ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowiczdr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

pokój: 223, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4127
e-mail: kwch@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5165-1960

Zainteresowania:
W dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji naukowych. Publikowała na Ukrainie, w RFN, we Włoszech, w Czechach i w Rumunii. Wielokrotnie wygłaszała referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest członkiem rad redakcyjnych kilku liczących się periodyków naukowych oraz prawniczych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. Była promotorem doktoratu, wielokrotnie uczestniczyła w postępowaniach habilitacyjnych i doktorskich. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wyjeżdża regularnie na zagraniczne pobyty naukowe. Wygłaszała liczne wykłady na zaproszenie dla studentów w uczelniach zagranicznych w językach obcych, np. we Włoszech na Uniwersytetach w Maceracie, Como i Varese. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, styku prawa europejskiego i konstytucyjnego wybranych państw europejskich, a także historii ustroju Polski w okresie międzywojennym.

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2004 r. ukończyła tam studia prawnicze i została wyróżniona przez Senat UMK tytułem najlepszego absolwenta Uniwersytetu. Kilkakrotnie była stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 2003 r. ukończyła także dwuletnie studia specjalne w zakresie prawa europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy UMK w Toruniu. W 2004 r. studiowała w Rzymie w ramach programu Erasmus.

W marcu 2008 r. obroniła doktorat poświęcony pozycji prawnej Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich.

Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym monografię poświęconą Komisji Europejskiej oraz rozprawę habilitacyjną "Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno - ustrojowe", wyd. TNOiK, Toruń 2014, a także dotyczących relacji między prawem UE a polskim, czeskim i włoskim krajowym prawem konstytucyjnym. Publikuje również za granicą (w RFN, w Republice Czeskiej, we Włoszech, w Rumunii i na Ukrainie). Jest współautorką kilku podręczników akademickich oraz komentarza do TWE. Odbyła liczne pobyty naukowe i staże, w tym wielokrotnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze i na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. Wygłaszała wykłady na Wydziale Prawa i na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Maceracie (Włochy) oraz na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. Uczestniczyła z referatami w wielu konferencjach (m.in. w Regensburgu, Atenach, Rzymie, Pradze, Klingenthalu i Wenecji). W 2009 roku otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie i odbyła także na Uniwersytecie LUISS  pobyt naukowy.

W dniu 4.11.2014 r. mocą uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu prawa instytucjonalnego UE oraz relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a porządkiem prawnym UE ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań polskich, czeskich i włoskich.

Od 2010 roku jest członkiem Team Europe-zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej, a w roku 2011 została członkiem Rady Redakcyjnej prestiżowego prawniczego czeskiego czasopisma naukowego Stowarzyszenia Prawników Czeskich „VŠEHRD" o długiej tradycji, wydawanego w Pradze od 1919 roku. Jest także sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Toruńskie studia polsko-włoskie – Studi polacco-italiani di Toruń” oraz recenzentem anglojęzycznego periodyku naukowego „Polish Yearbook of Environmental Law”.

 Terminy konsultacji:
UWAGA. Uprzejmie informuję, że mój dyżur w dniu 29.03 marca jest odwołany. W tym tygodniu będę dyżurowała w czwartek, 30 marca o godz. 9;15-10:15. Za utrudnienia przepraszam!

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

Semestr letni r. akad. 22/23
dyżury od 6 marca 2023 : środy g. 10-11. Uwaga, termin dyżuru może jeszcze ulec zmianie po umówieniu godzin i dni odbywania seminariów na studiach dziennych. Informację podam na bieżąco do dziekanatu oraz na stronie www.
Mam prośbę, aby te sprawy, które można załatwić poprzez pocztę e-mail załatwiać właśnie w ten sposób.
Państwa seminarzystów zapraszam do korzystania z konsultacji pod moim prywatnym numerem telefonu komórkowego w godzinach dyżuru, a w sprawach pilnych również w godzinach przedpołudniowych we wtorki i czwartki.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy