Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz
adiunkt
Katedra Prawa Pracy

pokój: 110
tel.: +48-56-611-4083
fax: +48-56-611-4005
e-mail: m_sz@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1975-1309

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki: równego traktowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W dniu 8 października 2009 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Prawo do prywatności w stosunkach pracy, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadano mgr Marzenie Szabłowskiej stopień naukowy doktora nauk prawnych – specjalność: prawo pracy.

Głównymi kierunkami badań naukowych są: ochrona dóbr osobistych pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W 2013 r. otrzymała grant indywidualny nr 1655-P (granty wydziałowe dla młodych pracowników). W ramach realizacji projektu pt. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (w aspekcie prawnoporównawczym) zostały przygotowane i opublikowane 2 artykuły.

W latach 2012-2014 uczestniczyła w realizacji projektu badań porównawczych nt. L’inserimento al lavoro delle persone disabili: indagine sul alcune esperienze nazionali in ambiento europeo, współfinasowanego przez Fundację ,,Giuseppe Pera”. Założenia tego projektu zostały przygotowane przez przez Ufficio per la disabilità dell’Università degli Studi di Bari ,,Aldo Moro”. Funkcję kierownika projektu pełniła Prof. Carla Spinelli z Università degli Studi di Bari ,,Aldo Moro”. Prace zespołu badawczego, w skład którego wchodzili naukowcy z ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej, zakończyły się we wrześniu 2014 r. Raporty krajowe (w tym raport krajowy pt. Employment of disabled persons in Poland - przygotowany przez dr Marzenę Szabłowską-Juckiewicz) oraz analiza porównawcza zostały opublikowane w: ,,Revista Derecho Social y Empresa”, Suplemento número 1, Abril 2015, El derecho al trabajo de la personas con discapacidad: Experiencias nacionales en la Unión Europea y en el contexto Internacional / The Right to Work of Persons with Disabilities: National Experiencies in the EU and International Context, ISSN: 2341-135X.

Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Prawa Pracy oraz funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Pracownik i Pracodawca”.


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym:
poniedziałek 11.00-12.00
piątek 10.15-11.15.
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
9 listopada br. 16.00-17.00
23 listopada br. 16.00-17.00
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 24 stycznia 2020 r. (piątek) będę pełnić dyżur w godzinach od 8.55 do 9.55.
Przepraszam za utrudnienia

Bibliografia