Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs na najlepszego Studenta i Absolwenta WPiA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

Studenci i Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji,

            uprzejmie informujemy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 39 Senatu UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zasady i tryb przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z dniem 3 września 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów do dziekanatu) upływa termin składania we właściwych dziekanatach zgłoszeń kandydatów do:

  1. tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji,
  2. tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji,
  3. wyróżnienia za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

            Szczegółowe kryteria, które powinni spełniać kandydaci do w/w tytułów i wyróżnień reguluje powołany załącznik do uchwały Senatu UMK. Formularze odpowiednich wniosków – zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Wydziału w zakładce wzory wniosków dla studentów. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów. Proszę nie wpisywać średniej ze studiów, zostanie wpisana przez dziekanat. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w przypadku studentów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z danego roku studiów.

Wypełnione wnioski prosimy składać drogą mailową na adres dziekanat.wpia@umk.pl z załączonymi zeskanowanymi potwierdzeniami uzyskanych osiągnięć.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, którym Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu po uzyskaniu opinii Rady Dziekańskiej na posiedzeniu w dniu 7 września 2021 r. nada tytuł najlepszego absolwenta i najlepszego studenta wydziału, będą kandydatami do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu.

pozostałe wiadomości