Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zapisyna fakultety - studia niestacjonarne

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. powinni Państwo dokonać wyboru przedmiotów fakultatywnych, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019. W związku z powyższym proszę o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych.

 

 

 

1. Wybierając przedmiot fakultatywny proszę uwzględnić wymogi określone programem studiów co do ich liczby na poszczególnych kierunkach studiów.

2. Student danego semestru studiów może wybrać tylko przedmiot, który jest przewidziany dla danego kierunku i poziomu kształcenia /semestru studiów/.
Wykaz przedmiotów fakultatywnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

3. Liczba wybranych fakultetów musi odpowiadać liczbie fakultetów wymaganych planem studiów dla danego semestru. Udział w dodatkowych zajęciach wymaga zgody dziekana.
Zwracam również uwagę, iż studenci studiów drugiego stopnia nie mogą wybierać przedmiotów, które zaliczyli w toku studiów pierwszego stopnia

4. Dokonując wyboru fakultetu proszę o zapoznanie się z zamieszczoną w załączniku nr 2 listą przedmiotów fakultatywnych, zawierającą informacje o terminie ich prowadzenia.

5. Terminy zajęć fakultatywnych:
- sem. zimowy: 12 i 13 stycznia 2019 oraz  26 i 27 stycznia 2019 r.
-  sem. letni:  09 i 10 marca  2019 r. oraz  23 i 24 marca  2019 r.

6. Uprzejmie przypominam, że umieszczenia danego fakultetu w rozkładzie zajęć jest uzależnione od liczby studentów, którzy dokonali rejestracji. Dla studentów zarejestrowanych na fakultety, które nie zostaną umieszczone w planie zajęć z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych, zostanie przeprowadzona dodatkowa rejestracja w późniejszym terminie. O terminie dodatkowej rejestracji zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

7. Uprzejmie zwracam również uwagę Studentom pierwszego roku wszystkich kierunków studiów na potrzebę zapisania się na jeden wykład do wyboru:

I rok administracji 1 stopnia: (jeden z dwóch)

1. Filozofia,
2. Etyka urzędnicza,

I rok administracji studia drugiego stopnia: (jeden z dwóch)

1. Prawo pomocy socjalnej,
2. Prawo ochrony konsumenta,

I rok prawa: (jeden z dwóch)

1. Filozofia,
2. Podstawy socjologii.

W przypadku przedmiotów do wyboru ich umieszczenie w planie zajęć jest uzależnione od liczby studentów dokonujących rejestracji w wyżej podanym terminie.

 

Załącznik-nr-2-Fakultety-studia-niestacjonarne_semestr-zimowy_2018-2019_z-podziałem-na-godziny

Fakultety-studia-niestacjonarne_semestr-letni_2018-2019_z-podziałem-na-godziny

Wykaz-fakultetów-2018-2019-prawo-niestacjonarne

Wykaz-fakultetów-2018-2019-administracja-I-stopień-niestacjonarna

Wykaz-fakultetów-2018-2019-administracja-II-stopień-niestacjonarna

 

 

 

 

pozostałe wiadomości