Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zarządzenie Rektora UMK z 30 kwietnia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 4 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r., z zastrzeżeniem § 4 i § 5, wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 4. Szczegółowe zasady realizowania zajęć w formie zdalnej określi odrębne zarządzenie rektora.
 2. Forma realizacji zajęć, o której mowa w ust. 1, dotyczy zajęć na organizowanych w ramach Uniwersytetu studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia, które były zaplanowane na okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Odwołuje się studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
 4. Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, będą realizowane od dnia 1 czerwca 2020 r. według harmonogramów uzgodnionych przez dziekanów do dnia 24 maja 2020 r. z prorektorem właściwym do spraw kształcenia. W przypadku zajęć objętych uzgodnionym harmonogramem zapewnia się możliwość przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, poprawkowej sesji egzaminacyjnej i rozliczenia studentów do dnia 20 września 2020 r. Zajęcia, które nie mogą zostać zrealizowane wraz z ich zaliczeniem do dnia 20 września 2020 r. dziekan w uzgodnieniu z rektorem może przenieść na kolejny semestr lub rok akademicki.
 5. Dziekani prowadzą rejestr zajęć, które są realizowane w formie zdalnej oraz rejestr zajęć, które będą zrealizowane w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 3

 1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoje obowiązki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2, na dotychczasowych zasadach.
 2. Nauczyciele akademiccy są zwolnieni z wykonywania obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami i doktorantami.
 3. Zakazuje się nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności wykonywania obowiązków badawczych, a w przypadku nauczycieli akademickich i doktorantów także dydaktycznych i organizacyjnych.

§ 4

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszcza się, za zgodą dziekana, odbywanie przez nauczycieli akademickich i doktorantów krajowych wyjazdów służbowych związanych z prowadzeniem badań naukowych, o ile ich prowadzenie nie zwiększa ryzyka rozprzestrzeniania infekcji.
 3. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu.

§ 5

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. zamyka się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku i Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.

§ 6

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, doktorantom i studentom mieszkającym w domach studenckich zaleca się ich opuszczenie.
 2. Mieszkaniec opuszczający dom studencki zobowiązany jest do wykwaterowania się z możliwością pozostawienia rzeczy w depozycie.
 3. W okresie, o którym mowa w § 1, wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
 4. Zabrania się przyjazdów do domów studenckich do czasu zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Dopuszcza się możliwość odbioru pozostawionych w pokojach rzeczy na zasadach określonych przez kanclerza w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw studenckich.

§ 7

 1. W przypadku konieczności udostępnienia domów studenckich nr 7 i nr 8 w części toruńskiej i Domu Studenckiego nr 3 w części bydgoskiej Uniwersytetu do celów kwarantanny zbiorowej, kanclerz zorganizuje zabezpieczenie i umieszczenie w depozycie pozostawionych w pokojach rzeczy niebędących własnością Uniwersytetu.
 2. Nadzór na działaniami, o których mowa w ust. 1 sprawuje prorektor właściwy do spraw studenckich.

§ 8

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w kwietniu i maju 2020 r. zostają przedłużone do dnia 31 maja 2020 r.

§ 9

 1. W przypadku opuszczenia domu studenckiego z powodu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miesięczną stawkę za zakwaterowanie w domu studenckim w miesiącu marcu, kwietniu i maju obniża się proporcjonalnie do okresu niezamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że:

1)  mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu marcu 2020 r. uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej;

2)   mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki w miesiącu kwietniu lub maju 2020 r. uiszczają opłatę za pobyt w tym miesiącu zgodnie ze stawkami dobowymi określonymi w zarządzeniu nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 292);

3)   w przypadku mieszkańców rezygnujących z zamieszkiwania w domu studenckim w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu nie stosuje się okresu wypowiedzenia;

4)   w przypadku powrotu lub ponownego zakwaterowania w domu studenckim po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, pkt 2 w zakresie opłat za pobyt stosuje się odpowiednio.

 1. Rozliczenie obniżenia opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie rozliczeniowym.

§ 10

 1. W okresie, o którym mowa § 1, wszystkie obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz Biblioteki Uniwersyteckiej są zamknięte dla ich użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Od dnia 11 maja 2020 r. zostanie otwarta wypożyczalnia książek w bibliotece Głównej i Bibliotece Medycznej. Zasady wypożyczania książek określi Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.

§ 11

 1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:

1)      przyjeździe z zagranicy;

2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznym dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego, o ile nie zostały skierowane przez właściwe organy na kwarantannę domową.
 3. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej.

§ 12

 1. Uruchamia się adres koronawirus@umk.pl, na który można zgłaszać wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

§ 13

 1. Studentom, którzy decyzją dziekana zostali warunkowo wpisani na wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., przedłuża się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia 20 września 2020 r.
 2. Studentom, którzy decyzją dziekana uzyskali zgodę na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i którym wyznaczony termin upływa w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., przedłuża się termin złożenia pracy dyplomowej do dnia 21 sierpnia 2020 r. Złożenie egzaminu dyplomowego może nastąpić do dnia 20 września 2020 r.

§ 14

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie o którym mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 15

Kanclerz, w drodze zarządzenia, określi szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposób wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych, obsługi i bibliotekarzy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 16

Osoby pełniące funkcje w organach samorządu studenckiego Uniwersytetu pełnią je do czasu wyboru nowych organów.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.

 

REKTOR

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Treść zarządzenia

pozostałe wiadomości