Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmiany w organizacji kształcenia na WPiA w okresie 10-30 stycznia 2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

ZARZĄDZENIE NR 1/2022

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

z dnia 7 stycznia 2022 roku

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 7)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 10 stycznia 2022 roku do dnia 30 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski


Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Prawa i Administracji,

w dniu 5 stycznia 2022 roku zostało wydane kolejne, istotne dla dydaktyki zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tj. zarządzenie nr 4 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK, 2022 poz. 7). Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. zarządzenia.

            Ze wskazanego zarządzenia wynikają wytyczne dotyczące trybu odbywania zajęć dydaktycznych w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2021/22.

Na podstawie §1 ust. 2 tego zarządzenia, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wydał w dniu 7 stycznia 2022 r. zarządzenie nr 1 decydując, że w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

            Zarządzenie Rektora nr 4 zmieniło również zasady przeprowadzania pisemnych egzaminów i zaliczeń końcowych, które powinny odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów. W związku z powyższym zalecam, by egzaminy i zaliczenia końcowe odbywały się w audytoriach przy maksymalnym obłożeniu jednorazowo do 60 osób w grupie egzaminacyjnej / zaliczeniowej i zachowaniu 15 minut odstępu między grupami. Zaliczenia cząstkowe (kolokwia) mogą odbywać się w trybie zdalnym. Powyższe proszę uwzględnić przy planowaniu sesji.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

pozostałe wiadomości