ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika – Prawo i Prawo Ochrony Środowiska

AKTUALNOŚCI

  • W okresie 1 października – 30 czerwca Studenci odbywają praktykę w wymiarze 15 dni roboczych.
  • W okresie 1 lipca ?30 września Studenci odbywają praktykę w wymiarze 3 tygodni.
  • Od 1 października 2012r. odbywanie praktyk możliwe jest po uprzednim odebraniu DZIENNIKA PRAKTYK ? wydaje go Pełnomocnik. Odbycie praktyki dokumentuje się DZIENNIKIEM PRAKTYK, który należy przekazać Pełnomocnikowi niezwłocznie po zakończeniu praktyki.
  • Od 1 października 2012r. obligatoryjną praktykę mogą odbywać tylko Studenci IV i V roku prawa.

DYŻURY PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku PRAWO – mgr Marcin Drewek jest do dyspozycji Studentów podczas swoich dyżurów.


Praktyki ? prawo ? szczegółowe informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dla kierunku PRAWO praktyka studencka ma charakter obligatoryjny dla tych Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 i nast. (zob. np. Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo – uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008r.).

Studenci PRAWA zobowiązani są do odbycia obowiązkowej praktyki na IV lub V roku studiów

W celu zaliczenia praktyki Student winien przedłożyć prawidłowo wypełniony dziennik praktyk.


Student może odbywać praktykę, w zakresie której praktykodawca nie żąda żadnych dokumentów od Studenta lub może odbywać praktykę po uprzednim podpisaniu przez Pełnomocnika porozumienia (umowy) z praktykodawcą bądź po wydaniu przez Pełnomocnika skierowania na praktykę. W pierwszym przypadku Student przed odbyciem praktyki otrzymuje od Pełnomocnika dziennik praktyk po przedstawieniu pisemnej informacji o planowanej praktyce (imię i nazwisko Studenta, nr indeksu, rok studiów, nazwa i adres praktykodawcy, dni (okres) odbywania praktyki.

W sytuacji, gdy Pełnomocnik musi podjąć działania zmierzające do podpisania porozumienia, Student powinien przedłożyć Pełnomocnikowi:

1) zgodę na przyjęcie na praktykę studencką ? najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia praktyki (Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 września 2009r. sprawie zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja i europeistyka oraz studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo) – odpowiednio wypełnioną i podpisaną przez praktykodawcę,

2) oświadczenia o zawarciu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (Załącznik nr 7 do ww. Uchwały).

W sytuacji, gdy Student ubiega się o wydanie skierowania ? przedkłada druk zgody (odpowiednio wypełniony i podpisany przez praktykodawcę) przed rozpoczęciem praktyki.