ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika – Prawo

AKTUALNOŚCI

  • W okresie 1 października – 30 czerwca Studenci odbywają praktykę w wymiarze 15 dni roboczych.
  • W okresie 1 lipca – 30 września Studenci odbywają praktykę w wymiarze 3 tygodni.
  • Od 1 października 2012 r. odbywanie praktyk możliwe jest po uprzednim odebraniu DZIENNIKA PRAKTYK, wydaje go Pełnomocnik. Odbycie praktyki dokumentuje się DZIENNIKIEM PRAKTYK, który należy przekazać Pełnomocnikowi niezwłocznie po zakończeniu praktyki.
  • Od 1 października 2012 r. obligatoryjną praktykę mogą odbywać tylko Studenci IV i V roku prawa.

DYŻURY PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku PRAWO – mgr Renata Badowiec jest do dyspozycji Studentów podczas swoich dyżurów.


PRAKTYKI – PRAWO – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dla kierunku PRAWO praktyka studencka ma charakter obligatoryjny dla tych Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 i nast. (zob. np. Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo – uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008r.).

Studenci PRAWA zobowiązani są do odbycia obowiązkowej praktyki na IV lub V roku studiów

W celu zaliczenia praktyki Student winien przedłożyć prawidłowo wypełniony dziennik praktyk.


Student może odbywać praktykę, w zakresie której praktykodawca nie żąda żadnych dokumentów od Studenta lub może odbywać praktykę po uprzednim podpisaniu przez Pełnomocnika porozumienia (umowy) z praktykodawcą bądź po wydaniu przez Pełnomocnika skierowania na praktykę. W pierwszym przypadku Student przed odbyciem praktyki otrzymuje od Pełnomocnika dziennik praktyk po przedstawieniu pisemnej informacji o planowanej praktyce (imię i nazwisko Studenta, nr indeksu, rok studiów, nazwa i adres praktykodawcy, dni (okres) odbywania praktyki.

W sytuacji, gdy Pełnomocnik musi podjąć działania zmierzające do podpisania porozumienia, Student powinien przedłożyć Pełnomocnikowi:

1) zgodę na przyjęcie na praktykę studencką – najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia praktyki (Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 września 2009r. sprawie zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja i europeistyka oraz studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo) – odpowiednio wypełnioną i podpisaną przez praktykodawcę,

2) oświadczenia o zawarciu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (Załącznik nr 7 do ww. Uchwały).

W sytuacji, gdy Student ubiega się o wydanie skierowania – przedkłada druk zgody (odpowiednio wypełniony i podpisany przez praktykodawcę) przed rozpoczęciem praktyki.


BIURO KARIER

Umowa na praktyki obowiązkowe zawierana jest między Pracodawcą a Uczelnią. Skierowaniami na praktyki obowiązkowe zajmuje się opiekun praktyk danego kierunku studiów. Biuro Karier UMK może również wystawić skierowanie na praktyki, jednak warunki zaliczenia należy ustalić z opiekunem praktyk.

Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem skierowań i porozumień na praktyki oraz wydawaniem zaświadczeń o odbyciu praktyk będących podstawą wpisania ich do suplementu.

Biuro Karier nie kieruje studentów “odgórnie” na praktyki. Student sam musi wybrać miejsce i skontaktować się z daną firmą / instytucją, aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki.

Przydatne strony:

https://www.biurokarier.umk.pl/praktyki1

https://biurokarier.edu.pl/index.php


PODPISANE POROZUMIENIA

STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA „PRO CIVIUM”

24 stycznia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”. Celem spotkania było podpisanie porozumienia dotyczącego organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. W wyniku podpisania porozumienia w okresie od 01 lutego 2022 roku do 30 września 2022 r. studenci Wydziału Prawa i Administracji z kierunku prawo – jednolite studia magisterskie (w liczbie 30 osób) będą mieli możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” działa w obszarze bezpieczeństwa publicznego realizując Program Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”. W ramach podjętych działań realizowanych jest wiele projektów skierowanych nie tylko bezpośrednio do rodzin zagrożonych wykluczeniem, ale także do grup zawodowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wszelkim formą wykluczenia społecznego rodziny.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk zawodowych w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” proszeni są o kontakt z mgr Renatą Badowiec – pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku prawo – studia jednolite magisterskie (za pośrednictwem e-mail – praktyki.prawo@umk.pl albo podczas dyżurów pełnionych na Wydziale).