Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja do udziału w programie BIP

Zdjęcie ilustracyjne

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 18-29 marca br. (do godz. 12.00) będziemy prowadzili na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu rekrutację do udziału w  Blended Intensive Programm (BIP) pn. "National and European law in the context of migration: comparative study and international practice and experiences implemented at the University Legal Clinics", który organizujemy we współpracy z Universidad Carlos III de Madrid, University of Rijeka, Vytautas Magnus University in Kaunas.

BIP-y są to krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania,  w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.

W szczególności do udziału w programie zapraszamy Studentów zaangażowanych w prace Studenckiej Poradni Prawnej. Chęć udziału w programie, wraz z krótkim listem motywacyjnym, możecie zgłaszać Państwo za pośrednictwem poczty mailowej na adres: international.law@umk.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

Uczelnie partnerskie

Universidad Carlos III de Madrid, University of Rijeka, Vytautas Magnus University in Kaunas

Dziedzina i wstępny temat BIP

Dziedzina nauk społecznych – dyscyplina nauki prawne

 

National and European law in the context of migration: comparative study and international practice and experiences implemented at the University Legal Clinics

Liczba dni fizycznej części BIP

5

 

Liczba ECTS, w przypadku BIP skierowanego do studentów/doktorantów

3 punkty ECTS – 75 h – zaliczenie na ocenę

 

Liczba uczestników (osób uczących się) z uczelni partnerskich BIP

15 osób

 

Liczba uczestników (osób uczących się) lokalnych (UMK + ewentualnie spoza uczelni partnerskich BIP)

10 osób

 

Liczba prowadzących kurs

8 osób

 

Miejsce realizacji fizycznej części BIP

Wydział Prawa i Administracji, Kopernikański Ośrodek Integracji

 

 

Wstępny opis BIP, w tym szczególnie:

·        profil uczestników

·        cele

·        przewidywane rezultaty (wpływ na uczestników i uczelnie)

·        metody, narzędzia

·        ramowy plan części fizycznej BIP z podziałem na dni

·        ewaluacja części fizycznej BIP

·        ew. program integracyjno-kulturalny

·        Kurs dedykowany jest w szczególności do studentów studiów stacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów prawniczych. Preferowane będą osoby zaangażowane w działalność klinik prawnych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (CEFR).

·        Głównym celem kursu jest rozwijanie umiejętności komunikacji prawnej oraz wspieranie współpracy i pracy zespołowej studentów w kontekście międzynarodowym. Dzięki uczestnictwu w kursie studenci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie warunków prawnych istniejących w krajach europejskich. Pracując nad tematami związanymi z migrantami i problemami, z którymi borykają się w krajach zamieszkania, studenci rozwiną swoje umiejętności pracy zespołowej. Będą również mieli okazję zapoznać się z przepisami i tradycjami prawnymi swoich krajów, a tym samym skutecznie zwiększyć swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce. Kurs ma na celu zgromadzenie głównie studentów zaangażowanych w kliniki prawne na uniwersytetach.

·        Całkowity nakład pracy wynosi 75 godzin. Studenci będą musieli wziąć udział w 15 godzinach synchronicznych sesji online, po których odbędzie się 30 godzin zajęć stacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejne 30 godzin przewidziano na samodzielną naukę i pracę zespołową, z wykorzystaniem m.in. orzeczeń sądów europejskich i krajowych, lekturę i analizę literatury oraz przygotowanie  raportu końcowego.

·        Moduł fizyczny (stacjonarny) przyjmie format wykładów oraz  grupowych zajęć warsztatowych mających na celu rozwijanie umiejętności praktycznych. W swoich międzynarodowych zespołach studenci przedstawią prezentację wyników (raportów końcowych) swojej pracy.

·        Aby pomyślnie ukończyć kurs, studenci będą musieli: aktywnie uczestniczyć w zajęciach online, analizować materiały przygotowane przez prowadzących, przygotowywać raport końcowy oraz aktywnie uczestniczyć w komponencie fizycznym.

·        Planowane jest przeprowadzenie ewaluacji programu na koniec części fizycznej BIP.

Wstępny opis BIP – cześć wirtualna, w tym szczególnie:

·        czas trwania

·        metody, narzędzia

·        ewaluacja części wirtualnej BIP

·        Część wirtualna BIP w wymiarze 15 h odbywać się będzie w dniach 16 kwietnia – 17 maja (zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 15.00 czasu polskiego). Komponent online kursu będzie prowadzony za pośrednictwem MS Teams. Uczestnicy muszą dysponować stabilnym połączeniem internetowym, komputerem, zestawem słuchawkowym i kamerą internetową. Sesje będą odbywać się synchronicznie ("na żywo").

·        Komponent wirtualny ma na celu przygotowanie studentów do praktycznych zajęć warsztatowych, które odbędą się w module fizycznym. W jego ramach studenci rozwiną umiejętności komunikacyjne i poszerzą zakres wiedzy oraz słownictwa z obszaru międzynarodowych aspektów prawa porównawczego w kontekście migracji oraz ochrony praw człowieka. Studenci otrzymają od prowadzących materiały pomocnicze (artykuły naukowe, orzecznictwo sądów europejskich, etc.) w oparciu o które będą się przygotowywali do dyskusji w trakcie zajeć zdalnych. Wszystkie zasoby edukacyjne będą dostępne na platformie MS Teams.

·        Aby pomyślnie ukończyć kurs, studenci będą musieli: aktywnie uczestniczyć w zajęciach online, analizować materiały przygotowane przez prowadzących (zapoznać się z artykułami naukowymi oraz orzecznictwem omawianym w trakcie zajęć zdalnych).

 

pozostałe wiadomości