierdzone. Jeśli zdjęcie jest odrzucone, należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Legitymacje studenckie oraz zaświadczenia będą wydawane dla wszystkich studentów podczas uroczystości immatrykulacji.


Regulamin Studiów UMK

Bardzo ważny dokument opisujący wiele zasad, które obowiązują Państwa w trakcie studiów oraz które pomagają w rozwiązaniu wielu problemów związanych ze studiowaniem. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem oraz stosowanie do określonych w nim reguł. Poniżej link do treści dokumentu:

Regulamin studiów


Kształcenie zdalne

Instrukcje dla podstawowego korzystania z narzędzi e-learningu wykorzystywanych na Uniwersytecie znajdują się pod poniższym linkiem:

E-learning dla studentów


Dziekanat

Informacje kontaktowe do dziekanatów poszczególnych kierunków studiów oraz godziny dyżurowania znajdują się w zakładce Dziekanat

Prosimy, aby telefony były kierowane do osoby, która opiekuje się danym rokiem studiów.

Zachęcamy do załatwiania spraw studenckich drogą telefoniczną oraz mailową (koniecznie z użyciem maila studenckiego UMK).

Uprzejmie informujemy, że indywidualne wnioski studentów powinny być składane w następujący sposób:
– poprzez przesłanie wniosku pocztą tradycyjną;
poprzez przesłanie skanu do dziekanatu za pośrednictwem studenckiego maila na serwerze UMK (@stud.umk.pl) na adres mailowy: dziekanat.wpia@umk.pl (nie dotyczy postępowań administracyjnych tzn. wniosków związanych ze skreśleniem z listy studentów oraz wniosków stypendialnych – tutaj obowiązują regulacje wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego), prosimy, aby skany dokumentów były dobrej jakości;
– poprzez złożenie wniosku w dziekanacie osobiście lub w skrzynkach, które znajdują się przy drzwiach pokoi nr 19a oraz 21.

Wzory wniosków w podstawowych sprawach studenckich są dostępne w zakładce Wzory wniosków dla studentów.


Pomoc materialna

Informacje na temat stypendiów dla studentów znajdują się w zakładce Pomoc materialna.


Opłaty za studia (studenci niestacjonarni)

Uprzejmie informujemy, że zasady, terminy oraz tryb pobierania opłat za studia zostały uregulowane Uchwałą nr 119 Senatu UMK w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach (Biuletyn Prawny UMK, rok 2021, poz. 294 ze zm.)

Tekst uchwały oraz wysokości opłat dla poszczególnych kierunków dostępne są w zakładce Opłaty za studia

Przypominamy, że zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą I rata czesnego za studia powinna zostać uiszczona do dnia 15 października 2023 r. na indywidualny numer konta, który jest podany w systemie USOSweb w zakładce płatności.


Szkolenie biblioteczne

W roku akademickim 2023/2024 Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom (niezależnie od roku studiów) zdalny dostęp do kursu szkolenia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

Kurs elektroniczny dostępny będzie na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne od 3 października 2023 r., umożliwiając Państwu zapoznanie się z materiałami w dogodnym czasie. Udział w szkoleniu jest fakultatywny, jednak zachęcamy do zapoznania się z zasobami Biblioteki UMK, zwłaszcza tymi dostępnymi online.

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych dostępne są na stronie Biblioteki UMK.


Obowiązkowe szkolenie BHP

Uprzejmie informuję, że wszyscy studenci pierwszego roku studiów są zobowiązani do zaliczenia szkolenia podstawowego BHP.

Szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 16.10.2023 r. d0 10.12.2023 r.

Podajemy adres strony z dostępem do materiałów szkoleniowych i testu:
https://moodle.umk.pl/BHP/
Ponadto podajemy również kontakt z Działem Szkoleń BHP:
https://www.umk.pl/studenci/bhp/