Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukces wydziałowych czasopism

Zdjęcie ilustracyjne

Z radością informujemy, że w gronie laureatów pierwszego konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" znalazły się dwa czasopisma wydawane na Wydziale Prawa Prawa i Administracji: "Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń" oraz "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu".

Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

 

 

 

Toruńskie studia polsko – włoskie (Studi polacco-italiani di Toruń) – relacje naukowe polsko-włoskie stały się 30 lat temu tak rozległe, że z inicjatywy prof. Marii Jaczynowskiej i prof. Andrzeja Tomczaka pojawiła się idea założenia czasopisma naukowego skupiającego badaczy polskich zajmujących się problematyką włoską i włoskich zainteresowanych współpracą z uczonymi polskimi. W 1986 r. pod redakcją prof. A. Tomczaka ukazał się też pierwszy tom Studiów polsko-włoskich jako zaczyn dla intensywnie rozwijanej współpracy pomiędzy UMK i uniwersytetami w Padwie i w Ferrarze. Historycy jednak nie przejęli “pałeczki” włoskiej. Decyzja o wznowieniu idei wydawania na UMK, na razie jeszcze nieperiodycznie ukazującego się, czasopisma pn. Studi polacco-italiani di Toruń zapadła z inicjatywy filologów na czele z niezapomnianym śp. dr. Janem Bełkotem oraz prawników na czele z prof. Zbigniewem Witkowskim. Od 1992 r., poprzez 1994 r., 2005 r. Studia wychodziły jeszcze nieperiodycznie, ale już od V tomu z 2009 r. ukazują się systematycznie raz w roku. W 2012 r. czasopismo uzyskało 2 punkty, w 2013 r. miało już 5 punktów i w grudniu 2015 r. prawie podwoiło punktację MNiSW, osiągając 9 punktów, stając się liderem punktowym czasopism na Wydziale Prawa i Administracji. Czasopismo ma obecnie charakter interdyscyplinarny i poza problematyką prawną, historyczną posiada dział poświęcony literaturoznawstwu i językoznawstwu włoskiemu. Redaktorem naczelnym Studiów jest od 2005 r. prof. Z. Witkowski, a jego zastępcą prof. C. Bronowski. Do ścisłego grona redakcji należą profesorowie: F. Adornato (Macerata), G. C. De Martin (Rzym), a z bardzo znanych Polaków m.in. prof. Hanna Suchocka (UAM, Poznań). Sekretarzami naukowymi czasopisma są dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK oraz dr Maciej Serowaniec.

 

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Współcześnie problematyka ta nieustannie zyskuje na znaczeniu, co skłania do intensyfikacji badań i studiów prawno-budżetowych. Ich wyniki, publikowane na łamach kwartalnika, mogą okazać się interesujące nie tylko dla przedstawicieli środowiska akademickiego, ale również pracowników administracji państwowej i samorządowej, organów kontroli i nadzoru, sędziów, radców prawnych oraz wszystkich osób zobowiązanych do znajomości i stosowania przepisów prawa budżetowego. Rada Redakcyjna: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (redaktor naczelny); dr Małgorzata Cilak (zastępca redaktora naczelnego); dr Krzysztof Czarnecki (sekretarz redakcji); dr Piotr Sadowski (sekretarz redakcji); dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK; dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Piotr Rączka.

pozostałe wiadomości