Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Startuje rekrutacja w programie Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

Od 5 lutego do 15 marca 2024 r. do godz. 12.00 odbywa się na WPiA UMK rekrutacja podstawowa na wyjazdy zagraniczne na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+.

ZASADY REKRUTACJI

Na wyjazdy mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

– są zarejestrowani na jednolitych studiach magisterskich, na studiach I lub II stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych, w tym wieczorowych) bądź są uczestnikami studiów III stopnia, a umowa z uczelnią partnerską wskazuje na możliwość podjęcia zagranicznych studiów III stopnia;

– nie wykorzystali jeszcze przysługującego im tzw. kapitału mobilności – do 12 miesięcy na każdym (tj. I, II lub III) stopniu studiów, a do 24 miesięcy na studiach jednolitych magisterskich. W tej sprawie studenci biorący udział w rekrutacji składają stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym;

– w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą przyjęci co najmniej na drugi rok studiów I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować naukę na UMK na studiach II stopnia, mogą przystąpić do rekrutacji dopiero jako pełnoprawni studenci uczelni, a wyjechać najwcześniej w semestrze letnim na I roku studiów II stopnia. Studenci studiów III stopnia w momencie wyjazdu co najmniej muszą mieć ukończony I rok swych studiów;

– dobrze znają język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej, która wskazywana jest przez studenta w jego wniosku o przyznanie wyjazdu – znajomość języka obcego powinna być potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem (poziom minimum B2);

– mieli dobre wyniki w nauce na studiach (w dotychczasowym ich przebiegu średnia minimum 4,0); – w poprzednich latach nie zrezygnowali z wyjazdu bez powiadomienia Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ – Pełnomocnika Dziekana WPiA UMK ds. Mobilności lub Działu Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK;

– nie zostali zawieszeni w prawach studenta oraz ci, przeciwko którym nie toczy się postępowanie dyscyplinarne, jak również ci, którzy nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacją Narodowej Agencji Wymiany pierwszeństwo w procedurze kwalifikacyjnej na wyjazdy w ramach programu Erasmus + będą mieli studenci nie biorący dotychczas udziału w programie.

Wymagane dokumenty:

obligatoryjnie:

– wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć podpisany wydruk tego formularza do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (formularz on-line dostępny na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/

– list motywacyjny adresowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (w j. polskim!), w którym należy wskazać wybrany ośrodek (wybrane ośrodki) wraz z krótkim uzasadnieniem merytorycznym dokonanego wyboru. Możecie w nim Państwo wskazać także dodatkowe argumenty przemawiające za zasadnością przyznania Państwu możliwości udziału w programie Erasmus+. Istotne znaczenie mogą mieć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące znajomości języka obcego, wiedzy o kraju, do którego chcecie Państwo wyjechać, informacje o Państwa zaangażowaniu w działalność naukową (proszę wówczas załączyć pisemne potwierdzenie tego faktu podpisane np. przez opiekuna koła) lub społeczną;

– zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów magisterskich bądź danego stopnia (zaświadczenia takie wystawiają dziekanaty);

– poświadczenie znajomości danego języka obcego (certyfikaty lub inne dokumenty wskazujące na wieloletnią naukę i stały kontakt z językiem obcym);

– oświadczenie (przygotowane samodzielnie), że ubiegający się o wyjazd student nie jest zawieszony w prawach studenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne oraz że nie został ukarany jakąkolwiek karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni;

– w przypadku studentów będących uczestnikami seminariów dyplomowych – zgodę właściwego opiekuna naukowego danego seminarium (promotora);

Jeżeli w poprzednich latach dany student brał udział w rekrutacji na wyjazdy na studia, a następnie zrezygnował z wyjazdu powinien dołączyć

– oświadczenie (przygotowane samodzielnie), że nie uczynił tego bez uprzedniego powiadomienia Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ – Pełnomocnika Dziekana WPiA UMK ds. Mobilności lub Działu Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK;

– upewnić się, że termin zakończenia rekrutacji umożliwi dokonanie nominacji studenta w terminie określonym w umowie – lista umów dostępna jest pod adresem: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/umowy/

fakultatywnie:

– rekomendację opiekuna naukowego (dotyczy to studentów IPS) lub opiekuna koła naukowego, o ile student jest członkiem jakiegokolwiek koła naukowego;
– wszelkie inne dowody świadczące o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-społecznych ubiegającego się o wyjazd (publikacje, wygłoszone referaty, aktywność w ramach kół naukowych lub w inicjatywach podejmowanych przez koła naukowe, przynależność do organizacji, w tym działalność w Erasmus Student Network, współpraca z Działem Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK w charakterze mentora studentów przyjeżdżających, odbyte praktyki zawodowe, działalność społeczna);

W/w dokumentacja (preferowane skany lub dobrej jakości zdjęcia) powinna zostać skompletowana i złożona za pośrednictwem poczty mailowej na adres: international.law@umk.pl. Proszę pamiętać aby wszystkie dokumenty były opatrzone Państwa własnoręcznym podpisem.

Ostateczny termin przesyłania dokumentów 15 marca br. do godz. 12.00.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o wyjazd powinni we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego, z listy ośrodków dysponujących wolnymi miejscami w roku akademickim 2024/2025 (Uwaga: można wskazać maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni byłaby traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia – jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku wskazanym w pierwszej kolejności); lista umów dostępna jest pod adresem:https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/umowy/ 

 UWAGA! Wydziałowa rekrutacja obejmuje tylko te uczelnie partnerskie, z którymi Wydział Prawa i Administracji ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

O szczegóły pytać można także w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/kontakt/

Ogólnouczelniane zasady rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2024/2025 opublikowane są na stronie internetowej UMK: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/rekrutacja/

Na Wydziale Prawa i Administracji rekrutację prowadzi dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą.

Informacji na ten temat udziela dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka specjalista ds. umiędzynarodowienia WPiA UMK (mail: international.law@umk.pl, tel. 56 611 40 67)

Zasady ogólnouczelnianej rekrutacji do programu Erasmus +

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI:

Drogą mailową na adres: international.law@umk.pl

 

pozostałe wiadomości