Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł prof. Mariusz Kulicki

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 grudnia br. zmarł  Prof. dr hab. Mariusz Kulicki długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca i wieloletni Kierownik Katedry Kryminalistyki oraz wychowawca wielu pokoleń prawników.

 Cześć Jego Pamięci!

Prof. zw. dr hab. Mariusz Kulicki - em. profesor zwyczajny nauk prawnych, były Kierownik Katedry Kryminalistyki. Prof. M. Kulicki urodził się dnia 3 marca 1931 r. w Warszawie, gdzie ukończył sześć klas szkoły powszechnej. W czasie Powstania Warszawskiego został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie zakwalifikowano go do pracy niewolniczej poza obozem. Po powrocie do Polski w 1945 r. wraz z rodziną osiadł na Śląsku, gdzie w Gliwicach ukończył gimnazjum ogólnokształcące. W 1950 r. został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Prawniczej w Jeleniej Górze, którą ukończył w 1952 r. z końcowym wynikiem bardzo dobrym i pierwszą lokatą. Jako prymus miał prawo wyboru przydziału w obrębie wojskowej służby sprawiedliwości, stąd świadomie wybrał pracę w wojskowym sądzie garnizonowym zajmującym się przestępczością pospolitą, a nie w prokuraturze lub wojskowym sądzie rejonowym, do właściwości których należały tzw. sprawy polityczne. Ten wybór spowodował, że nie uczestniczył w ferowaniu wyroków w tzw. procesach politycznych.

W latach 1953-1958 studiował zaoczne prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w zakresie kryminalistyki. Uzyskawszy tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą został mianowany sędzią w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie. Swoje zainteresowania kryminalistyczne kontynuował, pozostając w kontakcie naukowym z Profesorem Pawłem Horoszowskim, pod którego kierunkiem napisał rozprawę doktorską z kryminalistyki. Obrona odbyła się dnia 16 maja 1968 r na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a recenzentami byli Profesor Andrzej Witold Szwarc i Profesor Tadeusz Hanausek.

Po obronie doktorskiej, jeden z recenzentów - Profesor Andrzej Witold Szwarc, który przez dwa lata wykładał kryminalistykę na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, zarekomendował doktora Mariusza Kulickiego Profesorowi Wiesławowi Daszkiewiczowi, ówczesnemu dyrektorowi Instytutu Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do prowadzenia zajęć z kryminalistyki. W dniu 1 grudnia 1969 r. został powołany na kierownika Zakładu Kryminalistyki w Instytucie Prawa Sądowego z zadaniem zorganizowania tej, nie istniejącej dotychczas, placówki dydaktycznej. Stworzył i był opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.

W dniu 18 lutego 1983 r. na podstawie dorobku naukowego, monografii pt. Nieostrożne obchodzenie się z bronią palną. Studium z zakresu kryminalistyki oraz pozytywnie zdanego kolokwium habilitacyjnego Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W dniu 1 października 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko docenta w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W dniu 1 grudnia 1990 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w tymże Uniwersytecie. Od JM Rektora UMK otrzymał, w toku pracy naukowo-dydaktycznej jedenaście nagród, Medal z okazji 40-lecia Polski Ludowej i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nominację profesorską otrzymał od Prezydenta RP w 2003 r.

W UMK Profesor Mariusz Kulicki prowadził liczne wykłady i seminaria magisterskie. Pod Jego kierunkiem napisano przeszło 700 prac magisterskich. Zorganizowanym przez siebie Zakładem, a następnie Katedrą Kryminalistyki, kierował do 30 września 2001 r., w której nadal pracował na stanowisku profesora UMK. Profesor Mariusz Kulicki był autorem przeszło stu publikacji.

pozostałe wiadomości