Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Odbiór decyzji stypendialnych

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci,

Informujemy , że w dniach 20.11.2018r. (wtorek) w godzinach od 13.30-15.30, 21.11.2018r. (środa) w godzinach 12.00-14.00 (Szatnia WPiA) oraz w dniu 24.11.2018r. (sobota) w godzinach 10.00-13.00 (Centrum Aktywności Studentów) Wydziałowa Komisja Stypendialna wydawać będzie decyzje w sprawie wniosków o stypendia/zapomogi.

Decyzje należy odebrać osobiście. Honorowane będą wyłącznie upoważnienia notarialne.

Wypłata środków może być dokonana tylko po odbiorze decyzji.


Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w w/w trybie powoduje, iż decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. Po złożeniu oświadczenia, zgodnie z art. 127a kpa, od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Nie odebrane decyzje zostaną ostatecznie wysłane pocztą, ale to przesunie termin wypłaty środków.

Zgodnie z art. 130 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r. poz. 2096) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W związku z powyższym jednym z warunków wypłaty stypendium jest odebranie decyzji o jego przyznaniu. Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r. poz. 2096):

1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie należy wypełnić odbierając decyzję.

pozostałe wiadomości