ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Bień-Kacaładr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 223
tel.: +48-56-611-4042
fax: +48-56-611-4005
e-mail: abien@law.umk.pl

Zainteresowania:
konstytucjonalizm nieliberalny, polskie prawo konstytucyjne, źródła prawa, prawo konstytucyjne porównawcze, system konstytucyjny Holandii

Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Studia ukończyła w 1998 r. Na ostatnim roku studiów pod opieką Prof. Z. Witkowskiego odbyła staż w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze na stanowisku asystenta. Rozpoczęła również aplikację radcowską w OIRP w Toruniu, którą ukończyła w 2002 r. Doktorat obroniła w 2004 r. W tym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim w 2002 r., na Uniwersytecie Karola w Pradze w 2009 r. oraz na Uniwersytecie w Maastricht 2016/2017. Stopień naukowy dra hab. uzyskała na podstawie uchwały Rady Wydziału w dniu 10 grudnia 2013 r. Podstawą procedury była wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK  w Toruniu w 2013 r. monografia pt. „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r." Praca ta w 2014 r. uzyskała I miejsce w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne organizowanym przez Szefa Kancelarii Sejmu RP i Radę Redakcyjną prestiżowego czasopisma naukowego „Przegląd Sejmowy". Jest członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika Przegląd Prawa Konstytucyjnego oraz rady programowej Studiów z zakresu nauk prawnoustrojowych.


Terminy konsultacji:
Wtorek, 10.00-11.00
Tuesday, 10.00-11.00

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dyżury będą odbywały się na MS Teams. Podaję link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2ecda242cc49ad83c5c9b0dc01daea%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3ba6f7c7-9790-4d05-aa97-c3f4c629ab70&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Uprzejmie informuję, że do 10 grudnia 2020 przebywam na kwarantannie.

Z poważaniem,
Agnieszka Bień-Kacała

Linki dotyczące ostatnio prowadzonych badań oraz ich wyników:
1. https://www.routledge.com/Rule-of-Law-Common-Values-and-Illiberal-Constitutionalism-Poland-and-Hungary/Drinoczi-Bien-Kacala/p/book/9780367512125
2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20508840.2020.1782109
3. https://www.youtube.com/watch?v=z24vBotNuew
4. http://constitutionnet.org/state-of-emergency
5. https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/illiberal-constitutionalism-the-case-of-hungary-and-poland/01DA5EB12D2734935C659B96CE012BFD

Bibliografia