Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pomoc prawna dla osób z Ukrainy

Grafika przedstawiająca książki, notatki i ołówek
fot. proj. Anna Jaszczuk

Uniwersytecka Poradnia Prawna poszerza swoją działalność i odtąd bezpłatną pomoc oferuje także osobom z Ukrainy, które uciekły z kraju przed wojną.

Działająca na Wydziale Prawa i Administracji UMK Uniwersytecka Poradnia Prawna udziela bezpłatnych porad prawnych osobom, do których stosuje się ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z porady mogą zatem skorzystać m.in. osoby, które:

  • przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ze względu na swoją sytuację materialną nie mogą skorzystać z odpłatnej porady zawodowego adwokata czy radcy prawnego.

Dyżury Poradni odbywają się raz w tygodniu – w czwartki w godzinach 15:00-17:00 w sali 124 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3. W dyżurach uczestniczą także osoby, które znają język ukraiński.

Zakres tematyczny udzielanych porad jest niejednolity - przykładowa porada może dotyczyć nadawania numeru PESEL, rejestracji dziecka w przedszkolu czy szkole, zagadnienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony, środków ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego czy karnego, władzy rodzicielskiej i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, odwołanie od decyzji administracyjnej czy środków odwoławczych przysługujących jednostce od decyzji/orzeczenia kształtujących jej sytuację prawną.

Uniwersytecka Poradnia Prawna UMK to zespół studentów, których pracę nadzorują koordynatorzy, a nad merytoryczną poprawnością porad czuwają opiekunowie sekcji będący pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UMK.

UWAGA: Poradnia Prawna nie udziela pomocy prawnej w sprawach podatkowych, nie oferuje również pisania pism procesowych. Świadczona pomoc polega na przygotowywaniu pisemnych opinii prawnych w odpowiedzi na zadane pytania prawne.

Przed wizytą należy skontaktować się z Poradnią poprzez formularz na stronie internetowej: https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/ lub e-mail: poradniaprawna@umk.pl, w których należy opisać krótko swoją sytuację prawną, która ma być przedmiotem opinii wydanej przez Poradnię.

Więcej informacji o zasadach świadczenia pomocy prawnej i regulamin świadczenia pomocy dostępnych jest na stronie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Na UMK w ramach konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe) działa sieć kilkunastu poradni, w których studenci – pod merytoryczną opieką naukowców i dydaktyków – dzielą się zdobytą na Uniwersytecie wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na pytania, służąc poradą i wsparciem merytorycznym. Informacja o pozostałych poradniach dostępna jest w języku polskim i angielskim na stronie: https://poradnie.umk.pl/pages/main_page/


Повідомляємо, що Університетська юридична консультація УМК надає безкоштовні юридичні поради особам, на яких розповсюджується дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Порадою можуть скористатися, зокрема, люди які:

  • прибули на територію Республіки Польща із території України у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та громадяни України, які мають Карту поляка, які разом із найближчою сім'єю прибули на територію с. Республіка Польща через ці бойові дії
  • через своє фінансове становище не можуть скористатися платною порадою професійного адвоката чи юридичного консультанта

Чергування у консультації відбуваються раз на тиждень – по четвергах із 15:00 до 17:00 у кабінеті 124 на Факультеті права та адміністрації Університету Миколи Коперника в Торуні, вул. Władysława Bojarskiego 3. Також на чергуваннях присутні особи, що володіють українською мовою.

Тематичний обшар порад, що надаються, є різноманітний: наприклад, порада може стосуватися присвоєння номера PESEL, реєстрації дитини в садочку чи школі, питання кримінальної відповідальності за протиправні дії, заходів юридичного захисту цивільного чи кримінального права, батьківських повноважень та спосібу опіки над дитиною, заяви про розірвання трудових договорів на невизначений термін, оскарження адміністративного рішення чи доступних для фізичної особи засобів захисту від рішення/ухвали, що вірішують її правовий статус.

Університетська юридична консультація УМК – це група студентів, роботу яких контролюють координатори, а змістовну правильність порад перевіряють керівники секцій, які є співробітниками Факультету права та адміністрації УМК.

УВАГА: Юридична консультація не надає допомоги із податкових питань. Ми також не надаємо юридичної допомоги у вигляді написання процесуальних клопотань. Наша юридична допомога полягає на підготовці письмових юридичних порад на поставлені питання щодо польського законодавства.

Перед відвідуванням консультації, будь ласка, зв'яжіться із нами наступним шляхом формуляр на сторінці https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/ або e-мейл poradniaprawna@umk.pl де коротко опишіть свою юридичну ситуацію, яка має бути предметом висновку, виданого консультацією.

Детальніше про засади надання правової допомоги та положення про надання юридичної допомоги можна знайти на веб-сайті https://www.law.umk.pl/student/uniwersytecka-poradnia-prawna/.

pozostałe wiadomości