ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia Podyplomowe w zakresie Egzekucji Administracyjnej

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co tydzień/co dwa tygodnie
w soboty w godzinach 8:00 – 16:00

LICZBA MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  30 września 2019 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 30 września 2019 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa oraz jej obrona

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


4.200 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.100 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK STUDIÓW


dr Marian Masternak

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla pracowników organów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także dla pracowników instytucji realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje 20 bloków tematycznych: podstawowe zagadnienia wykładni prawa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, europejskie prawo wspólnotowe, zagadnienia cywilistyczne w egzekucji administracyjnej, prawo papierów wartościowych, zobowiązania podatkowe (wybrane zagadnienia), należności celne (wybrane zagadnienia), należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wybrane zagadnienia), zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji, wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej, środki egzekucyjne należności pieniężnych, środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym, udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy państw obcych przy dochodzeniu należności pieniężnych, administracyjne postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, koszty egzekucyjne, administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa, kontrola aktów i czynności egzekucyjnych przez sądy administracyjne.

Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

 W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 40 22