Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Organizacja kształcenia na WPiA w semestrze zimowym

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo, Studenci WPiA,
 
W dniu 8 września 2020 roku zostało wydane istotne dla dydaktyki zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK 2020 poz. 299). Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z treścią ww. zarządzenia.
 
Ze wskazanego zarządzenia wynikają wytyczne dotyczące trybu odbywania zajęć dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Poniżej w skrócie kilka informacji na ten temat:
 
Ad. Zajęcia dydaktyczne:
 • w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne do końca semestru będą prowadzone w sposób zdalny jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub offline (asynchroniczne). Na naszym wydziale nie planujemy przywrócenia zajęć w formie tradycyjnej;
 • zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnej. Decyzję o wyborze formy tych zajęć podejmuje student na etapie zapisów do grup;
 • lektoraty języków obcych odbywają się w formie zdalnej;
 • w przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prodziekana ds. studenckich w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury informatycznej wydziału lub innych warunków zaliczenia przedmiotu;
 • student ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony prowadzącego i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się w formie zdalnej.
Ad. Zaliczenia i egzaminy:
 • egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia w semestrze zimowym odbywają się w sposób tradycyjny;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin / zaliczenie może odbyć się:
 1. w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji;
 2. w formie pisemnej z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.
 • o sposobie przeprowadzenia egzaminu / zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia / egzaminator, który może z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu / zaliczenia w formie zdalnej;
 • o sposobach przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń zostaniecie Państwo poinformowani przez prowadzących zajęcia;
Jednocześnie zapewniam Państwa, że egzaminy / zaliczenia w formie tradycyjnej będą przeprowadzane przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Zapewniamy jednocześnie, że ze strony władz dziekańskich oraz administracji Wydziału Prawa i Administracji zastosujemy wszystkie konieczne środki ostrożności, Państwa zaś prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad. Zasady wprowadzane na Wydziale mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia. Prosimy więc o wyrozumiałość, zachowanie dyscypliny i stosowanie się do ograniczeń i poleceń nauczycieli oraz administracji Wydziału.
 
Ad. Dyżury i konsultacje nauczycieli:
 • dyżury w semestrze zimowym odbywają się w formie tradycyjnej w budynku Wydziału. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dyżury będą odbywać się w formie zdalnej;
 • każde wejście do budynku wydziału musi być rejestrowane przez portierów;
 • w czasie obecności w budynku bezwzględnie proszę przestrzegać reżimu sanitarnego – przemieszczanie się w budynku wydziału jest możliwe tylko w maseczce;
 • konieczne jest wcześniejsze mailowe zgłoszenie nauczycielowi, że chcą Państwo przyjść na dyżur czy konsultację.
Ad. Obrony prac dyplomowych:
 • Obowiązują dwie formy egzaminów dyplomowych:
 • forma tradycyjna (kontaktowa) regulowana zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK 2020 poz. 221);
 • forma zdalna regulowana zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK 2020, poz. 169 oraz poz. 220).
Wybór formy, jak wynika z tych dwóch równolegle obowiązujących aktów prawnych, zależy od studenta, który deklaruje sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego we wniosku o wszczęcie procedury dyplomowania.
 
Z wyrazami szacunku,
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

pozostałe wiadomości