ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Finansów Publicznych

pokój: 200, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-41-42
e-mail: agniesz@umk.pl
www: http://www.taxlaw.umk.pl/ogloszenia-dr-hab-agnieszka-olesinska
ORCID: 0000-0002-5134-7237

Zainteresowania:
W latach 2002-16 red. nacz. Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, od 2016r. sędzia WSA w Warszawie, od 1.03. 2020r. - sędzia WSA w Bydgoszczy, obecnie orzeka w NSA. Wcześniej była radcą prawnym i doradcą podatkowym. W latach 2014-2017 była zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przez kilka kadencji należała do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorką lub współautorką ponad 100 opracowań z zakresu prawa podatkowego i prawa finansów publicznych. W 2019 r. zakończyła realizację projektu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/11/B/HS5/03580). Jednym z efektów jest monografia "Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym" Torun 2019, ss. 316.

Terminy konsultacji:
Dyżury w piątki, godz. 12.00 - 13.00, pok. 200 oraz 18 marca g. 13.10-14.10 i 2 kwietnia 2023, godz. 16.00 - 17.00 . Można mnie odszukać na Teams poprzez imię i nazwisko lub login: agniesz@o365.umk.pl
Sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu można załatwiać ze mną również drogą e-mailową: agniesz@umk.pl
KIERUJĄC DO MNIE E-MAIL PROSZĘ PODAĆ - OPRÓCZ IMIENIA I NAZWISKA! - KIERUNEK STUDIÓW ORAZ TO, JAKICH ZAJĘĆ DOTYCZY PYTANIE/KONTAKT.
Jeśli w ciągu 2 dni nie odpowiem na e-mail, proszę stanowczo aż do skutku domagać się odpowiedzi łącząc się przez Teams lub przysyłając kolejny e-mail (technika bywa zawodna).

https://scholar.google.pl/citations?user=vkuN4kIAAAAJ&hl=pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy