ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Ogłoszenia

Szanowni studenci,

Odbiór decyzji

Zgodnie z art. 130 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2021 poz.735 ze zm.) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W związku z powyższym jednym z warunków wypłaty stypendium jest odebranie decyzji o jego przyznaniu. Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2021, poz.735 ze zm.)

1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

2.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie należy wypełnić odbierając decyzję.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w w/w trybie powoduje, iż decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. Po złożeniu oświadczenia, zgodnie z art. 127a kpa, od decyzji  nie przysługuje odwołanie.

 

Stypendium specjalne

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11
ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83 e-mail:BON@umk.pl

Stypendium Rektora

Zasady ustalania średniej stypendialnej na potrzeby złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2022/2023

1.Średnia stypendialna zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w roku poprzednim czyli 2021/2022
2.Studenci wyższych lat będą mieli obliczoną średnią automatycznie przez system USOS. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia jest prawidłowa.
Jeśli system USOS wyliczył błędnie średnią to należy skontaktować się z właściwym dla swojego roku dziekanatem i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
3. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia (nawet jeśli studia I stopnia ukończone są na WPiA) oraz przenoszące się z innych uczelni a także zmieniające formę studiów, a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć do pokoju 25– zaświadczenie o średniej uzyskanej na III roku licencjatu-dot. studentów I roku studiów II stopnia lub zaświadczenia o średniej uzyskanej w roku akademickim 2021/2022-dot. przeniesień oraz zmiany formy studiów  (z podaniem sumy ocen i liczby ocen). Jest to niezbędne do wprowadzenia średniej do rankingu.

Wszelkie bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są również na stronie www.stypendia.umk.pl