Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowiczdr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Europejskiego

pokój: 92
tel.: +48-56-611-4127
fax: +48-56-611-4005
e-mail: kwch@umk.pl

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2004 r. ukończyła tam studia prawnicze i została wyróżniona przez Senat UMK tytułem najlepszego absolwenta Uniwersytetu. Kilkakrotnie była stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 2003 r. ukończyła także dwuletnie studia specjalne w zakresie prawa europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy UMK w Toruniu. W 2004 r. studiowała w Rzymie w ramach programu Erasmus.

W marcu 2008 r. obroniła doktorat poświęcony pozycji prawnej Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich.

Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym monografię poświęconą Komisji Europejskiej oraz rozprawę habilitacyjną "Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno - ustrojowe", wyd. TNOiK, Toruń 2014, a także dotyczących relacji między prawem UE a polskim, czeskim i włoskim krajowym prawem konstytucyjnym. Publikuje również za granicą (w RFN, w Republice Czeskiej, we Włoszech, w Rumunii i na Ukrainie). Jest współautorką kilku podręczników akademickich oraz komentarza do TWE. Odbyła liczne pobyty naukowe i staże, w tym wielokrotnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze i na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. Wygłaszała wykłady na Wydziale Prawa i na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Maceracie (Włochy) oraz na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. Uczestniczyła z referatami w wielu konferencjach (m.in. w Regensburgu, Atenach, Rzymie, Pradze, Klingenthalu i Wenecji). W 2009 roku otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie i odbyła także na Uniwersytecie LUISS  pobyt naukowy.

W dniu 4.11.2014 r. mocą uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu prawa instytucjonalnego UE oraz relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a porządkiem prawnym UE ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań polskich, czeskich i włoskich.

Od 2010 roku jest członkiem Team Europe-zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej, a w roku 2011 została członkiem Rady Redakcyjnej prestiżowego prawniczego czeskiego czasopisma naukowego Stowarzyszenia Prawników Czeskich „VŠEHRD" o długiej tradycji, wydawanego w Pradze od 1919 roku. Jest także sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Toruńskie studia polsko-włoskie – Studi polacco-italiani di Toruń” oraz recenzentem anglojęzycznego periodyku naukowego „Polish Yearbook of Environmental Law”.


Terminy konsultacji:
W sem. Zimowym 2019/20 dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 9-10 w gab. 92.

Bibliografia