Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Ogłoszenia

Szanowni Państwo !

uprzejmie informuję, że w dniach od 06 grudnia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. powinni Państwo dokonać wyboru przedmiotów fakultatywnych, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018. W związku z powyższym proszę o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych.

1. Wybierając przedmiot fakultatywny proszę uwzględnić wymogi określone programem studiów co do ich liczby na poszczególnych kierunkach studiów.

2. Student danego semestru studiów może wybrać tylko przedmiot, który jest przewidziany dla danego kierunku i poziomu kształcenia /semestru studiów/.
Wykaz przedmiotów fakultatywnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

3. Liczba wybranych fakultetów musi odpowiadać liczbie fakultetów wymaganych planem studiów dla danego semestru. Udział w dodatkowych zajęciach wymaga zgody dziekana.
Zwracam również uwagę, iż studenci studiów drugiego stopnia nie mogą wybierać przedmiotów, które zaliczyli w toku studiów pierwszego stopnia

4. Dokonując wyboru fakultetu proszę o zapoznanie się z zamieszczoną w załączniku nr 2 listą przedmiotów fakultatywnych, zawierającą informacje o terminie ich prowadzenia.

5. Terminy zajęć fakultatywnych:
– sem. zimowy: 13 i 14 stycznia 2018 oraz  27 i 28 stycznia 2018
–  sem. letni:  10 i 11 marca  2018 r. oraz  24 i 25 marca  2018 r.

6. Uprzejmie przypominam, że umieszczenia danego fakultetu w rozkładzie zajęć jest uzależnione od liczby studentów, którzy dokonali rejestracji. Dla studentów zarejestrowanych na fakultety, które nie zostaną umieszczone w planie zajęć z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych, zostanie przeprowadzona dodatkowa rejestracja w późniejszym terminie. O terminie dodatkowej rejestracji zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

7. Uprzejmie zwracam również uwagę Studentom pierwszego roku wszystkich kierunków studiów na potrzebę zapisania się na jeden wykład do wyboru:

I rok administracji 1 stopnia: (jeden z dwóch)

1. Filozofia,
2. Etyka urzędnicza,

I rok administracji studia drugiego stopnia: (jeden z dwóch)

1. Prawo pomocy socjalnej,
2. Prawo ochrony konsumenta,

I rok prawa: (jeden z dwóch)

1. Filozofia,
2. Podstawy socjologii.

W przypadku przedmiotów do wyboru ich umieszczenie w planie zajęć jest uzależnione od liczby studentów dokonujących rejestracji w wyżej podanym terminie.

Załącznik nr 1 prawo_niestacjonarne (223 KB)

Załącznik nr 1 administracja I stopnia_niestacjonarne (296 KB)

Załącznik nr 1 administracja II stopnia_niestacjonarne (296 KB)

Załącznik nr 2 Fakultety studia niestacjonarne_2017/2018_z podziałem na godziny (303 KB)

Z poważaniem

Beata Kwiatkowska