ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 223
tel.: +48-56-611-4042
fax: +48-56-611-4005
e-mail: abien@law.umk.pl

Zainteresowania:
polskie prawo konstytucyjne, źródła prawa, bezpieczeństwo, prawo konstytucyjne porównawcze, system konstytucyjny Holandii

Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Studia ukończyła w 1998 r. Na ostatnim roku studiów pod opieką Prof. Z. Witkowskiego odbyła staż w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze na stanowisku asystenta. Rozpoczęła również aplikację radcowską w OIRP w Toruniu, którą ukończyła w 2002 r. Doktorat obroniła w 2004 r. W tym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim w 2002 r., na Uniwersytecie Karola w Pradze w 2009 r. oraz na Uniwersytecie w Maastricht 2016/2017. Stopień naukowy dra hab. uzyskała na podstawie uchwały Rady Wydziału w dniu 10 grudnia 2013 r. Podstawą procedury była wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK  w Toruniu w 2013 r. monografia pt. „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r." Praca ta w 2014 r. uzyskała I miejsce w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne organizowanym przez Szefa Kancelarii Sejmu RP i Radę Redakcyjną prestiżowego czasopisma naukowego „Przegląd Sejmowy". Jest członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika Przegląd Prawa Konstytucyjnego oraz rady programowej Studiów z zakresu nauk prawnoustrojowych.


Terminy konsultacji:
Wtorek, 10.00-11.00
Tuesday, 10.00-11.00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 11-12 kwietnia przebywam na konferencji. Zajecia zaplanowane w tych dniach nie odbędą się.

Z poważaniem,
Agnieszka Bień-KacałaBibliografia