Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dr Bartłomiej Chludziński Rzecznikiem Akademickim UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Miło nam poinformować, że z dniem 1 listopada 2020 r. JM Rektor prof. Andrzej Sokala powołał dr Bartłomieja Chludzińskiego z Katedry Prawa Administracyjnego WPiA na stanowisko pełnomocnika rektora - rzecznika akademickiego w kadencji 2020-2024.

Rzecznik Akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjo­no­wani Uczelni. W szcze­gólności zadaniem Rzecznika Akademic­kiego jest polubowne rozwią­zywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W swojej działal­ności Rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstron­ności i neutral­ności.

Bartłomiej Chludziński – doktor nauk prawnych. Członek Europej­skiego Sto­wa­rzy­szenia Rzecz­ni­ków Akademi­ckich Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaanga­żowany w badania nad wykorzy­staniem alterna­tywnych metod rozwią­zy­wa­nia sporów. Opiekun naukowy SKN „Mediacji aka­de­mi­ckiej KONSENSUS”.

pozostałe wiadomości