Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Kierunki badawcze na Wydziale Prawa i Administracji

Zainteresowania badawcze pracowników wydziału obejmują wszystkie dyscypliny nauk prawnych. Są to w szczególności:

 • prawo cywilne i międzynarodowe prawo prywatne: prawo porównawcze; odpowiedzialność cywilna; ochrona konsumenta; prawo autorskie; prawo turystyczne; odpowiedzialność cywilna hoteli; prawo medyczne; prawo morskie; kontrakty i odpowiedzialność w przewozie morskim; nowoczesne umowy w obrocie prawnym (konsorcjum, factoring, forfaiting, sponsoring, leasing, consulting, karty kredytowe); nowoczesne struktury występujące w obrocie prawnym (holding, fundacja, koncern); problematyka prawa bankowego i umów bankowych (w tym funkcjonowanie BFG); prawo giełdowe (umowy giełdowe); prawo papierów wartościowych (w tym prawo wekslowe i czekowe); prawo upadłościowe (zwłaszcza upadłość banków); prawo hipoteczne; problematyka zabezpieczenia wierzytelności; prawo najmu i obrót nieruchomościami; problematyka przejęcia długu; nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym;
 • prawo karne i polityka kryminalna: lekarskie prawo karne; aspekty dogmatycznoprawne i polityczno-kryminalne nowej kodyfikacji karnej; prawo karne komputerowe; przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków oraz z działalnością spółek prawa handlowego; korupcja gospodarcza;
 • prawo karne i kryminologia: nowa kodyfikacja karna; reforma prawa wykroczeń; przestępczość gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw gospodarczych; dyrektywy sądowego wymiaru kary; wyłączenie bezprawności czynu (obrona konieczna, stan wyższej konieczności); badania z zakresu kryminologii i wiktymologii; postępowanie z nieletnimi; prawo karne skarbowe; prawo karne wykonawcze;
 • postępowanie cywilne: komparatystyka prawa procesowego; polskie postępowanie cywilne i jego reforma; obrona pozwanego w procesie cywilnym; postępowanie spadkowe; egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych oraz sprawność wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych;
 • postępowanie karne: zagadnienia dowodowe w procesie karnym; międzynarodowa współpraca w sprawach karnych; europejskie prawo karne; wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie karnym, problematyka postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego w procesie karnym; funkcjonowanie środków przymusu procesowego;;
 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne: źródła prawa administracyjnego; stosunek administracyjno-prawny; problematyka postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego; pozwolenia w administracji; wywłaszczenie nieruchomości; rzeczy publiczne; materialne prawo administracyjne; postępowanie egzekucyjne w administracji; pozycja i kompetencje samorządu gospodarczego i zawodowego; nadzór nad samorządem zawodowym; prawo budowlane; administracyjno-prawne problemy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych; problematyka prawna zagospodarowania przestrzennego; kontrola administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli sądowej;
 • polskie i porównawcze prawo konstytucyjne: parlamentaryzm polski na tle porównawczym, w tym pozycja prawnoustrojowa drugich izb parlamentarnych i status opozycji parlamentarnej oraz stosunki między Państwem a Kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi; Senat włoski i konstytucyjne prawo włoskie; prawno-ustrojowe aspekty usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej, tj. prezydenta i rządu w RP i we Włoszech; badania historyczno-prawne odnoszące się do okresu II RP; zbliżanie polskiego systemu prawnego, w tym konstytucyjnego do standardów Unii Europejskiej; ochrona praw i wolności jednostki w aspekcie prawa konstytucyjnego; badania dotyczące oceny władzy sądowniczej Niemiec i Włoch wobec postępów integracji europejskiej;
 • prawo ubezpieczeniowe: teoria ryzyka ubezpieczeniowego; pośrednictwo ubezpieczeniowe; ubezpieczenia komunikacyjne; ubezpieczenia kredytu; prawo ubezpieczeń gospodarczych; ubezpieczenie członków władz i funkcjonariuszy spółek akcyjnych; ubezpieczenie społeczne w rolnictwie;
 • prawo handlowe: prawo działalności gospodarczej; transformacja systemu funkcjonowania obrotu gospodarczego; zasady prowadzenia działalności gospodarczej; odpowiedzialność przewoźnika w przewozach krajowych i międzynarodowych; kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza w obrocie gospodarczym; problemy graniczne prawa cywilnego i prawa podatkowego; analiza nowelizacji prawa spółek handlowych w kontekście dotychczasowych rozwiązań kodeksu handlowego; umowy w obrocie handlowym; nowa regulacja wzorców umownych w kodeksie cywilnym; umowne klauzule egzoneracyjne; przekształcenie podmiotowe spółek; zbycie przedsiębiorstwa;
 • prawo międzynarodowe publiczne i prywatne: międzynarodowe prawo gospodarcze; międzynarodowe prawo morza i prawo kolizyjne morskie; teoria zobowiązań międzynarodowych i odpowiedzialności w prawie międzynarodowym; stosunki międzynarodowe – teoria czynu; status prawny cudzoziemców; europejskie prawo wspólnotowe;
 • prawo europejskie: badania interdyscyplinarne prowadzone w ramach prawa międzynarodowego publicznego, prawa konstytucyjnego porównawczego, prawa wspólnotowego, polskiego prawa publicznego i prywatnego; teoria europejskiego prawa wspólnotowego (teoria kompetencji, suwerenność państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście Maastricht II, tożsamość narodowa a tożsamość europejska, relacje między prawem międzynarodowym publicznym a prawem wspólnotowym); europejskie prawo materialne wspólnotowe (środki społecznego komunikowania, świadczenie usług prawniczych, morskie prawo wspólnotowe, regionalne aspekty europejskiego prawa wspólnotowego, badania i rozwój technologiczny, idea społeczeństwa informacyjnego); instytucjonalne prawo Wspólnot Europejskich;
 • prawo finansowe i prawo podatkowe: orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych; kierunki rozwoju europejskiego prawa podatkowego; orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach podatkowych; wykładnia prawa podatkowego; instrumenty prawne zapobiegania unikaniu opodatkowania; problematyka ulg podatkowych; prawo finansowe samorządu terytorialnego; teoretyczne i systemowe zagadnienia finansów publicznych w Polsce;
 • prawo pracy: wpływ orzecznictwa sądowego i konstytucyjnego na prawo pracy; problematyka związków zawodowych (uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych stosunkach pracy; związki zawodowe jako podmiot zbiorowych stosunków pracy, związkowa reprezentacja praw i interesów pracowników, uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy); zbiorowe prawo pracy: wpływ działań zbiorowych na indywidualne stosunki pracy; porozumienia w zbiorowym prawie pracy; ubezpieczenia społeczne i ich reforma; sądowe prawo pracy (rozstrzyganie sporów pracowniczych i z ubezpieczeń społecznych);
 • prawo praw człowieka: teoria prawa międzynarodowego praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich aksjologii i teleologii; penetracja sfer stykowych, w których międzynarodowo chronione prawa człowieka współdziałają z: krajowym porządkiem prawnym, zwłaszcza standardami konstytucyjnymi, międzynarodowym prawem humanitarnym, międzynarodowymi standardami bioetyki, międzynarodowymi standardami ochrony danych, europejskim wspólnotowym porządkiem prawnym; prawa człowieka w kontekście porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji wolności i bezpieczeństwa osobistego; ochrona praw ofiar przestępstw i nadużyć władzy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony świadków, problemów przestępczości zorganizowanej i standardów postępowania dowodowego; zasada skuteczności praw człowieka, z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych gwarancji jej urzeczywistniania; zasada integralności praw człowieka; rekonstrukcja międzynarodowo chronionej substancji wybranych praw człowieka, włączając w to prawo do życia wraz z problemami początku i kresu życia ludzkiego; wolność od tortur; prawo do poszanowania prywatności; wolność myśli, sumienia, religii i przekonań; wolność ekspresji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień massmediów, reklamy, granic korzystania oraz wolności dziennikarskich; ochrona własności; wybrane nurty specjalne: europejskie standardy ochrony danych; zagadnienie obywatelstwa w jego interakcji z prawami człowieka; rodzinny wymiar prawa międzynarodowego praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i europejskiego prawa wspólnotowego;
 • publiczne prawo gospodarcze: podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej; przedsiębiorcy; reglamentacja działalności gospodarczej; administracja gospodarcza; oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze; publiczne prawo konkurencji; zamówienia publiczne; kontrola administracji; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; prawo budowlane; partnerstwo publiczno-prywatne; umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 • bioetyka: europejskie standardy bioetyczne; gwarancje godności, tożsamości, integralności i autonomii pacjenta w kontekście interwencji medycznych; postępy genetyki i biotechnologii a prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii genetycznej i manipulacji genetycznych; eksperymenty medyczne na istotach ludzkich; etyczne i prawne problemy pobierania i przeszczepiania organów, tkanek i komórek ludzkich; ochrona embrionów i płodów ludzkich; problemy medycyny paliatywnej a eutanazja i uporczywa terapia;
 • teoria i filozofia prawa: współczesne koncepcje prawa; ewolucja podmiotowości prawnej w państwach europejskich; funkcje prawa; wykładnia prawa a precedens prawny; teoria autopoiesy prawa; teoria legislacji; państwo prawa i praworządność; europejskie standardy praworządności; prawne standardy ludzkiej prokreacji; osoba ludzka i podmiot prawa; teoria uprawnień i praw podmiotowych;
 • kryminalistyka: problematyka dowodowa dotycząca broni palnej, gazowej i pneumatycznej; efektywność badań wariograficznych; badania z zakresu psychologii sądowej – osobowe źródła dowodowe; kryminalistyczne badania dokumentów;
 • prawo rolne: problematyka prawnych aspektów funkcjonowania rolnictwa w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; ograniczenia prawa własności w leśnictwie i rolnictwie; konflikt między działalnością rolniczą a wymaganiami ochrony środowiska; podmioty administracji rolnej; problematyka prowadzenia działalności gospodarczej w leśnictwie i jej prawnych uwarunkowań;
 • historia doktryn polityczno-prawnych: geneza i historia integracji europejskiej i konstytucjonalizmu europejskiego; kształtowanie się struktur ponadnarodowych w Europie; polska myśl polityczna na terenie zaboru pruskiego w XIX wieku; amerykańska myśl polityczno-prawna;
 • historia państwa i prawa polskiego: historia ustroju Polski (od XVIII w. do współczesności); historia Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945); wiejski wymiar sprawiedliwości w dawnej Polsce; ustrój i prawo Prus Królewskich w latach 1454-1772; historia prawa polskiego w XVII i XVIII w.; stosunki polityczne polsko-pruskie (do końca XVIII w.); ustrój i prawo Prus Książęcych oraz prowincji bałtyckich Polski, Szwecji i Brandenburgii w XVI-XVIII w.;
 • powszechna historia prawa oraz historia prawa niemieckiego: historia prawa miejskiego – chełmińskiego i magdeburskiego; historia prawa i ustroju państw skandynawskich, w szczególności Danii od XIII do XIX wieku; historia prawa procesowego: europejska procedura karna w XIX wieku; historia prawa niemieckiego w Polsce: historia prawa karnego i nauki prawa karnego w Polsce i w Niemczech w XVII-XIX w.; historia ustroju i prawa Pomorza w XIX w.;
 • prawo rzymskie: rzymskie prawo obligacyjne (problematyka bona fides w okresie poklasycznym); rzymskie prawo karne (problematyka przestępstw obyczajowych); znaczenie tradycji romanistycznej dla europejskich systemów prawa oraz wspólnotowego prawa europejskiego;
 • prawo kanoniczne: proceduralne i ustrojowe aspekty wpływu instytucji prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego; zasady ekonomii kościelnej w prawie kanonicznym Kościołów ortodoksyjnych oraz Kościoła katolickiego; wpływ prawa kanonicznego na prawo rzymskie okresu bizantyjskiego; badania nad azylem kościelnym epoki cesarstwa rzymskiego; rzymski proces prowincjonalny;
 • prawo wyborcze: ewolucja samorządowego prawa wyborczego, administracja wyborcza, systemy wyborcze w znaczeniu wąskim, istota zasady bezpośredniości wyborów, cisza wyborcza.