Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Procedura dyplomowania

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Instrukcja dotycząca zakończenia studiów

Archiwum Prac Dyplomowych

PRZEPISY

Zarządzenie nr 175 Rektora UMK z dnia 25 września 2023 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 141 Rektora UMK z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przygotowywania i  wydawania dyplomów oraz suplementów do dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

WZORY WNIOSKÓW

Oświadczenie promotora

Zasady przygotowania strony tytułowej pracy oraz plików z elektroniczną wersją pracy

Zasady wprowadzania do APD pliku z pracą dyplomową

Oświadczenie studenta w sprawie egzaminu w formie zdalnej

Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu

Wniosek o wydanie odpisów dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w języku polskim lub obcym)

Wzór upoważnienia do odbioru dyplomu innej osoby (należy złożyć osobiście w dziekanacie)

Przesłanie za pośrednictwem poczty polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów odbywa się na wniosek absolwenta złożony osobiście bądź przesłany w formie papierowej do dziekanatu, według wzoru poniżej (nie dotyczy absolwentów, którzy egzamin dyplomowy zdawali po 1 października 2019 r., gdyż ich dyplomy mają status dokumentów publicznych).

Wniosek o przesłanie za pośrednictwem poczty polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów

Wpłaty za przesyłkę dyplomów należy dokonywać na podany poniżej numer konta bankowego Uczelni:
Rachunek dla opłat za kursy, studia dla pozostałych jednostek uczelni oraz opłat manipulacyjnych: 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880

Ponadto absolwent, który wnioskował o wysyłkę, po otrzymaniu dokumentów zobowiązany jest przekazać listownie lub mailowo (w formie skanu) podpisane własnoręcznie potwierdzenie odbioru dokumentów, które będzie załączone do przesyłki.

Potwierdzenie odbioru za pośrednictwem poczty polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej