ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego

 

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
(poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00)

CZAS TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co tydzień/co dwa tygodnie
w soboty w godzinach 8:00 – 16:00
październik – czerwiec

LICZBA MIEJSC


40 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  30 września 2019 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 30 września 2019 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca będąca komentarzem (glosą) do wybranego przez siebie orzeczenia sądowego lub artykułem na wybrany temat.

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA MEDYCZNEGO

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


4.600 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.300 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK STUDIÓW


dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla pracowników pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, biurach rzecznika praw pacjenta, adwokatów i radców prawnych w celu pogłębienia wiedzy z zakresu prawa medycznego, polskiego prawa UE i porównawczego.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa medycznego, stanowiącego dziedzinę interdyscyplinarną, na którą składa się prawo cywilne (materialne i elementy procedury), prawo karne (materialne wraz z elementami procedury), prawo administracyjne, prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz zagadnienia z zakresu bioetyki i tzw. bioprawa. Problematyka ta stanowi przedmiot poszczególnych wykładów, ujętych w 29 blokach tematycznych. W ramach każdej z dziedzin słuchaczom prezentowane są zarówno aktualne rozwiązania funkcjonujące w systemie prawa polskiego, jak i w ustawodawstwach obcych (aspekt prawnoporównawczy). Wykłady wzbogaca analiza poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i obcych, a także Trybunałów Międzynarodowych.

Plan studiów (21 KB)
Program studiów (21 KB)
Tabela zgodności efektów kształcenia

 W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 40 22