Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA (I i II tura) na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA (I i II tura) na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

więcej informacji

zdjęcie

Obowiązkowe testy diagnostyczne dla studentów rozpoczynających studia w UMK

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2019 r. (https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/index.php?categoryid=32)

Wykonanie testu jest warunkiem zarejestrowania się na zajęcia z języka obcego i ma na celu określenie wejściowego poziomu z danego języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

Testy będą aktywne od 1 do 25 października 2019 r.

1) Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich odbywają zajęcia z języka obcego na drugim roku studiów od pierwszego semestru.
2) Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają zajęcia z języka obcego na pierwszym roku studiów od drugiego semestru.

więcej informacji

zdjęcie

Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego

Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego MDDP i Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Trwa konkurs #TaxEverest, w ramach którego studenci mogą przesyłać swoje prace magisterskie z zakresu prawa podatkowego.

Główną wygraną w konkursie jest wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2018/2019.

WIĘCEJ o konkursie: www.taxeverest.pl

Zgłoszenia przesyłajcie na adres: konkurs@taxeverest.pl✉️

Dołącz do grona zwycięzców!

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia dla Studentów

Szanowni Studenci,

Informujemy, że generator wniosków o stypendium socjalne, specjalne oraz zapomogi został uruchomiony w dniu dzisiejszym tj.11.10.2019r. Proszę zwrócić uwagę na terminy jego otwarcia.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).

W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w Centrum Aktywności Studentów w następujących terminach:

15.10 wtorek 14-16

16.10 środa 12-14

17.10 czwartek 11-13

19.10 sobota (studenci niestacjonarni) 12-14

Dalsze terminy zostaną podane w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje o pracy generatora oraz wymaganych dokumentach znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl

ZMIANY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

1.Świadczenia ze środków funduszu stypendialnego przysługują studentowi studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, odbywającemu studia na Uniwersytecie niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku, nie dłużej niż przez okres 6 lat.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora są przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 m-cy.

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy i letni.

3. Studenci, których dochód na członka rodziny nie przekracza 528zł obowiązkowo dołączają do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

4. Brak zaświadczenia skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania stypendium!

5. Wnioski o zapomogi należy składać na dyżurach Centralnej Komisji Stypendialnej (rozpatruje wnioski o stypendium rektora i zapomogę).

więcej informacji

zdjęcie

UMK partnerem konferencji na Oxfordzie

W dniach 4-6 października na Uniwersytecie Oxfordzkim odbyła się konferencja Organising Society for the 21st Century. Is Democracy the Right Model? Towards a New Social Contract for the Age of Cognitive Machines. Zgromadził ono wielu znamienitych naukowców, wśród których znaleźli się nobliści. Partnerem konferencji był Uniwerstet Mikołaja Kopernika reprezentowany na konferencji przez dr hab. Marcina Kilanowskiego, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji UMK, członka komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.
Opierając się na temacie i wynikach zeszłorocznej odsłony wydarzenia pt. Educating for the Future tegoroczna konferencja podjęła się analizy trendów technologicznych, obejmując takie tematy jak zaburzenia występujące w demokratycznych społeczeństwach wskutek "rozproszenia informacji", fragmentacja władzy politycznej, wyzwania dla intelektualnego przywództwa w dobie nowych mediów i technologii, a także ich wpływu na przyszłość indywidualnej i społecznej tożsamości oraz potrzeby nowego paradygmatu sprawowania rządów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 2 października w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się immatrykulacja studentów I roku na wszystkich kierunkach Wydziału Prawa i Administracji UMK.Wykład inauguracyjny pt. "Nacjonalizm polski, czyli megalomania i resentyment – kilka uwag o rozważaniach Jana Stanisława Bystronia i Hansa Kohna" wygłosił p. dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego.

"Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku odbędzie się w następujących terminach:

STUDIA NIESTACJONARNE - 12 października 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w audytorium A budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

Immatrykulacja będzie połączona ze spotkaniem dla studentów I roku. Program spotkania uwzględnia prezentację Wydziału, a także szereg ważnych i istotnych informacji dla osób rozpoczynających studia. Bezpośrednio po ich zakończeniu będą wydawane dokumenty oraz legitymacje studenckie.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczną się:

STUDIA NIESTACJONARNE -  12 października 2019 r. od godz. 13.30.

Uprzejmie informujemy, że studenci I roku na I semestrze studiów nie muszą się sami rejestrować na zajęcia. Podział na grupy ćwiczeniowe zostanie dokonany alfabetycznie przez dziekanat i będzie dostępny dla każdej osoby w systemie USOS po założeniu konta w zakładce > mój usosweb > zajęcia studenta.

W dniu immatrykulacji (12 października) dziekanat będzie nieczynny dla studentów.

Zapraszamy!

 

więcej informacji

zdjęcie

Najlepszy Student i Absolwent WPiA wybrani

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie tytułu:

1) najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Panu Arturowi Janickiemu

2) najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji  Pani mgr Weronice Baran.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Pracownicy WPiA z nagrodami Rektora

26 września odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnienia za osiągnięcia oraz za całokształt osiągnięć w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, dydaktyczno-wychowawczej, artystycznej i organizacyjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Pracownicy WPiA z awansami

25 września rektor prof. Andrzej Tretyn wręczył awanse na stanowiska profesora i profesora Uniwersytetu w części toruńskiej.

więcej informacji

zdjęcie

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniu 26 września 2019 r., poprzez aklamację, podjęta została uchwała o następującej treści

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zebrana na ostatnim swoim posiedzeniu w dniu 26 września 2019 r., w 74. roku istnienia jej w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu, składa hołd wszystkim pokoleniom Uczonych, Pracowników i Studentów, którzy zasiadając w Radzie swoją obecnością, pracą i dorobkiem tworzyli historię i budowali prestiż toruńskiego, prawniczego środowiska akademickiego.

Zebrani stwierdzają, że instytucja Rady Wydziału dobrze wypełniła swoją rolę w historii uniwersyteckich struktur akademickich.

więcej informacji

zdjęcie

VAT AKTUALNE PROBLEMY

W imieniu Ośrodka Studiów Fiskalnych serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "VAT - aktualne problemy", która w dniach 27-28 września 2019 roku odbędzie się w murach Wydziału Prawa i Administracji.

Szczegółowy program Konferencji

więcej informacji

zdjęcie

Dr Paweł Nowicki członkiem Rady Zamówień Publicznych

 
Dr Paweł Nowicki, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UMK, decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - Pani Jadwigi Emilewicz, został powołany z dniem 25 września 2019 r. w skład Rady Zamówień Publicznych. Jest to najwyższy organ doradczo-opiniodawczy przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, powoływany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W jego skład wchodzą osoby, których wiedza i autorytet w zakresie zamówień publicznych dają rękojmię prawidłowej realizacji jej zadań, w liczbie od 10 do 15 członków. Powołanie dr. Pawła Nowickiego w skład Rady Zamówień Publicznych potwierdza, że UMK jest jedną z wiodących uczelni w naszym kraju w obszarze badań nad zamówieniami publicznymi, a także stanowi uznanie dla międzynarodowej aktywności dr. Pawła Nowickiego, który jako jeden z nielicznych polskich naukowców miał możliwość wykładania unijnego prawo zamówień publicznych poza granicami RP (m.in. w Mediolanie i Rzymie).

więcej informacji

zdjęcie

Światowy Kongres Dziekanów Wydziałów Prawa

W dniach 19-20 września br. na zaproszenie Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prof. Zbigniew Witkowski oraz prof. Maciej Serowaniec reprezentowali nasz Wydział na Światowym Forum Dziekanów Prawa. Kongres zgromadził profesorów i sędziów z około trzydziestu krajów świata reprezentujących uczelnie prawnicze ze ścisłej czołówki międzynarodowych rankingów akademickich. Kongres poświęcony został m.in. problematyce jakości kształcenia oraz ewaluacji jednostek naukowych.

więcej informacji

zdjęcie

International Research Study of Public Procurement

W dniach 8-12 września br. dr Paweł Nowicki przebywał na uniwersytecie w Cardiff, gdzie odbyło się 8 spotkanie w ramach miedzynarodowego projektu badawczego „International Research Study of Public Procurement”. W ramach projektu spotykają się naukowcy i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi z całego świata, przede wszystkim ekonomiści, specjaliści od zarządzania łańcuchem dostaw oraz prawnicy. Dr Paweł Nowicki jest jedynym polskim uczestnikiem IRSPP. W trakcie tegorocznego spotkania, którego tematem były możliwości komercjalizacji innowacji poprzez zamówienia publiczne, dr Paweł Nowicki poprowadził wykład nt. innowacyjnych zamówień publicznych w Polsce. Kolejne spotkanie IRSPP odbędzie się za dwa lata, natomiast w przyszłym roku uczestnicy projektu wezmą udział w w 9th International Public Procurement Conference, która odbędzie się w sierpniu w Buenos Aires.

więcej informacji

zdjęcie

Pracownicy WPiA na Kongresie ICON

W dniach 1-3 lipca 2019 r. pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego wzięli udział w dorocznej konferencji organizowanej przez International Society of Public Law (ICON-S). Tematyka konferencji skupiała się wokół kwestii: “Public Law in Times of Change?”. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało przez Pontifical Catholic University of Chile in Santiago. Uczestnicy z WPiA UMK wygłosili referaty w czterech panelach. Prof. Nicola Lupo przedstawił temat: About constitutionalism and parliamentarism: when Constitutional Courts need the legislator. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, przedstawiła dwa referaty: Constitutional Democracy in Hungary and Poland (wspólnie z prof. Timeą Drinóczi) oraz Judicialization of politics or politicization of the constitutional court in Poland. Obie prezentacje przygotowane zostały w ramach grantu NCN 2018/29/B/HS5/00232: Illiberal constitutionalism in Poland and Hungary. Dr Anna Tarnowska i dr Wojciech Włoch przedstawili temat: Constitutional Courts and representative democracy. Referat został przygotowany w ramach kierowanego przez dr A. Tarnowską grantu NCN 2016/21/B/HS5/00197: Law-making delegation in representative democracy. Dr Anna Tarnowska przewodniczyła także panelowi Judicial independence in hard times. Dr Iwona Wróblewska przedstawiła kwestię: Publicization of Private Relations by Horizontal Application of Constitutional Rights. Referat powstał w wykonaniu grantu NCN 2014/15/B/HS5/03190. Wszystkie prezentacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem przez uczestników paneli i wywołały ożywioną dyskusję oraz komentarze ze strony m.in.: prof. Josepha Weilera, prof. Martina Krygiera czy prof. Grainne De Burca. Za rok spotkanie odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu, a za dwa lata konferencja zaplanowana została w Nowej Zelandii.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł Profesor Jan Łopuski

W wieku 102 lat zmarł prof. Jan Łopuski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.

więcej informacji

zdjęcie

IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

W dniach 4-6 września 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbywa się IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa. Doktorzy, magistrzy i adepci studiów prawniczych z całej Polski przedstawią ponad sześćdziesiąt referatów ujętych w kilku blokach tematycznych. Wystąpienia będą dotyczyć takich problemów jak: podmiotowość i autonomia jednostki, prawo jako element polityki społecznej, empiryczne badania jako podstawa regulacji prawnych, metodyka pracy prawnika, konstytucjonalizm i „one right answer” w rozumieniu tekstu prawnego, prawo-polityka-społeczeństwo, suwerenność – analiza pojęcia, podstawy filozoficzne i naukowość myślenia o prawie. Tegoroczna edycja tego cyklicznego wydarzenia naukowego odbywa się pod hasłem „Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności”. Zjazdowi patronuje International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), a organizatorem jest Katedra Teorii Prawa i Państwa na WPiA UMK.

Program Zjazdu

Plakat konferencyjny

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszego Studenta i Absolwenta WPiA

Szanowni Państwo,

Studenci i Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji,

            uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, z dniem 13 września 2019 r. upływa termin składania we właściwych dziekanatach zgłoszeń kandydatów do:

 1. tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji,
 2. tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji,
 3. wyróżnienia za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

            Szczegółowe kryteria, które powinni spełniać kandydaci do w/w tytułów i wyróżnień reguluje powołane zarządzenie. Formularze odpowiednich wniosków – zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Wydziału w zakładce wzory wniosków dla studentów. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów. Proszę nie wpisywać średniej ze studiów, zostanie wpisana przez dziekanat. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w przypadku studentów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z danego roku studiów.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, którym Rada Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r. nada tytuł najlepszego absolwenta i najlepszego studenta Wydziału, będą kandydatami do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu.

więcej informacji

zdjęcie

Witamy nowych Studentów WPiA

Znamy już wyniki rekrutacji 2019! Z radością informujemy, że spośród 109 dostępnych kierunków studiów I i II stopnia najpopularniejszym kierunkiem oferowanym w toruńskim kampusie UMK było PRAWO!! Cieszymy się, że już od października Wydział Prawa i Administracji UMK będzie również Waszym Wydziałem!  Gratulujemy wszystkim przyjętym Kandydatom i serdecznie zachęcamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie wydziałowej oraz naszym profilu na Facebooku

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na stanowisko doktoranta w grancie NCN

Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji – Toruń,
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku prawo,
 • entuzjazm, motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,
 • znajomość prawa międzynarodowego będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • znajomość j. francuskiego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie praktyczne (prawo krajowe) będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Celem projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2018/29/B/HS5/01554) jest analiza zasady wzajemności w prawie międzynarodowym. Badania obejmą przede wszystkim: zasadę wzajemności w teorii prawa i praktyce, zasadę równości w prawie międzynarodowym, kryterium proporcjonalności w prawie międzynarodowym, teorię zobowiązań międzynarodowych, środki odwetowe, prawo traktatów, prawo zwyczajowe, prawo humanitarne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo inwestycyjne, prawo WTO, broń jądrową oraz jurysdykcję sądów i trybunałów międzynarodowych.

Opis zadań:

- systematyczna praca badawcza pod kierunkiem kierownika projektu (dr hab. Marcin Kałduński)
- wybór głównego tematu badawczego we współpracy z kierownikiem projektu,

- opracowywanie uzyskanych wyników,

- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej pod kierunkiem kierownika projektu,

- opracowywanie uzyskanych wyników,

- współpraca z uczestnikami projektu z Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

 • praca w projekcie naukowym od 1 października 2019 do 30 września 2022.
  • zatrudnienie w formie stypendium –3000 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) życiorys naukowy z opisem dotychczasowego doświadczenia, nabytych umiejętności i dotychczasowych osiągnięciach naukowych i praktycznych.

2) list motywacyjny (w tym opis zainteresowań naukowych).

3) dopisaną do powyższych dokumentów klauzulę : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez UMK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”


Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać do 10.09.2019 r. Dodatkowe informacje na temat konkursu i projektu oraz zgłoszenia prosimy kierować do Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, lucyna.jakubowska@umk.pl, tel. 56 611 40 18.

więcej informacji

zdjęcie

CAMP UMK ADAPCIAK 2019

CAMP UMK ADAPCIAK 2019 organizowany przez Samorząd Studencki UMK, Samorząd Studencki Collegium Medicum UMK oraz Wypadownię to wyjazd adresowany do wszystkich studentów rozpoczynających swoją przygodę z UMK. ️Tegoroczny wyjazd odbędzie się w dniach 4-8 września 2019 w Sianożętach k. Mielna. Podczas pięciodniowego pobytu nad morzem nowi studenci będą mieli okazję poznać tajniki życia studenckiego w atmosferze szumu fal i znakomitych ludzi.. Organizatorzy oferują całą masę szkoleń, które pozwolą na poznanie praw studenta, Władz Uczelni, warunków studiowania i wiele, wiele więcej. Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji pod linkiem https://www.facebook.com/events/2264506243604370/

więcej informacji

zdjęcie

Punktowane czasopisma UMK

W opublikowanym 31 lipca przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism punktowanych znalazło się 37 czasopism wydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców reprezentujących wszystkie dyscypliny.

więcej informacji

zdjęcie

Kurs językowy z rabatem

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK oferuje kursy językowe z 10% rabatem. Warunkiem uzyskania opłaty zniżkowej jest zapis na kurs do końca sierpnia.

więcej informacji

zdjęcie

Pázmány Law Summer School w Budapeszcie

W dniach 7 – 14 lipca 2019 roku dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK z Katedry Prawa Konstytucyjnego odbyła wykłady w ramach Pázmány Law Summer School w Budapeszcie na Węgrzech. Przedmiotem wykładów było pojmowanie zasady państwa prawa. W ramach kursu zatytułowanego the understanding of the rule of law Pani Profesor omawiała następujące zagadnienia: Venice Commission standards concerning rule of law, threats to the rule of law, populist constitutionalism oraz illiberal constitutionalism. Szkoła prawa organizowana jest dorocznie przez Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. W tym roku zajęcia odbywały się w okresie od 30 czerwca do 21 lipca i skupione były wokół trzech kwestii: Democracy, Rule of Law, Constitutional Identity. Uczestniczką zajęć była studentka studiów prawniczych Pani Joanna Żochowska. Pani Joanna była niezwykle aktywną studentką i świetnie wypadała na zajęciach, przez co godnie reprezentowała społeczność studencką naszego Wydziału. Na podkreślenie zasługuje to, że J. Żochowska samodzielnie zdobyła środki z tzw. funduszu repet na trzytygodniowy pobyt w Budapeszcie. Pani Joannie gratulujemy i zachęcamy innych do takiej aktywności!

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2019 – ogłoszenie wyników

Na indywidualnych kontach kandydatów na studia w systemie IRK pojawiły się wyniki pierwszego naboru na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Osoby zakwalifikowane mają czas na złożenie dokumentów od 17 do 22 lipca 2019 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Adapciak 2019

Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Adapciak organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland to wydarzenie adresowane do wszystkich pierwszorocznych studentów prawa i administracji na wydziałach w całej Polsce. W tym roku ma miejsce w dniach 16-22 września w Sulejowie w województwie łódzkim. Jego celem jest wprowadzenie młodych adeptów prawa w studencki świat, poszerzenie wiedzy nie tylko z zagadnień prawniczych, ale także dotyczących autoprezentacji czy erystyki. Więcej informacji: https://adapciak.elsa.org.pl  

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2019 - medycyna i prawo w czołówce

W czwartek 11 lipca o północy zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie. Kandydaci mogli wybierać spośród 109 kierunków.

więcej informacji

zdjęcie

"Academia Rerum Socialium" - rekrutacja

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej "Academia Rerum Socialium" na rok akademicki 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych

W dniach 26-28 czerwca br. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału odbył się X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki  pt. „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”, zorganizowany z okazji 50-lecia Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Plakat konferencyjny

Program

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium European Association of Law and Economics w Mediolanie

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore - UCSC) odbyło się 18 już połączone seminarium European Association of Law and Economics oraz International Association for the Study of Insurance Economics (The Geneva Association), którego tematem przewodnim były prawne I ekonomiczne aspekty wykorzystania nowych technologii w ubezpieczeniach (tzw. InsurTech). W seminarium udział wziął Doktor Michał P. Ziemiak z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UMK, który wraz z Doktorem Maciejem Balcerowskim (absolwentem studiów doktoranckich na UMK) wygłosił referat pt. Event Data Recorder (EDR) systems application in the motor insurance. A case of Poland. Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na temat rosnącej roli nowinek technologicznych w branży ubezpieczeniowej w państwach członkowskich UE jak i w USA.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele uczelni z USA (m.in. St. John’s University oraz Penn State University), Włoch, Holandii (Maastricht University oraz Rotterdam University) czy Malty. Organizatorzy zamierzają opublikować wygłoszone w czasie seminarium referaty w formie artykułów w ramach Geneva Papers on Risk and Insurance.    

więcej informacji

zdjęcie

Aktualne problemy prawa prywatnego międzynarodowego

W dniach 13-14 czerwca br. Katedra Prawa Ubezpieczeniowego była gospodarzem Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Wydarzenie poświęcone było aktualnym zagadnieniom szeroko pojętego prawa prywatnego międzynarodowego, zwłaszcza w zakresie zagadnień prawa kolizyjnego i problematyki międzynarodowego prawa procesowego.

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

Otwarte zostały kwestionariusze ankiet oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Dziekanat w Ustawie 2.0

W dniu dzisiejszym na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyło się seminarium pt. Dziekanat w Ustawie 2.0 Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy między jednostkami uczelni. Współorganizatorami przedsięwzięcia był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. W trakcie seminarium omówiono m.in. najistotniejsze zmiany w prawie z perspektywy funkcjonowania dziekanatów i administracji uczelni. Celem seminarium było także wypracowanie najlepszych praktyk i najskuteczniejszych procedur współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi uczelni w warunkach przewidzianych w Ustawie 2.0.

więcej informacji

zdjęcie

Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa

Od kilku lat na Wydziale Prawa i Administracji UMK organizowane są konferencje podatkowe m. in. opierające się na analizie orzeczeń sądów i trybunałów w sprawach podatkowych. Udział licznych praktyków wskazuje, że jest to dobra forma dyskusji o problemach prawnych. 3 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna konferencja pt. Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa. Organizatorzy konferencji: Katedra Prawa Finansów Publicznych, Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych, Ośrodek Studiów Fiskalnych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Kierownikami naukowymi konferencji byli: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK i dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK. Konferencja zgromadziła 50 uczestników – pracowników naukowych, radców prawnych i doradców podatkowych (reprezentujących m.in. Deloitte, MDDP, PwC) oraz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejny sukces studenta Wydziału Prawa i Administracji

Maciej Kopycki (na zdjęciu w środku) student II r. doradztwa podatkowego (seminartium magisterskie prof. UMK dr hab. Wojciecha Morawskiego) zdobył I miejsce w konkursie KPMG Tax'n'You 2019! KPMG to jedna z największych firm doradztwa podatkowego na świecie. Jedną z nagród jest oferta pracy w dowolnym dziale tej firmy. Nie jest to pierwsze osiągnięcie Pana Macieja Kopyckiego. Wcześniej zdobył nagrodę II stopnia za przedstawienie glosy na XXI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez CDiSP Uniwersytetu Łódzkiego. Brał udział w licznych konferencjach naukowych o tematyce z zakresu prawa podatkowego - m.in. IV Ogólnopolskim Studenckim Forum Podatkowym; Economy, TAX & CRIME 2018 oraz w roli prelegenta w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przychody oraz koszty według prawa podatkowego i bilansowego" (prezentacja referatu "Nieodpłatne świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym oraz bilansowym"). W czasie studiów odbył liczne praktyki w zakresie doradztwa podatkowego.

więcej informacji

zdjęcie

„Elektor” zachęca do głosowania w eurowyborach

W związku ze zbliżającym się wyborami do Parlamentu Europejskiego, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” realizuje projekt Mój głos, Twój wybór, nasza Europa. Jego celem jest zmotywowanie młodych ludzi do głosowania. Inicjatywę wsparł Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor UMK ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK.

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs „Mistrz Języka Specjalistycznego” rozstrzygnięty!

W dniach 13-16 maja 2019 odbyła się II edycja ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego” organizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Celem konkursu jest promowanie języków specjalistycznych oraz wzbogacenie portfolio i dyplomu studenta.  

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na oficjalne rozdanie nagród w dn. 11.06.2019 o godz. 12.00 podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji.

 

Laureatami zostali:

Prawo – j. angielski

I miejsce – Kacper Bonawenturski

II miejsce ex aequo – Anna Iłowiecka, Weronika Kaźmierska, Malwina Rosłanek, Edyta Szeksztełło

III miejsce - Monika Noga

 

Prawo – j. niemiecki

I miejsce – Agata Hołoweńko

II miejsce – Roksana Prill

III miejsce – Piotr Mrowiński

 

Administracja – j. angielski

I miejsce – Martyna Selonke

II miejsce ex aequo - Adam Przybysz, Ewelina Wierzbowska

III miejsce – Anna Sochacka

 

więcej informacji

zdjęcie

Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych

W dniu 21 maja odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona współczesnym tendencjom rozwojowym w prawie rodzinnym i spadkowym, zorganizowana przez Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego w Katedrze Prawa Postępowania Cywilnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego, prężnie działające przy Katedrze pod opieką dra Tomasza Jasiakiewicza, mgr Ewy Kabzy oraz dr Katarzyny Krupy-Lipińskiej.

            W konferencji wzięło udział 23 prelegentów z 6 ośrodków uniwersyteckich w kraju: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W panelu eksperckim wykłady wygłosili pracownicy Wydziału: prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński, LL.M. („Renesans prawa spadkowego”), dr Tomasz Jasiakiewicz („Umowa o zrzeczenie się zachowku w świetle projektu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii”), dr Kinga Bączyk-Rozwadowska („Realizacja projektu rodzicielskiego w układzie partnerskim na gruncie polskiej ustawy o leczeniu niepłodności”), dr Katarzyna Krupa-Lipińska („Parental trolling – analiza prawna”) oraz mgr Ewa Kabza („Regulować czy nie regulować – oto jest pytanie. O przyszłości konkubinatu w Polsce”). W tej części pojawił się też referat praktyka-mediatora mgr Janusza Kaźmierczaka z toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu, który poświęcony był przemocy alienacji rodzicielskiej i granicom interwencji mediatora rodzinnego.

        

 

więcej informacji

zdjęcie

Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W dniach 16-17 maja 2019 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. W organizowanej przez Wydział Prawa UMK razem z Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, Główną Komisją Orzekającą, Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Torunia Konferencji wzięło udział 166 uczestników, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi kilkunastu polskich uczelni wyższych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych z całego kraju, przedstawiciele wszystkich Regionalnych Izb Obrachunkowych, pracownicy wielu ministerstw (głównie Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz radcy prawni. Przy okazji Konferencji odbyło się szkolenie przygotowane dla członków Głównej Komisji Orzekającej i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
Podczas Konferencji zostało wygłoszonych 28 referatów, a dwa z nich wygłosili pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMK – dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK i dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, pełniący obowiązki kierownika naukowego konferencji.
W Konferencji uczestniczył także przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer red. Grzegorz Jarecki, z którym ustalano szczegóły wydania monografii pokonferencyjnej. Jesienią 2019 r. ukaże się publikacja, która będzie miała zdecydowanie nowatorski charakter, odpowiadający specyfice odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Będzie ona z pewnością monografią o charakterze naukowym a jednocześnie będzie przydatna dla praktyki.

więcej informacji

zdjęcie

Ośrodek Studiów Fiskalnych patronuje międzynarodowej konferencji podatkowej - IFA European Region Conference 2019

Ośrodek Studiów Fiskalnych patronuje międzynarodowej konferencji podatkowej - IFA European Region Conference 2019, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 r. w Warszawie w Hotelu InterContinental. Podczas tej konferencji wystąpią naukowcy z uczelni takich jak np. Harvard University, International Tax Center Leiden, University of Cadiz, University of Muenster, University of Lausanne i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz liczni praktycy prawa podatkowego z całego świata.
OSF wraz z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy oraz International Tax Center Leiden organizuje seminarium towarzyszące tej konferencji dotyczące problematyki cen transferowych.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: https://ifa2019warsaw.com/

więcej informacji

zdjęcie

Jak zostać urzędnikiem mianowanym?

Zapraszamy na wykład  „Jak zostać urzędnikiem  mianowanym ?”,w dniu 28.05. 2019 r. w godz. 12.00-13.15. Spotkanie  poświęcone będzie m.in. kształceniu stacjonarnemu w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), poprowadzi je  Agnieszka Jezierska –Markocka –pracownik KSAP oraz absolwentka  WPiA UMK. Spotkanie odbędzie się na WPiA  UMK ul. Władysława Bojarskiego 3 w Toruniu w Audytorium D.

więcej informacji

zdjęcie

Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu organizuje w dniach 16-17 maja 2019 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

Konferencja poświęcona zostanie szeroko rozumianym zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współorganizatorami Konferencji są: Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Główna Komisja Orzekająca, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy i Urząd Miasta Torunia. Konferencja stanowić będzie znakomitą możliwość do wymiany poglądów i przemyśleń pomiędzy teoretykami a praktykami. Kierownikami naukowymi Konferencji są dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dr Arkadiusz Babczuk oraz członek Głównej Komisji Orzekającej dr Klaudia Stelmaszczyk.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie internetowej: https://dfp2019.umk.pl/pages/main_page/

więcej informacji

zdjęcie

Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 9 maja 2019 r. w Hotelu Uniwersyteckim odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej egzekucji administracyjnej, organizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, zatytułowana „Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraźniejszość i perspektywy”. Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Zbigniew Witkowski oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

O Karcie Praw Podstawowych

Z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowana została konferencja naukowa pt. "Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego". W ciągu dwóch dni obrad jej uczestnicy - naukowcy, sędziowie, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych - dyskutowali o znaczeniu Karty Praw Podstawowych dla krajowego systemu prawnego w kontekście m.in. pojęć równości, godności, praw obywatelskich oraz jej wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W czasie sesji plenarnej referat pt. "Od godności do solidarności" wygłosił dr hab. Marcin Kilanowski z Katedry Teorii Prawa i Państwa WPiA UMK w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Dr Natalia Daśko ze stypendium START

Z radością informujemy, że dr Natalia Daśko znalazła się w gronie laureatów prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla najzdolniejszych młodych naukowców.

 START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, w wysokości 28 tys. zł, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

 Stypendia są przyznawane w wyniku konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego. Kapituła spośród prawie 900 kandydatów wybrała stu laureatów, wśród których znalazło się dwoje młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: dr Natalia Daśko z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr inż. Jakub Rydzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Serdecznie gratulujemy !!

 

Wręczenie stypendiów odbędzie się 25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

więcej informacji

zdjęcie

„Prawo Medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”

SKN Prawa Medycznego „Lex Medica”, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, serdecznie zaprasza do wzięcia czynnego oraz biernego udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo Medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019r. (Sala Posiedzeń Rady Wydziału WPiA UMK).

Podczas tegorocznej edycji konferencji pragniemy poruszyć następujące tematy:

• medycyna estetyczna/chirurgia plastyczna,
• medycyna prokreacji,
• nowe technologie w medycynie,
• prawo transplantacyjne,
• medycyna sportowa,
• ubezpieczenia medyczne,
• prawo farmaceutyczne,
• psychiatria.

Wszystkie bieżące informacje znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.facebook.com/events/537144020143287/

więcej informacji

zdjęcie

Polsko-czeski dwugłos o zasadzie demokratycznego państwa prawnego

W dniach 24-27 kwietnia br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu odbyło się VI Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze poświęcone zasadzie demokratycznego państwa prawnego w czeskim i polskim systemie konstytucyjnym. Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane w ramach dorocznych międzynarodowych ołomunieckich dni prawniczych, które już po raz trzynasty skupiły przedstawicieli różnych gałęzi prawa reprezentujących wiodące ośrodki naukowe z Czech, Słowacji oraz Polski. Podczas plenarnej sesji otwierającej konferencję referat wygłosił dr Pavel Rychetský, wybitny czeski prawnik, prezes czeskiego Sądu Konstytucyjnego oraz jeden z sygnatariuszy słynnej Karty 77. W seminarium ze strony polskiej reprezentowane były trzy uniwersytety: UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Gdański, stronę czeską reprezentowały natomiast uniwersytety: Karola w Pradze, Metropolitarny w Pradze oraz Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu. Na czele polskiej delegacji stał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WPiA UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowali także: dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK z Katedry Prawa Europejskiego, dr Maciej Serowaniec oraz dr Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Łącznie wygłoszono osiem referatów, po cztery z obu krajów. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w Ołomuńcu, w specjalnym wydawnictwie mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku.

więcej informacji

zdjęcie

Restrukturyzacja, likwidacja i upadłość sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Handlowego działające na Wydział Prawa i Administracji UMK ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. "Restrukturyzacja, likwidacja i upadłość sp. z o.o.".

Konferencja odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) na Wydział Prawa i Administracji UMK przy ul. Władysława Bojarskiego 3, w audytorium F, o godzinie 9:00.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu podczas konferencji prosimy o przesłanie abstraktu poprzez formularze Google (https://forms.gle/6HJMuhQprbi2Jqv29) do dnia 26 kwietnia br. Wymagania dotyczące abstraktu: 200-250 słów.

 

więcej informacji

zdjęcie

Współczesne wyzwania i odpowiedzialność państw w kontekście globalnej ochrony środowiska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne wyzwania i odpowiedzialność państw w kontekście globalnej ochrony środowiska", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniach 17-18 maja 2019 r.

więcej informacji

zdjęcie

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Już 15 maja br. w gmachu Collegium Iuridicum Novum UMK w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Piotr Rączka laureatem Gali Copernicana

11 kwietnia odbył się finał  II Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej - Gali Copernicana.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejna rekrutacja na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!

Poszukujemy ostatnich 6 studentów II roku administracji stacjonarnej I stopnia chętnych na staż w ZUS.

Staż odbywa się w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!
Staże odbywać się będą w miesiącach maj-czerwiec.
Termin składania dokumentów w ramach rekrutacji to: 1.04.2019 r. –12.04.2019 r.
Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.
Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!).

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Piotr Rączka na Uniwersytecie w Wilnie

W dniach 27-29 marca br. prof. Piotr Rączka, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Judical officer and judical enforcement in Lithuania and Poland: changes and perspectives", zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego przy współpracy z Krajową Radą Komorniczą. Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele ośrodków naukowych oraz samorządów komorniczych z Polski. Litwy i Ukrainy. W trakcie jednej z sesji plenarnych prof. Rączka wygłosił w j. angielskim referat. pt. Administrative supervision over court bailiff in Poland.

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium naukowe w UODO z udziałem naszych Studentów

W dniu 25 marca 2019 r. jedenaście osób działających w Studenckim Kole Naukowym Prawa Nowych Technologii uczestniczyło w seminarium naukowym w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Koła - specjalnie dla młodych adeptów prawa. Obok studentów naszego Wydziału na seminarium pojawili się również studenci prawa z Uniwersytetu Gdańskiego (Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu).

Seminarium naukowe stanowiło wyjątkową okazję do przedyskutowania wybranych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych z ekspertami Urzędu. Omówiono m.in. kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy, powierzeniem przetwarzania oraz przetwarzaniem danych w grupach przedsiębiorstw. Pełną relację z seminarium można znaleźć na stronie Koła:
http://nowetechnologie.umk.pl/…/relacja-z-seminarium-nauko…/

 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces mgr Magdaleny Karolak

Z radością informujemy, że Pani mgr Magdalena Karolak (asystentka w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego) otrzymała wyróżnienie w konkursie UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone tematyce prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Promotorem pracy magisterskiej była Pani dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego.

Kapituły konkursowe nagrodziły łącznie pięć prac magisterskich oraz jedną pracę doktorską. Wyróżnione zostały cztery prace magisterskie i jedna doktorska. Dodatkowo, jak co roku, jedna praca została wyróżniona przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ― partnera konkursu. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej szczegółów o konkursie dostępnych jest na stronie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15303

 

więcej informacji

zdjęcie

Mistrzynie mediacji

14 marca br. w Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie odbył się  finał ogólnopolskiego konkursu Mistrzowie Mediacji organizowany przez  ELSA Poland. Reprezentantki UMK: Alicja Borucka (absolwentka),  Agnieszka Pawelczyk i Klaudia Matłoka (studentki IV roku) zmierzyły  się w finale z drużyną z Krakowa i Wrocławia. Nasze reprezentantki  przeprowadziły symulację posiedzenia mediacyjnego zdobywając I miejsce  i tym samym otrzymując tytuł Mistrzów Mediacji!

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości ELSA Poland.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki II tury rekrutacji w ramach programu Erasmus+

Wyniki II tury rekrutacji w ramach programu Erasmus+

więcej informacji

zdjęcie

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym

5 kwietnia 2019 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się druga z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych pod nazwą ,,Toruńskich Spotkań z Prawem Handlowym".

W tym roku Konferencja obraduje pod hasłem ,,Nadużycia w spółkach".

Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Handlowego.

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym" mają formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję. Tematyka obrad koncentruje się na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego i prywatnego.

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym" zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, a także Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Ze szczegółowymi informacji dotyczącymi Konferencji można zapoznać się na stronie www.handlowe.umk.pl oraz na profilu Zakładu Prawa Handlowego na Facebooku (https://www.facebook.com/KatedraPrawaHandlowegoUMK/)

więcej informacji

zdjęcie

Prawne aspekty finansowania sportu

Szanowni Państwo,

po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową, której tegorocznym tematem będą ,,Prawne aspekty finansowania sportu”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 29.03.2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Sportowego ,,Lex Sportiva” WPiA UMK oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa woj. Kujawsko - Pomorskiego. Konferencja jest częścią II Kongresu Kół Naukowych Prawa Sportowego, który swoim programem obejmuje:

- 29.03 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawne aspekty finansowania sportu",

- 30.03 - Turniej Piłkarski na boisku "Orlik".

Celem konferencji jest dyskusja na temat bieżących problemów związanych z finansowaniem sportu.

więcej informacji

zdjęcie

Młodzi o systemie emerytalnym w Toruniu

W dniu dzisiejszym na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się debata oksfordzka w ramach ogólnopolskiego cyklu debat Młodzi o systemie emerytalnym w Toruniu.

Debatę otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, a w ramach wstępu do dyskusji głos zabrali dr Paweł Wojciechowski (główny ekonomista ZUS oraz były minister finansów) i Paweł Jaroszek (członek Zarządu ZUS).

Udział w debacie wzięli studenci – przedstawiciele kół naukowych oraz organizacji studenckich reprezentujących Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Jury w składzie Dr Paweł Wojciechowski (ZUS), Profesor Jacek Wantoch-Rekowski (prodziekan WPiA UMK) oraz Dr Paweł Majewski (WSB) ogłosiło jednoznacznie remis ze wskazaniem na drużynę propozycji (UMK)

Serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs – Mistrz Języka Specjalistycznego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK oraz Wydział Prawa i Administracji UMK serdecznie zapraszają studentów II roku prawa i administracji do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego”, który odbędzie się w odbędzie się 13 maja 2018 o godz. 15.00 w Audytorium B WPiA.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplom oraz wpis do suplementu dyplomu ukończenia studiów. Zwycięzca Konkursu (I miejsce) będzie miał podniesioną ocenę końcową z lektoratu (semestr letni) o jedną ocenę. Przewidywane są nagrody rzeczowe.
Wszyscy studenci biorący udział w Konkursie otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz do dnia 26 kwietnia 2019 złożyć u wykładowcy prowadzącego Państwa lektorat wypełniony formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://spnjo.umk.pl/…/konkurs-mistrz-jezyka-specjalistycz…/

więcej informacji

zdjęcie

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska w Prezydium Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk

Z radością informujemy, że w wyborach do władz Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk na członka Prezydium została wybrana dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z Zakładu Prawa Morskiego. Przewodniczącą Komisji na kolejną kadencję została prof. Dorota Pyć z Uniwersytetu Gdańskiego, Członkiem Prezydium Komisji dr Magdalena Adamowicz (Uniwersytet Gdański), sekretarzem Komisji mgr Jakub Puszkarski (Uniwersytet Gdański). Powstała w 1981 r. Komisja skupia naukowców oraz praktyków prawa morskiego w Polsce. Posiedzenia Komisji stanowią forum wymiany poglądów oraz rezultatów badań naukowych jej członków. Komisja Prawa Morskiego wydaje również czasopismo pt."Prawo Morskie", jedyny w Polsce periodyk poświęcony prawu morskiemu i prawu morza. Zawiera on publikacje w języku angielskim, dostępne także na stronie internetowej czasopisma.

więcej informacji

zdjęcie

IV Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

W dniach 1-2 marca 2019 r. odbyła się kolejna, organizowana przez Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK, konferencja naukowa, której formuła polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w ciągu ostatniego roku. Ponownie na naszym Wydziale gościło ok. 140 prawników z największych firm prawniczych, a także sędziowie i pracownicy administracji skarbowej. Konferencję otworzył Dziekan Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. (Kierownik Zespołu Ekspertów Ośrodka Studiów Fiskalnych).

więcej informacji

zdjęcie

Waluty cyfrowe w świetle prawa

Wydział Prawa i Administracji UMK zaprasza do udziału w konferencji „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne 3.0”. Wydarzenie odbędzie się 8 marca w gmachu WPiA (ul. Bojarskiego 3).

więcej informacji

zdjęcie

Aktualne problemy prawa własności intelektualnej

Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”. 

Jest to kolejna edycja konferencji mającej na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej, które zajmuje znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa i charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.

Konferencja adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z IP w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
 
Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/556016864894186/permalink/571005373395335/
Link do oficjalnej strony konferencji: https://aktualneproblemyip.blogspot.com

 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces wydziałowych czasopism

Z radością informujemy, że w gronie laureatów pierwszego konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" znalazły się dwa czasopisma wydawane na Wydziale Prawa Prawa i Administracji: "Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń" oraz "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu".

Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo w dobie cyfryzacji"

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo w dobie cyfryzacji", która odbędzie się w środę 17 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Jest to już dziewiąta edycja konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej. Wydarzenie po raz kolejny zgromadzi studentów i doktorantów, prawników, praktyków z branży IT, a także wszystkich miłośników dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa nowych technologii. Przedmiotem referatów i dyskusji będą ważne i aktualne zagadnienia, takie jak: ochrona danych osobowych i nieosobowych; oszustwa i kradzieże z wykorzystaniem komputera; prawo a sztuczna inteligencja; technologia blockchain – możliwości i ryzyka; prawo podatkowe a nowe technologie – wzajemne oddziaływania.

Podczas tegorocznej edycji prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Instytutu Kościuszki, a także adwokat dr Paweł Litwiński.

Organizatorzy serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do wzięcia czynnego udziału w konferencji! Termin nadsyłania abstaktów upływa z dniem 18 marca 2019 r. Rejestracja uczestników biernych trwa do 7 kwietnia 2019 r. Dla słuchaczy z UMK wstęp jest bezpłatny.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Organizatorzy uprzejmie dziękują patronom: Wydawnictwu Beck, Wydawnictwu Wolters Kluwer, Kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Fundacji Panoptykon oraz ELSA Toruń. Podziękowania kierują także w stronę patronów medialnych: TVP3 Bydgoszcz, TV Toruń, Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Radio Sfera, Cyfrowa Ekonomia oraz studentprawa.pl.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie: www.atakisieciowe.umk.pl oraz na stronie Koła na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT/

więcej informacji

zdjęcie

Sukces dra Michała Ziemiaka

Z radością informujemy, że monografia Pana dra Michała P. Ziemiaka (Katedra Prawa Ubezpieczeniowego) pt. "Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne" otrzymała nagrodę specjalną w X edycji konkursu miesięcznika Przegląd Sądowy na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku. Serdecznie gratulujemy !!

Więcej informacji o konkursie: https://www.prawo.pl/gfx/prawopl/_thumbs/pl/wkdokumenty/000/374/421/1/mlotek-sedziowski-00038_thinkstockphotos,oX6D62aapFTLo7bXW5mZ.jpg

więcej informacji

zdjęcie

W Parlamencie Studentów RP

Mateusz Cisewski, student Wydziału Prawa i Administracji UMK, został powołany do Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji PSRP ds. Prawno-Socjalnych.

więcej informacji

zdjęcie

Zaktualizowane informacje o rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

Zaktualizowane informacje o rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

więcej informacji

zdjęcie

„Comparative Law Review” - Call for papers 2019 (volume 25)

„Comparative Law Review” (ISSN 0866-9449) („CLR”) is an open access, peer-reviewed and refereed international journal published by the Faculty of Law and Administration at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) since 1989 (with some intervals). The scope of „CLR” includes both private and public law, with particular focus on comparative studies. The Editors encourage authors to submit articles and shorter notes that are interdisciplinary in nature and/or analyse a legal problem from a comparative perspective. We particularly welcome proposals elaborating on how the comparative method is applied in domestic and international law-making and jurisprudence. Consequently, we invite original contributions on public international law and EU law. By the same token, we welcome papers dealing with all fields of domestic law, legal theory and philosophy, as well as history of law.

The journal is published in both print and online versions. It is a fully open access journal, thus the articles published in CLR are easily searchable on the Internet (via Google Scholar, BASE, etc.). There are no charges for article processing, article submission or open-access policy for the authors or their institutions.  

The journal is now indexed with and included in Index Copernicus Journals Master List as well as in ERIH PLUS and CEEOL.  

CLR” publishes articles, essays, shorter notes, case notes, commentaries, case studies and book reviews. We welcome contributions in English and – after consultation with the Editors – in German or French (editorial instructions for Contributors are available at http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CLR --> Author Guidelines).

Since 2017CLR is yearbook: vol. 23 of the journal was published in December 2017 and the current volume (no. 24) in January 2019.

The deadline for submissions for vol. 25 of CLR is June 30th 2019.

For additional information, please visit the journal’s website: www.comparativelawreview.umk.pl

or contact the Editors: comparativelawreview@umk.pl

Prof. Michał Balcerzak (michal.balcerzak@umk.pl), Editor-in-chief

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (jkapre@umk.pl)

Dr Daria Gęsicka (dgesicka@umk.pl)

więcej informacji

zdjęcie

Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego ?

Termin i miejsce:

7 lutego 2018 r., godz. 10-13, Collegium Iuridicum Novum, ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

Opis wydarzenia:

W związku z przypadającym w pierwszy czwartek lutego, Światowym Dniem Wyborów, corocznym świętem demokracji, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor, działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, z przyjemnością zaprasza do udziału w projekcie, pt. Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Celem inicjatywy jest przedstawienie najważniejszych i interesujących zagadnień związanych ze zbliżającymi się eurowyborami tzw. wyborcom pierwszego razu (ang. first time voters). W ramach projektu zaplanowane zostało seminarium naukowe złożone z wystąpień studentów dotyczących wybranych zagadnień systemu wyborczego do PE, w tym zwłaszcza czynnego prawa wyborczego i znaczenia frekwencji wyborczej, oraz studenckiej debaty, opartej o lubiany przez słuchaczy model oksfordzki, a także dyskusji uczestników z ekspertami o wyborach i europarlamencie.

Tegoroczna edycja projektu jest częścią kampanii Tym razem głosuję, realizowanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej przez Biura Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenie uzyskało wsparcie Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces dra Pawła Nowickiego

Dr Paweł Nowicki z Katedry Prawa Europejskiego WPiA UMK od lutego został członkiem redakcji European Procurement & Public Private Partnership Law Review, jednego z największych i najbardziej prestiżowych periodyków naukowych na świecie dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Redaktorem naczelnym periodyku jest Christopher H. Bovis, światowy autorytet w dziedzinie zamówień publicznych, a w składzie kolegium redakcyjnego zasiadają znani naukowcy z międzynarodowych ośrodków naukowych, m.in.: prof. Andrea Biondi z King’s College London, prof. Martin Burgi z Ludwig Maximilian University of Munich oraz prof. Christopher R. Yukins z George Washington University Law School.

Dr Paweł Nowicki będzie sprawował funkcję Case Law Editor i jest jedynym naukowcem z Polski w redakcji EPPPL.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejny wykład im. Prof. dr Wacława Komarnickiego

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, po raz kolejny na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wygłoszony zostanie wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tegorocznym prelegentem będzie dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ, która przedstawi referat pt. Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych

Na wykład zapraszają: Sędzia Wojciech Hermeliński, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; Minister Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

Miejscem prelekcji będzie Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Początek o godzinie 17.00.

więcej informacji

zdjęcie

Kurs prawniczego języka angielskiego - TOLES Higher

Szanowni Państwo!

W  semestrze letnim roku akademickim 2018/2019 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK serdecznie zaprasza na kurs prawniczego języka angielskiego TOLES Higher - poziom B1/B2.
Zaproszenie kierowane jest nie tylko do adwokatów i radców prawnych, ale również aplikantów, absolwentów prawa i studentów a nawet osób nieposiadających wykształcenia prawniczego, ale potrzebujących i korzystających z prawniczego jęz. angielskiego zawodowo czy prywatnie. Uczestnictwo w kursie znacząco podnosi poziom umiejętności komunikacyjnych i zawodowych przydatnych w wykonywaniu zawodów prawniczych. W szczególności istotna jest dbałość o progres umiejętności na każdym polu komunikacji (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie), podkreślenie odmienności języka  prawniczego, elementy wiedzy nt. różnic w organizacji przedsiębiorczości czy stosunków pracy z systemem brytyjskim. Język angielski prawniczy jest też bardzo przydatny przy pracy z aktami Unii Europejskiej.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs Prawa Rodzinnego i Spadkowego rozstrzygnięty

V edycja Konkursu Prawa Rodzinnego i Spadkowego, zorganizowana przez Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego, zakończyła się ustnym finałem w dniu 29 stycznia 2019 r.

W Konkursie wzięło udział 324 studentów studiów stacjonarnych (304 osoby) i niestacjonarnych (20 osób) na kierunku prawo. Niezwykle trudną część pisemną (w dniu 25 stycznia 2019 r.) z pozytywnym wynikiem przeszła grupa 68 studentów, z czego 10 osób z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowanych zostało do ustnego finału.

więcej informacji

zdjęcie

Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 3.0

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 3.0".

W charakterze prelegentów wystąpią m.in. wszyscy Autorzy monografii prawniczych poświęconych walutom cyfrowym oraz technologii blockchain, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Konferencja odbędzie się dnia 8 marca 2019 roku (piątek) w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ulicy Bojarskiego 3.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

Zgłoszeń do udziału w Konferencji oczekujemy w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres bitcoin@umk.pl. Zgłoszenie zostanie potwierdzone.

więcej informacji

zdjęcie

Studenci prawa pomagają

21 grudnia 2018 w Restauracji Hotelu Bulwar w Toruniu odbył się po raz piąty Opłatek Maltański, organizowany przez Związek Polskich Kawalerów Maltański przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu. W przygotowania zaangażowali się studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK, zaś głównym koordynatorem wydarzenia był Dr Marcin Kilanowski.

więcej informacji

zdjęcie

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dnia 28 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbędzie się Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Serdecznie zachęcamy do udziału w seminarium naukowym.

Program seminarium

więcej informacji

zdjęcie

Listy rankingowe 10% najlepszych absolwentów WPiA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich zostały przygotowane i są dostępne w dziekanacie listy rankingowe 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/18 dla wszystkich kierunków na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Przypominamy, że uzyskanie najlepszych wyników na studiach uprawnia do umorzenia przez bank części pożyczki lub kredytu studenckiego. Informację na temat uzyskania miejsca na liście najlepszych absolwentów można uzyskać w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów. Aby uzyskać umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej należy zgłosić się do dziekanatu w celu uzyskania stosownego zaświadczenia.

więcej informacji

zdjęcie

Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego pt. “Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”. Konferencja ta została zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Prawniczego. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK Pana prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego, Krajowej Rady Komorniczej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Inspiracją dla omówienia tematów poruszanych w trakcie Konferencji były przede wszystkim zmiany legislacyjne dot. poszczególnych prawniczych zawodów zaufania publicznego.

W trakcie Konferencji łącznie wystąpiło 12 prelegentów. Swoje referaty prezentowali zarówno przedstawiciele środowisk akademickich z 6 różnych uniwersytetów jak i przedstawiciele poszczególnych samorządów prawniczych.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Studentów naszego Wydziału w ogólnopolskim konkursie podatkowym

Dnia 11 grudnia 2018 r. odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych", którą organizuje Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci przygotowali i zaprezentowali przed jury glosy dotyczące najnowszych wyroków z zakresu prawa podatkowego.
Z radością informujemy, że po raz kolejny glosy Studentów naszego Wydziału zdominowały podium.
Pierwszą nagrodę w konkursie zdobył Pan Artur Janicki (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK), a II miejsce przypadło w udziale Panu Maciejowi Kopyckiemu (opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK). Serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

"Skołuj projekt"

Nabór zgłoszeń do V edycji konkursu „SKOŁUJ PROJEKT!” otwarty!
„SKOŁUJ PROJEKT!” to cykliczny Konkurs organizowany przez Fundację Amicus UNC, skierowany do Kół Naukowych UMK. Najlepszy projekt uzyska dofinansowanie w wysokości 2500 zł.
Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej twórczego ze studenckich pomysłów, łączącego wartość naukową, społeczną użyteczność, innowacyjność oraz promocję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Termin nadsyłania projektów upływa 31 stycznia 2019 r.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Fundacji: http://www.fundacja.umk.pl/oferta/skoluj-projekt3
Więcej informacji: 56 611 22 08 / fundacja@umk.pl

Nagroda finansowana jest ze środków z 1% podatku na rzecz Fundacji Amicus UNC.

więcej informacji

zdjęcie

Dodatkowa rejestracja na przedmioty fakultatywne na studiach niestacjonarnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 04 stycznia 2019 r. do 09 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty fakultatywne, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim na studiach niestacjonarnych roku akademickiego 2018/2019.

W związku z powyższym prosimy osoby, które w ogóle nie zarejestrowały się na przedmioty fakultatywne lub zarejestrowały się na przedmioty, które z powodu zbyt małej liczby chętnych nie zostały umieszczone w rozkładzie zajęć o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych. Zapisy na poszczególne przedmioty dokonywane w późniejszym terminie i z pominięciem systemu USOS nie będą przyjmowane.

Uprzejmie przypominamy, iż liczba wybranych przedmiotów fakultatywnych nie może być większa niż liczba przedmiotów przewidzianych w planie zajęć dla danego poziomu i systemu studiów. Zwracamy również uwagę, iż studenci studiów drugiego stopnia nie mogą wybierać przedmiotów, które zaliczyli w toku studiów pierwszego stopnia.

Fakultety-niestacjonarne_semestr-zimowy_2018-2019_wykaz-z-salami

Fakultety-niestacjonarne_semestr-letni_2018-2019_wykaz-z-salami

 

Jednocześnie informujemy, że zostaną uruchomione następujące przedmioty do wyboru:

I rok administracji studia pierwszego stopnia:

 Etyka urzędnicza

I rok administracji studia drugiego stopnia:

 Prawo pomocy socjalnej

I rok prawa:

Podstawy socjologii

 

więcej informacji

zdjęcie

Profesor Konrad Zacharzewski Prezesem Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Z radością informujemy, że w dniu 10 grudnia Profesor Konrad Zacharzewski został powołany przez Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii na Prezesa Sądu Polubownego tej Izby. Jest to pierwszy w Europie, a drugi na świecie po Japonii, sąd polubowny do spraw blockchain.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia dla wybitnych

Trzech Studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Weronika Baran
 2. Oskar Kwasiński
 3. Tomasz Łanowy

Stypendia ministra przyznawane są studentom i doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2018/2019 o wsparcie ubiegało się 1325 studentów i 537 doktorantów, otrzymało je odpowiednio 656 i 82 z nich.

Stypendia wypłacane są jednorazowo na okres roku akademickiego. Wysokość wsparcia wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Pełna lista stypendystów

 

więcej informacji

zdjęcie

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Prawa i Administracji

W dniu 15 grudnia w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/18. Podczas dyplomatorium zostały także wręczone nagrody najlepszym Absolwentom i Studentom naszego Wydziału:

Najlepszy Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w roku 2017/18: mgr Marek Słupczewski
Najlepszy Student Wydziału Prawa i Administracji w roku 2017/18: Weronika Baran
Najlepszy Absolwent prawa stacjonarnego: mgr Aleksandra Gizińska
Najlepszy Absolwent prawa niestacjonarnego: mgr Michał Gazda
Najlepszy Absolwent administracji stacjonarnej II stopnia: mgr Katarzyna Siódmiak
Najlepszy Absolwent administracji stacjonarnej I stopnia: lic. Agata Chojnicka
Najlepszy Absolwent administracji niestacjonarnej II stopnia mgr Monika Jaworska
Najlepszy Absolwent administracji niestacjonarnej I stopnia: lic. Sylwia Rygielska-Lewandowska
Najlepszy Absolwent doradztwa podatkowego stacjonarnego II stopnia: mgr Paulina Jadczak
Najlepszy Absolwent prawa ochrony środowiska stacjonarnego II stopnia: mgr Elżbieta Chilińska

 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Absolwenta WPiA !

Z radością informujemy, że I miejsce w konkursie na najlepszą pracę z zakresu sądownictwa administracyjnego organizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny zajął mgr Marek Słupczewski, tegoroczny absolwent studiów prawniczych na WPiA. Nagrodzona praca pt. "Dobra wiara w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych" powstała pod opieką prof. Wojciecha Morawskiego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych. Serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Kolejna rekrutacja na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!

Szanowni Państwo,
Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza kolejną rekrutację na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Staże odbywać się będą w miesiącach styczeń – luty 2019 r.
Termin składania dokumentów to: 5.12.2018 r. – 14.12.2018 r.
Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.
Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!).
Wyniki rekrutacji pojawią się na naszej stronie internetowej.
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc stażowych jest ograniczona!

więcej informacji

zdjęcie

Zapisyna fakultety - studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. powinni Państwo dokonać wyboru przedmiotów fakultatywnych, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019. W związku z powyższym proszę o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych.

 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu we współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Prawniczego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 13 grudnia 2018 r. w Toruniu, Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:

 

„Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”

 

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawniczych zawodów zaufania publicznego i ich rozwoju w kontekście zmian, którym podlega nieustannie polskie prawodawstwo. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch panelach, z których jeden będzie poświęcony aspektom teoretyczno-naukowym zagadnienia perspektyw rozwoju, drugi zaś aspektom praktycznym. 

Szczegółowe informacje o Konferencji: https://konferencjazzp.umk.pl/pages/main_page/

więcej informacji

zdjęcie

III edycja Dnia Brokerskiego na UMK

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego oraz Katedra Zarządzania Finansami UMK zaprasza serdecznie na trzecią już edycję "Dnia Brokerskiego na UMK", który odbędzie się 17 grudnia 2018 r. na WPiA UMK (w sali posiedzeń Rady Wydziału). Formuła spotkania opiera się na chęci zacieśniania współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK ze środowiskiem brokerskim w Toruniu. W zeszłorocznym II Dniu Brokerskim udział wzięły liczne firmy brokerskie z Torunia. Przedstawiciele w/w firm wygłosili ciekawe prelekcje na temat ubezpieczeń cyber-risks, reasekuracji czy ubezpieczeń na życie. 

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Sokala z tytułem "Mentora Studentów"

Prof. dr hab. Andrzej Sokala – prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwyciężył w kategorii „Mentor Studentów” w plebiscycie Gala Laurów Uniwersyteckich.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Studentów WPiA w Turnieju Debat Historycznych

W dniach 22-23 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się Turniej Debat Historycznych organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. W turnieju brały udział drużyny z renomowanych polskich uniwersytetów.
Nasz Uniwersytet reprezentowany był przez czterech studentów Wydziału Prawa i Administracji – Michała Ochocińskiego, Filipa Krokosa, Szymona Ludwiga oraz Macieja Urbańskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Podsumowanie XI Kolokwium praw człowieka i prawa humanitarnego

Podsumowanie XI Kolokwium praw człowieka i prawa humanitarnego

W dniach 29-30 listopada 2018 roku odbyło się w Toruniu XI warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Tegoroczne wydarzenie objęte było honorowym patronatem przez Ministra Spraw Zagranicznych Pana Jacka Czaputowicza.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli:

więcej informacji

zdjęcie

Jubileusz prof. Witkowskiego

Jubileusz 65-lecia urodzin oraz 40-lecia pracy akademickiej świętował 16 listopada prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.

więcej informacji

zdjęcie

Odbiór decyzji stypendialnych

Szanowni Studenci,

Informujemy , że w dniach 20.11.2018r. (wtorek) w godzinach od 13.30-15.30, 21.11.2018r. (środa) w godzinach 12.00-14.00 (Szatnia WPiA) oraz w dniu 24.11.2018r. (sobota) w godzinach 10.00-13.00 (Centrum Aktywności Studentów) Wydziałowa Komisja Stypendialna wydawać będzie decyzje w sprawie wniosków o stypendia/zapomogi.

Decyzje należy odebrać osobiście. Honorowane będą wyłącznie upoważnienia notarialne.

Wypłata środków może być dokonana tylko po odbiorze decyzji.


Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w w/w trybie powoduje, iż decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. Po złożeniu oświadczenia, zgodnie z art. 127a kpa, od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Nie odebrane decyzje zostaną ostatecznie wysłane pocztą, ale to przesunie termin wypłaty środków.

więcej informacji

zdjęcie

Sukcesy Prawników w konkursach NCN

Z radością informujemy, że wśród laureatów 15 edycji konkursu OPUS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki znalazło się aż trzech pracowników naszego Wydziału:

1) dr hab. Marcin Mikołaj Kałduński - Zasada wzajemności w prawie międzynarodowym - 466 220 zł

2) dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK - Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech - 336 000 zł

3) dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński, prof. UMK - Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych - 210 150 zł

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Rozstrzygnięcia II tury rekrutacji - Program Erasmus

Szanowni Państwo,

W dniu 9 listopada 2018 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w II turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, w ramach Programu Erasmus+.

Lista numerów albumów osób wnioskujących o wyjazd, wraz z informacją o przyznaniu (bądź odmowie przyznania) preferowanego wyjazdu w rezultacie rozstrzygnięcia II tury rekrutacji, znajduje się w załączeniu.

Rozstrzygnięcie II tury Erasmus+

więcej informacji

zdjęcie

Wykład gościnny prof. Gabrielli Mangione z Uniwersytetu Insubria w Como

W dniach 13-16 października, na zaproszenie Katedry Prawa Konstytucyjnego, gościem Wydziału Prawa i Administracji będzie prof. Gabriella Mangione, Kierownik Katedry Prawa Publicznego Porównawczego na Uniwersytecie Insubria w Como. W ramach pobytu naukowego Pani Profesor wygłosi w języku angielskim wykład poświęcony problematyce solidarności europejskiej w kontekście kryzysu migracyjnego. Wykład odbędzie się w środę (14 listopada) w godz. 9.30-10.30 w aud. B. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Podczas wizyty planowane jest także podpisanie dwustronnej umowy o wymianie studentów i pracowników naukowych w ramach programu ERASMUS+

więcej informacji

zdjęcie

Rozstrzygnięcie I tury rekrutacji - Program Erasmus

Szanowni Państwo,

W dniu 30 października 2018 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w I turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, w ramach Programu Erasmus+.

Lista numerów albumów osób wnioskujących o wyjazd, wraz z informacją o przyznaniu (bądź odmowie przyznania) preferowanego wyjazdu w rezultacie rozstrzygnięcia I tury rekrutacji, znajduje się w załączeniu.

Wciąż trwa II tura rekrutacji uzupełniającej, która zakończy się w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji. Z listą wolnych miejsc w ośrodkach partnerskich WPiA UMK, dostępnych w II turze, można zapoznać się aktywując link znajdujący się w zasadach rekrutacji. Z listy tej należy wyłączyć te uczelnie zagraniczne, które nie będą przyjmowały naszych studentów z uwagi na upływ terminów do nadsyłania nominacji (stosowne daty znajdują się w nawiasach). Nadto z listy tej należy wyłączyć - z uwagi na przyznane miejsca po I turze rekrutacji - Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Genui oraz Uniwersytet w Padwie.

ROZSTRZYGNIĘCIE I TURY JESIEŃ

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 października -  9 listopada br. odbywać się będzie na WPiA tzw. rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+ (rekrutacja ta dotyczy wyłącznie wyjazdów na semestr letni roku akadem. 2018/2019).

Bliższe informacje znajdują się w Zasadach Rekrutacji WPiA - LINK DO PLIKU Z ZASADAMI.

więcej informacji

zdjęcie

Monografia pt. „Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania”

Monografia pt. „Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania”

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się kolejnej książki, której wydawcą jest Katedra Praw Człowieka UMK.

Monografia pt. „Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania” (Toruń 2018), pod red. B. Gronowskiej, B. Rakoczego, J. Kapelańskiej-Pręgowskiej, K. Karpus i P. Sadowskiego, jest kolejną książką z cyklu publikacji stanowiących owoc Kolokwiów naukowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, organizowanych od dziewięciu lat przez Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK i Katedrę Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Emil Pływaczewski doktorem honoris causa UWM

W dniu 15 października br. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski wziął udział w uroczystości nadania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. zw. dr hab. Emilowi Pływaczewskiemu, dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, wybitnemu znawcy prawa karnego i kryminologii. Podczas uroczystości Profesor Zbigniew Witkowski, w imieniu prawniczego, akademickiego środowiska naukowego UMK w Toruniu, z którego Profesor Emil Pływaczewski się wywodzi i gdzie stawiał swoje pierwsze naukowe kroki, wygłosił okolicznościowy adres. Ad multos annos Doktorze Honoris Causa !!

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja na WPiA

3 października w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się immatrykulacja studentów I roku na wszystkich kierunkach Wydziału Prawa i Administracji UMK.Wykład inauguracyjny pt. " Sprawa statku Alabama" wygłosił p. dr hab. Marcin Kałduński z Katedry Prawa Międzynarodowego.

"Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

 

IMMATRYKULACJA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH odbędzie się 13 października 2018 r. (sobota) o godz. 10.00 w audytorium A budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

Immatrykulacja będzie połączona ze spotkaniem dla studentów I roku. Program spotkania uwzględnia prezentację Wydziału, a także szereg ważnych i istotnych informacji dla osób rozpoczynających studia. Bezpośrednio po ich zakończeniu będą wydawane dokumenty oraz legitymacje studenckie.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczną się:

STUDIA NIESTACJONARNE - 13 października 2018 r. od godz. 13.30.

Uprzejmie informujemy, że studenci I roku na I semestrze studiów nie muszą się sami rejestrować na zajęcia.

Podział na grupy ćwiczeniowe zostanie dokonany alfabetycznie przez dziekanat i będzie dostępny na stronie internetowej w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.

W dniu immatrykulacji (13 października) dziekanat będzie nieczynny dla studentów.

więcej informacji

zdjęcie

"Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie” - rekrutacja

Rusza kolejna edycja  wysokiej jakości programu stażowego„Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie”. Staże przeznaczone są dla studentów II roku studiów I stopnia administracji stacjonarnej.

Staż daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Wydział oferuje w bieżącym roku akademickim 55 miejsc stażowych. Pierwsze staże rozpoczną się już w listopadzie.

Staż trwa dwa miesiące (160 h stażowych). Pierwsze staże rozpoczną się już w listopadzie.

 

więcej informacji

zdjęcie

Wnioski o stypendia dla Studentów - ważne informacje

Poniżej przedstawiamy szereg informacji dotyczących stypendiów socjalnych i stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody i wyróżnienia

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacje i pożegnania

Uroczystość wręczenia nominacji nowym profesorom UMK odbyła się 19 września 2018 r. w Collegium Maximum. Rektor złożył także podziękowanie za wieloletnią pracę gronu zasłużonych profesorów odchodzących na emeryturę.

więcej informacji

zdjęcie

Międzynarodowe kolokwia o kodyfikacji prawa morskiego

Zakład Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu był organizatorem międzynarodowej konferencji prawa morskiego pt. Xth European Colloquium on Maritime Law Research, która odbywa się w dniach 20-21 września 2018 r. w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Najlepszy Student i Absolwent WPiA wybrany !!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie tytułu:

1) najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji uzyskała Pani Weronika Baran, od października V rok prawa stacjonarnego

2) najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji uzyskał Pan mgr Marek Słupczewski, absolwent prawa stacjonarnego.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Katedra Praw Człowieka dołączyła do prestiżowego Stowarzyszenia Instytutów Praw Człowieka

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Praw Człowieka WPiA UMK dołączyła do prestiżowego Stowarzyszenia Instytutów Praw Człowieka (Association of Human Rights Institutes - AHRI). Wniosek Katedry o członkostwo w AHRI został pozytywnie rozpatrzony przez Komitet Zarządzający AHRI na Konferencji w Edynburgu, która odbyła się 8-9 września b.r. PIerwszą i do tej pory jedyną jednostką badawczą z Polski będącą członkiem AHRI było Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN.
 
Stowarzyszenie powołane zostało w 2000 r. podczas spotkania założycielskiego na Islandii. AHRI zrzesza obecnie 65 instytucji z 34 krajów, które prowadzą badania naukowe i działalność edukacyjną z zakresu praw człowieka. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie współpracy naukowców z różnych krajów i dyscyplin naukowych, ułatwienie wymiany idei i informacji oraz pomoc w realizacji projektów, które mają służyć promocji badań naukowych, edukacji i dyskusji o prawach człowieka.
 
Więcej informacji nr AHRI:
http://www.ahri-network.org

więcej informacji

zdjęcie

„Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- wybrane zagadnienia”

Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o. w Toruniu mają zaszczyt poinformować o organizowanej w dniu 17 września 2018 r. w Toruniu, ogólnopolskiej konferencji pt.:

„Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- wybrane zagadnienia”

Konferencja odbędzie się w audytorium A Wydziału Prawa i Administracji UMK i poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawnokarnej ochrony składek na ubezpieczenia społeczne w relacji do takiej samej ochrony interesu fiskalnego Skarbu Państwa. Jest ona adresowana do praktyków: pracowników ZUS, radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także do studentów oraz przedstawicieli nauki, którym bliskie są zagadnienia objęte tematyką konferencji.

Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna.

więcej informacji

zdjęcie

Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy

Miło nam poinformować, że ukazała się książka pt. „Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy” wydana przez TNOiK. Książka zawiera referaty zaprezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochronna funkcja prawa pracy a wyzwania współczesnego rynku pracy”, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2017 r. w Pobierowie z udziałem przedstawicieli różnych ośrodków naukowych w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Redaktorami naukowymi książki są dr Anna Napiórkowska i dr Beata Rutkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także dr Mikołaj Rylski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród opublikowanych referatów znajduje się opracowanie dr Anny Napiórkowskiej i dr Beaty Rutkowskiej pt. „Umowa o pracę na czas określony a ochronna funkcja prawa pracy”.

więcej informacji

zdjęcie

Sukcesy w konkursach NCN

Naukowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znaleźli się wśród laureatów konkursów: SONATINA 2 i MINIATURA 2, których wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Zbigniew Witkowski w Radzie Programowej "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego"

Z radością informujemy, że prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski, został zaproszony do udziału w pracach Międzynarodowej Rady Programowej "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego". Celem tego prestiżowego czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce i na świecie. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów. Redaktorem naczelnym, wydawanego przez Naczelny Sąd Administracyjny czasopisma, jest prof. dr hab. Janusz Trzciński - doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie gratulujemy!!

więcej informacji

zdjęcie

Nasi stypendyści Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności przyznała siedmiorgu naukowcom z UMK stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w 2019 r.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2018 - ważne terminy

Trwa rejestracja kandydatów na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2018/2019. Chętni do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym powinni do 9 lipca (na większości kierunków) założyć elektroniczne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zapisy kandydatów na niektóre z kierunków artystycznych z oferty UMK potrwają krócej.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie Forum Uniwersytetów Polskich na WPiA

W dniu 23 czerwca br. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się spotkanie Forum Uniwersytetów Polskich. Udział w panelu dotyczącym reformy nauki i szkolnictwa wyższego potwierdzili: Piotr Müller (Podsekretarz Stanu w MNiSW) Poseł Iwona Michałek (członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) oraz Tomasz Tokarski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP).

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej informacji

zdjęcie

Odbiór decyzji w konkursie na projekty badawcze młodych naukowców i doktorantów WPiA

Wszystkich uczestników wydziałowego konkursu na projekty badawcze młodych naukowców i doktorantów zapraszamy po odbiór decyzji do p. mgr Anety Zubryckiej-Pyrek (p. 14)

więcej informacji

zdjęcie

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego

W dniu 15. czerwca dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska została wybrana na wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Stowarzyszenie skupia prawników specjalizujących się w prawie morskim oraz inne osoby zainteresowane tą dziedziną prawa. Jednym z głównych celów Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego jest członkostwo w Międzynarodowym Komitecie Morskim (Comité Maritime International – CMI) z siedzibą w Antwerpii, najstarszej pozarządowej organizacji, skupiającej stowarzyszenia prawnicze z 51 krajów. W ramach prac CMI członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w międzynarodowych konferencjach oraz przygotowywaniu projektów międzynarodowych aktów prawnych. Opracowują również liczne materiały na temat polskiej regulacji morskiej.

Serdecznie gratulujemy!!

więcej informacji

zdjęcie

Płatne staże w ZUS-ie

Szanowni Studenci II roku administracji stacjonarnej

Wydział Spraw Pracowniczych Oddział ZUS w Toruniu oraz Wydział Prawa i Administracji UMK przygotował specjalnie dla Państwa ofertę płatnych 3 miesięcznych staży.  Dysponujemy 7 miejscami stażowymi w wybranych komórkach  organizacyjnych Zakładu. Informacje nt. przedmiot stażu oraz możliwe  do nabycia umiejętności zostały wskazane w załączniku ,,Staże  absolwenckie w ZUS Oddział Toruń".
Wynagrodzenie za odbycie stażu wynosić będzie 2100 zł brutto/mies.
 
Zapraszamy  do składania dokumentów  aplikacyjnych: CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny (w załączniku) do  30 czerwca 2018 r.
 
Dokumenty należy składać osobiście  lub pocztą na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 204
ul. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń
z dopiskiem ,,Staż absolwencki"

Proces rekrutacji:

- Test wiedzy z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które uzyskają najwyższą ilość  punktów z testu wiedzy

Z wybranymi kandydatami podpisane zostaną umowy stażowe na okres do 3 miesięcy.
 
Więcej informacji udziela również Pani mgr Lucyna Jakubowska lucyna.jakubowska@umk.pl

 

Formularz aplikacyjny staż

Staże absolwenckie w ZUS Oddział Toruń

 

więcej informacji

zdjęcie

WPiA UMK w czołówce

Wydział Prawa i Administracji UMK znalazł się w czołówce VII Rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej" opublikowanego 18 czerwca 2018 r. W kategorii potencjał naukowy WPiA UMK należy do dwóch najlepszych w Polsce.

więcej informacji

zdjęcie

VII Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie

W dniach 6-9 czerwca br. w ślicznej scenerii zespołu sakralnego Sant'Antonio Abate w Palermo odbyło się VII Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie. Organizatorami przedsięwzięcia były Uniwersytet LUISS Guido Carli z Rzymu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Università degli Studi di Palermo. Ideą wiodącą, odbywających się nieprzerwanie już od 18 lat na przemian w Polsce i we Włoszech, kolokwiów są istotne przekształcenia ustrojowe dokonujące się aktualnie w obu krajach. Tym razem kolokwium poświęcone było instytucjom demokracji bezpośredniej, zarówno w kontekście obowiązujących regulacji normatywnych, jak również dotychczasowej praktyki ustrojowej. W kolokwium ze strony polskiej reprezentowanych było sześć uniwersytetów (UMK, Uniwersytet Gdański Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Stronę włoską reprezentowali także przedstawiciele sześciu czołowych ośrodków naukowych  (LUISS Roma, Uniwersytet Lumsa w Palermo, Uniwersytet w Palermo, Uniwersytet w Perugii, Uniwersytet Cattolica Del Sacro Cuore Roma oraz Uniwersytet „Tor Vergata” Roma). Przedstawiono 20 referatów w tym 10 polskich. Przewodniczącym delegacji polskiej był prof. dr hab. Zbigniew Witkowski a włoskiej prof. dr Gian C. De Martin, pomysłodawcy i realizatorzy idei kolokwium. W delegacji polskiej wzięła także udział b. premier RP i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej prof. Hanna Suchocka z UAM w Poznaniu, od początku uczestnicząca w realizacji idei tego kolokwium. Referaty  i  przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym, który wydanie zostanie nakładem prestiżowego włoskiego wydawnictwa CEDAM.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. UMK, dr hab. Michał Balcerzak na liście sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Miło nam poinformować, że Pan Prof. Michał Balcerzak został wpisany na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski w latach 2018-2020. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 29 Regulaminu ETPC, sędzia ad hoc wybierany jest do udziału w rozpatrywaniu sprawy przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z listy przedłożonej uprzednio przez państwo-stronę Konwencji, jeżeli sędzia krajowy jest niezdolny do zasiadania w Izbie, wyłącza się albo jeżeli brak jest takiego sędziego.

 

Komunikat prasowy MSZ:

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/nowi_sedziowie_ad_hoc_z_ramienia_polski

więcej informacji

zdjęcie

British Law Course

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zapoznania się z nową ofertą anglojęzyczną na naszym Wydziale: odpłatnego Kursu Prawa Brytyjskiego, prowadzonego przy współpracy z British Law Centre. Szczegółowe informacje na temat kursu są dostępne na stronie internetowej: https://www.britishlawcentre.co.uk/torun/  
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Panem Drem Stevem Terrettem zarówno w sprawach dotyczących kosztów i szczegółów organizacyjnych, jak i wstępnej deklaracji udziału na adres mailowy: s.terrett@britishlawcentre.co.uk.

więcej informacji

zdjęcie

Polsko-węgierska współpraca naukowa

Na zaproszenie Pázmány Péter Catholic University w dniu 1 czerwca prof. A. Bień-Kacała, dr A. Tarnowska oraz dr Wojciech Włoch podczas sesji „Constitutional Law – Constitutional Identity” w ramach konferencji „First Conference of Visegrad Countries’ Law Schools”, zaprezentowali w języku angielskim referat pt. „The nation, delegation and constitutional change in Poland”, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem i wywołał żywą dyskusję. Zaproszenie do udziału w konferencji stanowi kolejny ważny etap w budowaniu polsko-węgierskiej współpracy naukowej, szczególnie między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie.

więcej informacji

zdjęcie

25 lat obowiązywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W dniu 25 maja br. na zaproszenie Katedry Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu wykład otwarty poświęcony doświadczeniom 25 lat obowiązywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce wygłosiła Pełnomocniczka Ministra Spraw Zagranicznych ds.postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - Dyr. Justyna Chrzanowska.

Wykładowi towarzyszyło ogłoszenie wyników konkursu na glosę do wyroku z zakresu praw człowieka. Z radością informujemy, że decyzją Jury Konkursowego nagrodzeni zostali:

 • I miejsce – Martyna Lewandowska, studentka III roku – za glosę do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie Zarzycki przeciwko Polsce (nr 15351/03)
 • II miejsce –  Andżelika Szyjkowska, studentka IV roku – za glosę do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 9 lipca 2013 r. w sprawie Vinter i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (nr 66069/09, 130/10 i 3896/10)
 • III miejsce –Tymoteusz Gurbin, student IV roku – za glosę do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie Tagayeva i inni przeciwko Rosji (nr 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 i 37096/11)

Wszystkim Laureatom i uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs „Mistrz Języka Specjalistycznego” rozstrzygnięty!

24 maja 2018 odbyła się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych I edycja ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego”. Celem konkursu było promowanie nauczania języka obcego specjalistycznego oraz zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy w tej dziedzinie. 268 studentów z sześciu wydziałów wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu.

Na Wydziale Prawa i Administracji (tu konkurs odbył się 21.05.2018) mistrzem j. angielskiego prawniczego został Rafał Pazdyk, II miejsce zajęła Dominika Czarniak a trzecie ex aequo Mikołaj Kotlarski i Radosław Wera. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

 

 

więcej informacji

zdjęcie

"Wyzwania współczesnego prawa wyborczego"

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu ma przyjemność zaprosić wszystkich entuzjastów prawa wyborczego do wzięcia udziału w największym doktorancko-studenckim wydarzeniu poświęconym problematyce wyborczej - Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" – edycja V. Gospodarzem wydarzenia i centrum debaty nad wyborami po raz kolejny stanie się Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, na którym już 25 maja 2018 r. spotkają się najwybitniejsi eksperci z zakresu prawa wyborczego oraz początkujący badacze tematu – studenci i doktoranci zainteresowani problematyka wyborczą.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" – edycja V, wzorem lat ubiegłych będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jej celem będzie wielopłaszczyznowe spojrzenie na problemy i wyzwania, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej Uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną dla każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Konferencja ma również za zadanie umożliwić młodym adeptom nauki – doktorantom i studentom - krytyczną prezentację tematyki związanej z wyzwaniami i problemami, dotyczącymi prawa wyborczego.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/166322594082609/

Program Konferencji

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Prawa i Administracji z Pucharem Copernicady

Z radością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji po raz kolejny został zwycięzcą zmagań sportowych w ramach Copernicady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wszystkim studentom i pracownikom reprezentującym WPiA w poszczególnych dyscyplinach sportowych serdecznie dziękujemy za olbrzymie zaangażowanie.

więcej informacji

zdjęcie

Granty NCN dla Pracowników WPiA

W 14. edycji flagowych konkursów NCN pomiędzy naukowców z całej Polski podzielono blisko 400 mln zł z przeznaczeniem na badania podstawowe.

W konkursie OPUS 14 startować mógł każdy naukowiec niezależnie od stażu badawczego czy posiadanego stopnia naukowego. Spośród 1968 zgłoszonych wniosków do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł. Wśród laureatów konkursu znalazł się prof. Zbigniew Naworski z Katedry Historii Prawa i Ustrojów Państwowych Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Autor projektu

Wydział

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

dr hab. Zbigniew Naworski

Wydział Prawa i Administracji UMK

Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych. Dzieje funkcjonowania feudalnej instytucji prawnej w obrocie prawnym państwa nowoczesnego.

324 540 zł

 

Konkurs PRELUDIUM 14 adresowany był do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1154 wnioski, z których finansowanie w wysokości ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów, w tym projekt przygotowany przez mgr Marcina Berenta z Katedry Prawa Karnego.

 

Autor projektu

Wydział

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

mgr Marcin Berent

Wydział Prawa i Administracji UMK

Usiłowanie nieudolne przestępstwa w polskim prawie karnym

97 705 zł

Laureatom serdecznie gratulujemy!!

Więcej o wynikach konkursów OPUS i PRELUDIUM

 

więcej informacji

zdjęcie

Wydziałowy Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców i Doktorantów

Wydziałowy Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej MNiSW. Zasady Konkursu zostały sformułowane w Zarządzeniu Nr 3/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 maja 2018 r. - Regulamin PODZIAŁU DOTACJI NA ZADANIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UMK W TORUNIU.

Zgodnie z Regulaminem o sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Tematyka projektów musi się pokrywać z zadeklarowanym profilem badań prowadzonych w Zakładzie/Katedrze, z którego/której wywodzi się wnioskodawca, jednakże projekt nie może być częścią innego, aktualnie realizowanego projektu badawczego.

Oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania dokonuje Komisja Konkursowa. Ranking ustalany jest w oparciu o kryteria, wyszczególnione w Regulaminie.

Wnioski konkursowe powinny być przygotowane według załączonego wzoru i złożone u p. mgr Anety Zubryckiej-Pyrek (pokój nr 14) do dnia 4 czerwca 2018 r.

Grantobiorca zobowiązany jest do przedłożenia do właściwych jednostek organizacyjnych UMK wszystkich dokumentów finansowych związanych z realizacją grantu do dnia 15 listopada 2018 r. Grantobiorca zobowiązany jest również do złożenia raportu końcowego z realizacji z grantu do dnia 30 listopada 2018 r., pod rygorem zwrotu przekazanych w ramach realizacji grantu środków.

 
WNIOSEK KONKURSOWY
KOSZTORYS
RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI GRANTU

więcej informacji

zdjęcie

Nabór artykułów do Studia Iuridica Toruniensia

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza Autorów do publikowania tekstów w Tomie XXIII. Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 15 sierpnia 2018 roku. Przyjmujemy również teksty w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi (w załączniku) wraz z kartą zgłoszeniową (w załączniku) prosimy o kierowanie na adres e-mail Redakcji: sit@umk.pl. Data publikacji Tomu XXIII planowana jest na grudzień 2018 roku.

 

Dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK

Studia Iuridica Toruniensia

Redaktor Naczelny

więcej informacji

zdjęcie

KONKURS NA GLOSĘ DO WYROKU Z ZAKRESU PRAW CZŁOWIEKA

W związku z obchodzoną rocznicą 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce Katedra Praw Człowieka WPiA UMK zaprasza studentów Wydziału Prawa i
Administracji UMK do udziału w konkursie na glosę do wyroku z zakresu praw człowieka.

UWAGA !! w związku ze zmianą terminu wykładu gościnnego związanego z obchodami 25-lecia EKPC z 18 na 25 maja (po którym nastąpi ogłoszenie wyników konkursu)  przedłużamy termin nadsyłania glos do 16 maja.

 

Szczegółowy regulamin Konkursu

więcej informacji

zdjęcie

WPiA podczas 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

W dniu 23.04.2018 r. na naszym Wydziale odbyły się dwie symulacje rozpraw w ramach 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Symulację zatytułowaną "Homo hibernicus, czyli przeżyć w czasie i przestrzeni - symulacja rozprawy sądowej o wyrażenie zgody na hibernację" zorganizowało Studenckie Koło Prawa Medycznego LEX MEDICA UMK. W roli sędziów wystąpili opiekunowie imprezy festiwalowej - dr Kinga Bączyk-Rozwadowska, dr Natalia Karczewska-Kamińska, mgr Marcin Drewek. Natomiast rozprawę pt. "One way ticket - kilka słów o opóźnionym locie i zgubionym bagażu" zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego UMK, którego opiekunami są dr Katarzyna Krupa-Lipińska oraz mgr Ewa Kabza.
Obie symulacje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i uczniów liceów i szkół podstawowych.
Koordynatorem Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Prawa i Administracji UMK jest dr Karolina Rokicka-Murszewska

więcej informacji

zdjęcie

Wydziałowy konkurs na glosę do wyroku z zakresu prawa handlowego

Koło Naukowe Prawa Handlowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wydziałowym konkursie na glosę do wyroku z zakresu prawa handlowego. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu glosy do jednego z następujących orzeczeń Sądu Najwyższego:

 1. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2016 r., I CSK 486/15, dot. konsorcjum, LEGALIS 1482481;
 2. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r., II CSK 781/15, dot. wyłączenia wspólnika ze spółki komandytowej, LEGALIS 1522320;
 3. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2016 r., IV CSK 826/15, dot. sprzeczności statutu spółdzielni z ustawą, LEGALIS 1558535;
 4. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2016 r., IV CSK 609/15, dot. formy zawartej umowy między przedsiębiorcami, LEGALIS 1508332;
 5. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2016 r., IV CSK 17/16, dot. przedawnienia roszczeń wynikających z bezskuteczności czynności prawnych związanych z działalnością gospodarczą, LEGALIS 1526385;
 6. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV CSK 593/15, dot. rozliczeń między byłymi wspólnikami spółki cywilnej, LEGALIS 1460758;
 7. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., III CZP 32/16, dot. skutków wniesienia do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, LEGALIS 1469483;
 8. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2016 r., III CZP 39/16, dot. utraty statusu akcjonariusza, LEGALIS 1501658;
 9. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., III CZP 48/16, dot. legitymacji do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa upadłościowego, LEGALIS 1507196;
 10. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16, dot. pojęcia roku obrotowego spółki akcyjnej w rozumieniu art. 369 § 4 k.s.h., LEGALIS 1533143.

więcej informacji

zdjęcie

Ogłoszenie dot. realizacji projektu staży studenckich pt. „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” (nr wniosku POWR.03.01.00-00-S016/17)

 

 

1)      W dniach 23 kwietnia - 11 maja 2018 r. zapraszamy do ponownej rekrutacji studentów III roku administracji stacjonarnej I stopnia. Staże odbędą się w miesiącach czerwiec-lipiec, na które skierowane zostanie 5 studentów. Dokumenty należy składać do p. mgr Lucyny Jakubowskiej p. 9.  

 

2)      W związku z dużym spadkiem ilości studentów na II roku administracji stacjonarnej I stopnia w roku ak. 2017/2018 (z przyczyn niezależnych od WPiA UMK – rezygnacje ze studiów, niepodjęcie studiów, powtarzanie roku, niezaliczenie roku) Zespół Projektowy w porozumieniu z NCBiR postanowił dokonać zmiany rocznika studentów objętych wsparciem. Po dokonanej korekcie staże zostaną skierowane do 55 studentów aktualnego I roku administracji stacjonarnej I stopnia. Od października 2018 r rozpocznie się proces rekrutacji. Szczegóły na stronie: https://www.law.umk.pl/staz-w-zus-ie-i-jestes-na-plusie/

 

 Zespół Projektowy „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!

 

Program operacyjny wiedza, edukacja, rozwój
Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej informacji

zdjęcie

Dr Agata Ziółkowska z nagrodą dla najlepszego Wykładowcy UMK

Z radością informujemy, że podczas wczorajszej Pierwszej Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej "Gala Copernicana" nagrodę w kategorii najlepszy wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyła Pani Doktor Agata Ziółkowska z Katedry Prawa Karnego WPiA!

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Wizyta prof. Lóránta Csinka z Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie

W dniach 9-14 kwietnia, na zaproszenie Katedry Prawa Konstytucyjnego, gościem Wydziału będzie prof. Lóránt Csink z Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Już w najbliższy wtorek (10.04) o godz. 9.00 w aud. A prof. L. Cisnk wygłosi w j.angielskim wykład pt. Outlook on Hungarian constitutionalism of the last decade. Natomiast w środę (11.04) o godz. 12.00 w aud. F odbędzie się wykład pt. Separation of powers. Zwieńczeniem pobytu naukowego prof. L. Cisnka będzie piątkowe polsko-wegierskie seminarium prawnicze poświęcone problematyce rządów prawa. Ponadto prof. L. Cisink weźmie udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Konstytucyjne Państw Nowożytnych: Historia i Współczesność, która odbędzie się w murach naszego Wydziału w sobotę 14 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach oraz seminarium.

 

Program seminarium

więcej informacji

zdjęcie

O marketingu prawniczym

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "marketing_prawniczy 2.0" zagości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 6 kwietnia 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Absolwentki WPiA

Z radością informujemy, że absolwenta stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pani mgr Kamila Gąsior, zdobyła wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Nagrodzona praca zatytułowana "Podatek od sprzedaży detalicznej a pomoc publiczna dla przedsiębiorców" została napisana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Olesińskiej, prof.  UMK. Serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji dr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.:

 •     przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody,
 •     przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 •     przymusowe leczenie anoreksji w najlepszym interesie pacjenta,
 •     przymus leczenia i innych interwencji medycznych w zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zapobieganiu im,
 •     problem zabiegów medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego - konflikt interesów,
 •     sterylizacja przymusowa i bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej,
 •     transfuzja krwi u świadków Jehowy.


Przedstawiono regulacje prawa polskiego i wybranych zagranicznych porządków prawnych, zwłaszcza prawo common law (USA i Wielkiej Brytanii) oraz Francji. Uwzględniono liczne orzecznictwo, w tym wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także doktrynę polską i obcą.

Odrębne rozdziały zostały poświęcone ważnym zagadnieniom cywilistycznym, ściśle związanym z tematyką przymusu: kontrowersyjnej kwestii przyczynienia się pacjenta do szkody w razie odmowy zgody na leczenie oraz odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu leczenia lub działania lekarza bez zgody pacjenta.

Zwrócono także uwagę na karnoprawny i administracyjnoprawny przymus interwencji medycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces wydziałowych czasopism

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę podmiotów, które otrzymały środki na realizację zadań związanych z Działalnością Upowszechniającą Naukę na 2018 r. Z radością informujemy, że w gronie zadań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty przygotowane przez rady redakcyjne trzech wydziałowych czasopism: Toruńskich studiów polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń, Studia Iuridica Toruniensia oraz Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu.

Listę finansowanych zadań można zaleźć na stronie internetowej MNiSW

więcej informacji

zdjęcie

O ochronie składek na ubezpieczenie społeczne

W dniu dzisiejszym na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, z inicjatwy Dyektora Oddziału ZUS-u w Toruniu, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego powołanego do analizy zagadnień związanych z ochroną składek na ubezpieczenie społeczne. W skład zespołu, oprócz pracowników WPiA weszło także liczne grono pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej informacji

zdjęcie

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych oraz nadesłanych na XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który odbył się w Toruniu w dniach 17-19 maja 2017 r. i zorganizowany został przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Generalnie przedmiotem opracowań są różne aspekty problematyki związanej z podstawami zatrudnienia osób zarówno o charakterze pracowniczym jak i niepracowniczym.

Wśród głównych wystąpień były referaty prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza pt. "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna)" oraz dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz pt. "Tendencje rozwojowe w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu".

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki II tury rekrutacji w ramach programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,

W dniu 17 marca 2018 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w II turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.

Jednocześnie informujemy, że dzień 15 marca br. był ostatnim dniem tzw. rekrutacji zimowej w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia zagraniczne w przyszłym roku akademickim. Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w następnym roku akademickim, jednak wyłącznie na semestr letni (tzw. rekrutacja jesienna) odbędzie się na przełomie października i listopada br. Lista wolnych miejsc w ośrodkach partnerskich WPiA UMK w tej odsłonie rekrutacji przedstawiona zostanie wraz z ogłoszeniem o jej konkretnym terminie (w październiku br.).

Lista osób, którym przyznano wyjazdy, znajduje się w załączeniu.

Wszystkim studentom, którzy uczestniczyli w tegorocznej rekrutacji zimowej, dziękujemy za zainteresowanie i gratulujemy przyznanych wyjazdów. Wiemy, że dokonali Państwo trafnych wyborów, które okażą się źródłem wspaniałych wyzwań w zakresie zdobywania wiedzy i rozwijania swoich kompetencji, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym i osobistym. Życzymy Państwu powodzenia i poczucia satysfakcji.

więcej informacji

zdjęcie

I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Prawa Medycznego

Szanowni Państwo!

SKN PM Lex Medica UMK ma zaszczyt zaprosić na wyjątkowe, bo podwójne wydarzenie :)

I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Prawa Medycznego odbędzie się 15 marca 2018 roku na Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zależy nam na obecności przedstawicieli każdego koła o tej tematyce.
Do współorganizowania zaprosiliśmy najstarsze koło naukowe prawa medycznego w Polsce – Koło Naukowe Lege Artis z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Głównym założeniem Kongresu jest chęć zacieśnienia współpracy na szczeblu ogólnopolskim, stworzenie nowych kanałów przepływu informacji oraz przede wszystkim integracja pasjonatów prawa medycznego.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa to kontynuacja zeszłorocznego projektu. Szeroka tematyka i tym razem pozwoli nam na poruszenie wielu istotnych problemów oraz aktualności prawa medycznego.

Zapraszamy!

 

Program konferencji

więcej informacji

zdjęcie

"Wtorki z ZUS-em dla Studenta"

Z inicjatywy Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na naszym Wydziale realizowany będzie projekt pt. "Wtorki z ZUS-em dla Studenta". Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie udzielał porad oraz odpowiadał na pytania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 marca, w godz. 12.00 - 14.00 w Centrum Aktywności Studentów.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu.

Zachęcamy do skorzystania ze wskazanej możliwości!

więcej informacji

zdjęcie

„Wychowujmy dzieci tak, by nie musiały kiedyś leczyć się z dzieciństwa”

Komitet Ochrony Praw Dziecka WPiA UMK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: „Wychowujmy dzieci tak, by nie musiały kiedyś leczyć się z dzieciństwa”, czyli o dziecinnie prostych dobrach prawnych dzieci, która odbędzie się w dniach 8-9 marca br. Tegoroczna konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Praw Człowieka UMK oraz Kołem Naukowym Prawa Karnego UMK. Ma na celu przybliżenie problematyki relacji między prawem a dzieckiem, która w świecie praw człowieka, kodeksowych regulacji, imperatywów moralnych i etycznych powinna być powszechnie egzemplifikowana. Poruszone zostaną zagadnienia między innymi z zakresu ochrony praw dziecka. Szczególny wzgląd przypisujemy dziedzinom takim jak prawo, psychologia, medycyna, socjologia, wychodząc jednocześnie na spotkanie organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom, które stawiają drogowskazy w drodze do szczęśliwego dzieciństwa i pozwalają na zmiany w świecie pełnym zagrożeń i niebezpieczeństw.

Link do wydarzenia na Facebook’u:
https://web.facebook.com/351563068558575/photos/gm.297555550769159/538907523157461/?type=3&theater
Adres e-mail: konferencjakopdz@gmail.com

Szczegółowy program Konferencji

Do zobaczenia po drodze!

P.S. ...by nigdy z żadnej kartki u góry nie zniknął mały, niebieski pasek... i zawsze oznaczał to niebo rysowane niezgrabnie w dzieciństwie...

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki I tury rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

W dniu 2 marca 2018 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w I turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.

Jednocześnie przypominamy, że od 28 lutego do 15 marca br. trwa jeszcze II tura rekrutacji na wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych w przyszłym roku akademickim.

Lista osób, którym przyznano wyjazdy, a także lista uczelni partnerskich WPiA UMK posiadających jeszcze wolne miejsca na studia dla studentów naszego Wydziału, znajdują się w załączeniu.

 

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+

Lista uczelni partnerskich WPiA UMK posiadających wolne miejsca

 

więcej informacji

zdjęcie

Absolwenta WPiA laureatką IV edycji konkursu Krajowej Rady Komorniczej

Z radością informujemy, że w IV edycji konkursu Krajowej Rady Komorniczej na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych w ubiegłym roku akad. II nagrodę otrzymała absolwentka naszego Wydziału p. mgr Magdalena Florczak (z domu Mucha) za pracę pt. „Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej w toku egzekucji sądowej z ruchomości”.

więcej informacji

zdjęcie

„Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”

Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”, która odbędzie się dnia 7 marca br. o godz. 08:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji.

 

więcej informacji

zdjęcie

III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

W dniach 9-10 marca 2018 r. Wydział będzie ponownie gościł uczestników – organizowanego przez Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK - III Toruńskiego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. To nietypowa konferencja naukowa, podczas której przez dwa dni przedmiotem referatów są tylko wyroki sądów w sprawach podatkowych. Referentami będą pracownicy naukowi, renomowani praktycy, sędziowie, a referat wprowadzający wygłosi Prezes Izby finansowej NSA sędzia Jan Rudowski (absolwent naszego Wydziału).

Więcej informacji o konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/

więcej informacji

zdjęcie

Święto Uniwersytetu

Z radością informujemy, że podczas uroczystości Święta Uniwersytetu wyróżnieniami oraz odznaczeniami państwowymi i uniwersyteckimi zostali uhonorowani następujący pracownicy Wydziału Prawa i Administracji:

Złotym Krzyżem Zasługi:
 Prof. Jiři Jirásek z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska) na wniosek Wydziału Prawa i Administracji

Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni:
Prof. dr hab. Bożena Gronowska
        

Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
1. Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
2. Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
3. Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
4. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
5. Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK


                                     

więcej informacji

zdjęcie

Honorowi Profesorowie

Podczas Święta Uniwersytetu tytuł Honorowego Profesora UMK otrzymał prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

więcej informacji

zdjęcie

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK

Redakcja formującego się na Wydziale Prawa i Administracji czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” zachęca studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów w terminie do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: sznwpia@gmail.com

więcej informacji

zdjęcie

Comparative Law Review - New Issue Published!

Dear Readers,

Comparative Law Review has just published its latest issue at http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CLR. We invite you to review the Table of Contents here and then visit our web site to review articles and items of interest. The Editors encourage authors to submit articles and shorter notes that are interdisciplinary in nature and/or analyse a legal problem from a comparative perspective. We particularly welcome proposals elaborating on how the comparative method is applied in domestic and international law-making and jurisprudence. Consequently, we invite original contributions on public international law and EU law. By the same token, we welcome papers dealing with all fields of domestic law, legal theory and philosophy, as well as history of law. he deadline for submissions for vol. 24 of CLR is June 30th 2018.

więcej informacji

zdjęcie

Justiciability of Power

W imieniu Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego zapraszamy do udziału w konferencji stanowiącej podsumowanie czteroletnich prac w ramach grantu ERC "ReConFort. Reconsidering Constitutional Formation". Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 lutego br. w sali posiedzeń Rady Wydziału.

Szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji !!

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

16 lutego 2018 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

więcej informacji

zdjęcie

10 lat Centrum Studiów Wyborczych

Centrum Studiów Wyborczych UMK pod kierownictwem prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, świętowało 10-lecie swego istnienia. Jubileusz był celebrowany podczas konferencji zorganizowanej 1 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UMK z okazji Światowego Dnia Wyborów.   

więcej informacji

zdjęcie

X-lecie CSW UMK w Toruniu

Tegoroczne obchody, Światowego Dnia Wyborów upłyną pod znakiem jubileuszu, kierowanego przez Prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę, Centrum Studiów Wyborczych. Z tej okazji 1 lutego br. odbędzie się konferencja naukowa, której organizatorami są: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Wydział Prawa i Administracji oraz CSW UMK w Toruniu.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia panelowe, dyskusję z okazji jubileuszu jednostki oraz tradycyjny wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego, który od dekady zrzesza liczne grono słuchaczy. Tym razem mówcą będzie Prof. dr hab. Marek Chmaj, który wygłosi wykład na temat: Zasada tajności głosowania w Kodeksie wyborczym.

Przedmiotem obrad konferencji będą aktualne problemy prawa wyborczego oraz zagadnienia partycypacji wyborczej. Wśród uczestników wydarzenia znajdą się teoretycy wyborów pochodzący z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju, przedstawiciele organów wyborczych i organów państwa, oraz reprezentanci organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych zajmujących się wyborami, jak i władz samorządowych, a także doktoranci i studenci.

 

Program konferencji

więcej informacji

zdjęcie

Wojciech Kiełbasiński przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich

Z radością informujemy, że Pan Wojciech Kiełbasiński, przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK w Toruniu, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich na kadencję 2018/2019. Ponadto w skład Prezydium FUniPu weszli: Tomasz Zarębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Joanna Paździor (Uniwersytet Rzeszowski), Katarzyna Topolska (Uniwersytet Śląski) oraz Aleksandra Strońska (Uniwersytet Szczeciński).
Serdecznie gratulujemy !!

więcej informacji

zdjęcie

Prof. dr Jiri Jirasek uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi RP

Z radością informujemy, że prof. dr Jiri Jirasek, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ołomuńcu w Republice Czeskiej, od ponad 30 lat współpracujący z Katedrą Prawa Konstytucyjnego oraz Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu, za wybitny wkład w dzieło rozwijania i utrwalania współpracy naukowej i kulturalnej polsko-czeskiej został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie on wręczony Panu Profesorowi podczas uroczystości Święta Uniwersytetu w dniu 19 lutego 2018 r. Z inicjatywą uhonorowania prof. J. Jiraska, na wniosek prof. Zbigniewa Witkowskiego, wystąpił Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Serdecznie gratulujemy !

więcej informacji

zdjęcie

Polsko-brazylijskie seminarium naukowe „Current challenges in medical law”

19 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się Polsko-brazylijskie seminarium naukowe „Current challenges in medical law” organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz Katedrę Praw Człowieka. Referaty wygłosili: LL.M. Eduardo Dantas z Uniwersytetu w Coimbrze, były wiceprzewodniczący oraz członek zarządu World Association for Medical Law, dr Julia Kapelańska-Pręgowska oraz dr Daria Gęsicka.

Program seminarium

 

więcej informacji

zdjęcie

Wykład gościnny dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej

Komitet Ochrony Praw Dziecka UMK i Katedra Praw Człowieka UMK mają zaszczyt zaprosić na wykład gościnny dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej pt. „Porwania rodzicielskie – przyczyny, mechanizmy, ochrona”.
 
Wykład rozpocznie się 18 stycznia o godz 16.00 w Audytorium G. Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.
 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Studentów WPiA

Dnia 12 grudnia 2017 r. odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych", którą organizuje Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci przygotowali i zaprezentowali przed jury glosy dotyczące najnowszych wyroków z zakresu prawa podatkowego.
Glosy studentów naszego Wydziału zdominowały podium.
Miejsce I zdobyła Pani Olga Kosmala (seminarium prof. UMK dr hab. Wojciecha Morawskiego), miejsca II zdobyli: Pani Marta Fritzkowska (seminarium prof. dr hab. Marka Kalinowskiego) i Pan Marek Słupczewski (seminarium prof. UMK dr hab. Wojciecha Morawskiego). Wszyscy są studentami V r. prawa.

więcej informacji

zdjęcie

Dr Maciej Serowaniec ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Z radością informujemy, że w grupie 209 nagrodzonych w ministerialnym konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców znalazł się dr Maciej Serowaniec, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA. O stypendia naukowe w XII edycji przedsięwzięcia walczyło 1159 kandydatów.

więcej informacji

zdjęcie

25 lat Konstytucji oraz samodzielności państwowej Republiki Czeskiej

W dniu 12 grudnia br. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zbigniew Witkowski wraz z prof. Agnieszką Bień-Kacałą, prof. Katarzyną Witkowską-Chrzczonowicz oraz dr Maciejem Serowańcem uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "25 lat Konstytucji oraz samodzielności państwowej Republiki Czeskiej". Organizatorem konferencji była zaprzyjaźniona Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ kierowana przez Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Łodzi prof. Krzysztofa Skotnickiego.

więcej informacji

zdjęcie

II Ubezpieczeniowy Dzień Brokerski

14 grudnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbył się II Ubezpieczeniowy Dzień Brokerski. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Katedra Prawa Ubezpieczeniowego. Impreza odbywała się po raz drugi, pod hasłem NAUKA DLA PRAKTYKI. PRAKTYKA DLA NAUKI CZYLI II UBEZPIECZENIOWY DZIEŃ BROKERSKI NA UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Monika Wałachowska recenzentem na Wydziale Prawa Paris-II Panthéon Assas

W dniu 12 grudnia prof. Monika Wałachowska z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego brała udział, w charakterze recenzenta, w obronie doktoratu M. Bohaczewskiego na Wydziale Prawa w Paryżu. Komisja w składzie: prof. K. Szczepanowska -Kozłowska - Promotor (WPiA, UW), prof. J. Passa - Promotor (Paris-II Panthéon Assas), prof. J. Schmidt-Szalewski - Przewodnicząca (Univ. Strasbourg), prof. M. Vivant - Recenzent (Univ. Paris), dr hab. Monika Wałachowska (WPiA, UMK), postanowiła nadać stopień doktora nauk prawnych obu uczelni (UW i Paris-II Panthéon Assas) z wyróżnieniem.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja bioetyczna na WPiA

11 grudnia b.r. na WPiA UMK odbyła się konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Praw Człowieka we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przy wsparciu technicznym UCNTN. Była to kolejna konferencja z cyklu konferencji regionalnych, które realizowane są z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich - dra Adma Bodnara i mają na celu decentralizację oraz popularyzację działań Rzecznika.
  

Program konferencji

Plakat

więcej informacji

zdjęcie

Uroczystość wręczenia dyplomów

W dniu 2 grudnia w Auli UMK odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów studentom Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2016/17. Upragnione dyplomy odebrało ponad 650 studentów stacjonarnego i niestacjonarnego prawa, administracji, doradztwa podatkowego oraz prawa ochrony środowiska.

więcej informacji

zdjęcie

Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0

Katedra Prawa Handlowego oraz Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu) serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.

Konferencja odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 roku (piątek) w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ulicy Bojarskiego 3.

Partnerem merytorycznym Konferencji jest Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Zgłoszenia udziału w przedsięwzięciu należy dokonać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres bitcoin@umk.pl. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

 

Plakat konferencyjny

Program konferencji

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienie dla prof. Salmonowicza

22 listopada w Pracowni Pomorzoznawczej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz zostanie uhonorowany Dyplomem Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Rozstrzygnięcie II tury rekrutacji w Programie Erasmus +

Uprzejmie informujemy, że w II turze rekrutacji uzupełniającej w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy zagraniczne studentów WPiA w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego Komisja Kwalifikacyjna WPiA UMK przyznała miejsca w uczelniach partnerskim następującym studentom:

1) 274367 - Universita degli Studi di Macerata
2) 268431 - Universitá degli Studi di Cagliari

Gratulujemy serdecznie !!

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Prawa i Administracji z kategorią A !!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Parametryzacja jednostek naukowych 2017 r. przeprowadzona została dla blisko 1000 jednostek. Jej wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Z radością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu uzyskał kategorię A !!

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja do programu MOST

Serdecznie zachęcamy Studentów naszego Wydziału do udziału w programie mobilności studentów i doktorantów MOST, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl,

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursu im. Prof. Jana Białocerkiewicza

W dniu 24 października odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego w Konkursie im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2016/2017.

więcej informacji

zdjęcie

Zapisy do Copernicady

Trwają zapisy do IV edycji „Copernicady” - Olimpiady Międzywydziałowej. W tym roku akademickim rozgrywki prowadzone będą w 12 dyscyplinach.

więcej informacji

zdjęcie

I polsko-japońskie seminarium prawnicze

23 października 2017 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyło się I Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze.

więcej informacji

zdjęcie

Wizyta naukowa prof. Renato Mehanny

19 października 2017 r. z inicjatywy Katedry Prawa Konstytucyjnego, na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się wykłady gościnne prof. dr Renato Mehanny z Uniwersytetu Świętej Cecylii w Santos (Brazylia). Studenci Szkoły Prawa Porównawczego oraz doktoranci mieli przyjemność wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień poświęconych aktualnym problemom konstytucyjnym w Brazylii.

więcej informacji

zdjęcie

Prawo z oceną wyróżniającą

Z radością informujemy, że nasz flagowy kierunek "prawo" otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Po raz pierwszy w historii zarówno Wydziału Prawa i Administracji, jak i całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Komisja uznała, że w przypadku prawa na UMK, na wyróżnienie zasługuje wszystkie 6 podlegających ocenie kryteriów. PKA doceniła prawo na UMK za koncepcję i program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe oraz liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a także wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów kształcenia i doskonalenie programu.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja studentów I roku - studia niestacjonarne

14 października br. odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku na kierunkach prowadzonych w trybie niestacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji UMK (prawo oraz administracja). Wykład inauguracyjny pt. "Modele zatrudnienia osób świadczących pracę" wygłosił p. prof. Jan Piątkowski z Katedry Prawa Pracy. Po immatrykulacji Wydział Prawa i Administracji otworzył swoje podwoje dla studentów pierwszego roku. W ramach Dnia Adaptacyjnego studenci z samorządu studenckiego, pracownicy naukowi oraz administracyjni zapoznawali nowych adeptów zarówno z zasadami studiowania, jak też z samym Wydziałem.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja studentów I roku - studia stacjonarne

W dniu 4 października br. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku na wszystkich kierunkach prowadzonych w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji UMK (prawo, administracja oraz doradztwo podatkowe). Wykład inauguracyjny pt. "Dobra osobiste - wczoraj, dziś i jutro" wygłosiła p. dr hab. Monika Wałachowska z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego. Po immatrykulacji Wydział Prawa i Administracji otworzył swoje podwoje dla studentów pierwszego roku. W ramach Dnia Adaptacyjnego studenci z samorządu studenckiego, pracownicy naukowi oraz administracyjni zapoznawali nowych adeptów zarówno z zasadami studiowania, jak też z samym Wydziałem.

więcej informacji

zdjęcie

Nowi Profesorowie na WPiA

W dniu 28 września br. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nominacji nowym profesorom UMK. W gronie tym znalazło się dwóch pracowników Wydziału Prawa i Administracji awansowanych na stanowisko profesora nadzwyczajnego - prof. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz oraz prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki. Nowym Profesorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!

więcej informacji

zdjęcie

"Głos" w kręgu Temidy

W czerwcowym „Głosie Uczelni” wiodący temat to „W kręgu Temidy” - w związku z niedawnymi uroczystościami jubileuszowymi na Wydziale Prawa i Administracji.

więcej informacji

zdjęcie

Jubileusz prawników

Wydział Prawa i Administracji UMK świętował 70-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 24 maja w siedzibie prawników (ul. Bojarskiego 3).

więcej informacji

Archiwum