Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wydziałowy konkurs na glosę do wyroku z zakresu prawa handlowego

Zdjęcie ilustracyjne

Koło Naukowe Prawa Handlowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wydziałowym konkursie na glosę do wyroku z zakresu prawa handlowego. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu glosy do jednego z następujących orzeczeń Sądu Najwyższego:

  1. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2016 r., I CSK 486/15, dot. konsorcjum, LEGALIS 1482481;
  2. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r., II CSK 781/15, dot. wyłączenia wspólnika ze spółki komandytowej, LEGALIS 1522320;
  3. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2016 r., IV CSK 826/15, dot. sprzeczności statutu spółdzielni z ustawą, LEGALIS 1558535;
  4. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2016 r., IV CSK 609/15, dot. formy zawartej umowy między przedsiębiorcami, LEGALIS 1508332;
  5. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2016 r., IV CSK 17/16, dot. przedawnienia roszczeń wynikających z bezskuteczności czynności prawnych związanych z działalnością gospodarczą, LEGALIS 1526385;
  6. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV CSK 593/15, dot. rozliczeń między byłymi wspólnikami spółki cywilnej, LEGALIS 1460758;
  7. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., III CZP 32/16, dot. skutków wniesienia do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, LEGALIS 1469483;
  8. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2016 r., III CZP 39/16, dot. utraty statusu akcjonariusza, LEGALIS 1501658;
  9. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., III CZP 48/16, dot. legitymacji do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa upadłościowego, LEGALIS 1507196;
  10. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16, dot. pojęcia roku obrotowego spółki akcyjnej w rozumieniu art. 369 § 4 k.s.h., LEGALIS 1533143.

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 - przypisy 10, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza, jednostronnie).

Student zgłaszający glosę do udziału w konkursie powinien ją wydrukować i wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem udziału w Konkursie” (zawierającym m.in. oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy) złożyć w zaklejonej kopercie w portierni Wydziału Prawa i Administracji UMK. Koperta powinna być podpisana: „Konkurs na glosę - KN Prawa Handlowego”

Glosa nie może zawierać żadnych danych identyfikacyjnych uczestnika! Powinna jednak zawierać w lewym górnym rogu pseudonim (wybrany przez Autora) oraz sygnaturę glosowanego orzeczenia.

Weryfikacji podlegać będą glosy dostarczone do portierni Wydziału Prawa i Administracji UMK do godziny 23:59 w dniu 10 maja 2018 roku. Merytoryczną weryfikację zakwalifikowanych do konkursu glos przeprowadzi komisja składająca się z pracowników Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMK.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 maja 2018 r. podczas spotkania podsumowującego konkurs.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na oficjalnym profilu Koła Naukowego Prawa Handlowego na Facebook’u:

https://www.facebook.com/KoloNaukowePrawaHandlowegoUmk/

pozostałe wiadomości