Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Redakcja formującego się na Wydziale Prawa i Administracji czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” zachęca studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów w terminie do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: sznwpia@gmail.com

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie półrocznika. Publikowane są w nim artykuły, glosy, recenzje i sprawozdania w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz rosyjskim.

Czasopismo “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów.

 

Proces recenzji

Proces recenzowania opracowań zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przebiega w następujący sposób:

1) Zespół Redakcyjny kieruje artykuł, glosę albo recenzję do dwóch niezależnych recenzentów (w tym jednego zewnętrznego), którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

2) Autor opracowania oraz recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada podwójnej anonimowości).

3) Recenzja ma formę pisemną i jest przygotowywana z wykorzystaniem formularza recenzji.

4) Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia opracowania do publikacji (bez poprawek lub z poprawkami) albo o jego odrzuceniu.

5) Na podstawie uzyskanych recenzji Zespół Redakcyjny podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji, o odesłaniu opracowania do autora w celu naniesienia poprawek albo o odrzuceniu opracowania.

6) Warunkiem publikacji jest uzyskanie co najmniej jednej pozytywnej recenzji. W przypadku otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji lub jego odrzuceniu podejmuje Zespół Redakcyjny.

7) Po otrzymaniu uwag recenzenta autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Zespół Redakcyjny terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji opracowania w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK”.

Do artykułów należy dołączyć:

  1. a) streszczenie w języku artykułu i w języku angielskim (w przypadku, gdy artykuł napisany został w języki innym niż angielski), objętość tych streszczeń nie powinna przekraczać 2000 znaków;
  2. b) od 3 do 7 słów kluczowych w języku artykułu i w języku angielskim (w przypadku, gdy artykuł napisany został w języki innym niż angielski);
  3. c) tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski
  4. d) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (scan) oraz podpisane oświadczenie (scan).

Zgłaszane opracowania powinny być oryginalne, dotychczas niepublikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w zakresie prowadzenia badań naukowych, a w szczególności zjawiskom takim jak ghostwriting czy guest autorship autorzy są zobowiązani do składania stosownych oświadczeń. Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację opracowania w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK”.

Artykuły i glosy należy przesyłać na adres Akademickiej Platformy Czasopism i Zespołu Redakcyjnego: sznwpia@gmail.com

 

Opracowania do pierwszego numeru czasopisma ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” należy przesyłać w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego, z kolei do drugiego numeru – w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

 

Zespół Redakcyjny kwalifikuje opracowania do publikacji, biorąc pod uwagę:

  1. a) termin przesłania opracowania;
  2. b) przygotowanie opracowania zgodnie z ustalonymi wymogami edytorskimi;
  3. c) to, czy wraz z opracowaniem przesłano wypełniony kwestionariusz osobowy, wyrażono na piśmie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją oraz przesłano podpisane oświadczenie, a w przypadku artykułów – również streszczenia, słowa kluczowe oraz przetłumaczony na język angielski tytuł artykułu;

W ciągu maksymalnie trzech miesięcy od przesłania artykułu, glosy albo recenzji na adres Zespołu Redakcyjnego autor otrzymuje decyzję w sprawie publikacji opracowania.

Autorzy, których opracowania zostaną zakwalifikowane do publikacji, zawierają umowę licencyjną z Wydawnictwem UMK. Odmowa zawarcia umowy uniemożliwia publikację.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania opracowań, zmiany tytułów, śródtytułów oraz wprowadzania poprawek stylistycznych.

Autorom opracowań opublikowanych w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK” nie są wypłacane honoraria.

 

Karta zgłoszenia artykułu (30 KB)

Wymogi-edystorskie_SZN-WPiA-UMK (60 KB)

Oświadczenie (29 KB)

Formularz recenzji_SZN-WPiA-UMK (18 KB)

pozostałe wiadomości