Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 30 kwietnia)

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Do zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów, z zastrzeżeniem kierunków, dla których rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określono standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.”

2) w § 4 skreśla się ust. 2 i 5.

3) dodaje się § 4a w następującym brzmieniu:

㤠4a

Zajęcia, które są prowadzone w formie zdalnej, mogą być realizowane w tej formie aż do ich zakończenia z zastrzeżeniem, że kończące je egzaminy i zaliczenia odbędą się w sposób tradycyjny zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie organizacją roku akademickiego 2019/2020 oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

3) dodaje się § 4b w następującym brzmieniu:

㤠4b

  1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta dziekan, po zaopiniowaniu przez prowadzącego zajęcia, może podjąć decyzję o możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji. Dziekan wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin oraz określa termin egzaminu (z określeniem dnia i godziny).
  2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny zgodnie z planem studiów za weryfikację efektów uczenia się, zwany dalej egzaminatorem.
  3. Warunkiem przystąpienia przez studenta do weryfikacji, o której mowa w ust. 1 jest:

1)      wyrażenie zgody przez egzaminatora na taką weryfikację;

2)      nawiązanie połączenia z egzaminatorem poprzez platformę, o której mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez niego terminie.

  1. Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta poprzez oględziny przy wykorzystaniu połączenia video legitymacji studenckiej.
  2. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu.
  3. W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu egzamin może być przez niego przerwany.
  4. W sytuacji przerwania egzaminu na skutek problemów technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o tych przyczynach za pośrednictwem poczty USOS.
  5. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, egzamin zostaje przez egzaminatora unieważniony.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyk może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania objętej programem studiów praktyki, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
2. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.

 

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Treść zarządzenia

pozostałe wiadomości