Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Termin na składanie wniosku o tytuł najlepszego Absolwenta WPiA wydłużony do 13 września

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji,

 uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem zainteresowania konkursem dotyczącym wyboru najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/2021 termin składania zgłoszeń został przedłużony do dnia 13 września 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów do dziekanatu).  

            Szczegółowe kryteria, które powinni spełniać kandydaci do tytułu najlepszego absolwenta reguluje załącznik nr 1 do uchwały nr 39 Senatu UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zasady i tryb przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK 2019, poz. 277). Formularz odpowiedniego wniosku – zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Wydziału w zakładce wzory wniosków dla studentów. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów. Proszę nie wpisywać średniej ze studiów, zostanie wpisana przez dziekanat.

Wypełnione wnioski prosimy składać drogą mailową na adres dziekanat.wpia@umk.pl z załączonymi zeskanowanymi potwierdzeniami uzyskanych osiągnięć.

            Jednocześnie informujemy, że osoba, której Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu po uzyskaniu opinii Rady Dziekańskiej na posiedzeniu w dniu 15 września 2021 r. nada tytuł najlepszego absolwenta wydziału, będzie kandydatem do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu.

Zachęcamy wszystkich tegorocznych absolwentów do składania wniosków.

 

pozostałe wiadomości