Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs na stypendium naukowe NCN

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na stypendium naukowe NCN

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji - Toruń

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Projekt: Czynności procesowe na odległość w postępowaniu karnym

Celem projektu jest przenalizowanie koncepcji przeprowadzania czynności procesowych na odległość przy użyciu systemów informatycznych, np. poprzez przesłuchanie świadka lub podejrzanego w drodze wideokonferencji lub przeprowadzenie rozprawy ze zdalnym udziałem uczestników postępowania.

Wymagania:

a) ukończone studia wyższe na kierunku prawo;

b) uczestnik studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych, realizowanych w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych;

c) dobra znajomość języków angielskiego i niemieckiego;

d) udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej (w tym publikacje naukowe);

e) bardzo dobra znajomość procedury karnej, w tym problematyki ochrony pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;

f) umiejętność pracy samodzielnej, a jednocześnie jako element większego zespołu;

g) pełna dyspozycyjność.

Opis zadań:

Zakres obowiązków będzie obejmował realizację zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym, a w szczególności:

- prowadzenie ankiet wśród sędziów, prokuratorów, radców prawnych,  adwokatów;

- prowadzenie badań w przedmiocie ochrony pokrzywdzonych podczas przeprowadzania czynności procesowych w sposób zdalny;

- zaangażowanie w przygotowanie monografii naukowej i artykułów.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 31.12.2020

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

  1. Stypendium w wysokości: 1800 PLN miesięcznie wypłacane przez okres 24 miesięcy.
  2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: do 8.01.2021

Dodatkowe informacje:

  1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

a) list motywacyjny zawierający odniesienie do zadań przewidzianych w projekcie;

b) życiorys naukowy z opisem dotychczasowego doświadczenia, nabytych umiejętności i dotychczasowych osiągnięć naukowych

c) zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich.

2. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail kierownika projektu prof. dr hab. Arkadiusza Lacha arkadl@umk.pl (temat wiadomości: OPUS 2020/37/B/HS5/02752) do dnia 31.12.2020

3. W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”) oraz podpisanej poniższej klauzuli informacyjnej:

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@umk.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. Informujemy, że Wydział Prawa i Administracji UMK nie odsyła złożonych dokumentów.

pozostałe wiadomości