Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Honorowi Profesorowie i Ambasadorowie UMK

Zdjęcie ilustracyjne

19 lutego podczas Święta Uczelni wręczone zostały wyróżnienia Honorowego Profesora oraz Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł Honorowego Profesora zostali wyróżnieni trzej emerytowani naukowcy z UMK: prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Wiesław Kozak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. dr hab. Andrzej Nowicki z Wydziału Matematyki i Informatyki. Tytuł Honorowego Profesora UMK przyznaje Senat Uniwersytetu na wniosek Kapituły Wyróżnień Honorowych. Jest on nadawany profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. Każdego roku Senat może przyznać najwyżej trzy takie wyróżnienia. Po raz pierwszy wręczono je w roku 2015.

Zarządzeniem nr 5 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2015 roku ustanowiono także wyróżnienie – tytuł honorowego Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł Ambasadora może otrzymać osoba, która jest absolwentem Uniwersytetu lub Akademii Medycznej w Bydgoszczy, odniosła znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej i promuje Uniwersytet w swojej codziennej działalności, przy czym nie jest pracownikiem Uniwersytetu.

19 lutego 2020 tytuł Ambasadora otrzymało 5 absolwentów:

Dotychczasowi Ambasadorowie UMK

Prof. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji - urodził się w 1947 roku. W latach 1965-1969 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W latach 1969-1971 odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem w 1971 w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Doktorat uzyskał w 1974 roku na podstawie dysertacji "Umowa o naukę zawodu". W 1988 roku habilitował się na podstawie pracy "Szczególny charakter norm prawa pracy". Tytuł naukowy profesora nauk prawnych zdobył na podstawie cyklu opracowań dotyczących instytucji zbiorowego prawa pracy oraz problematyki układów zbiorowych pracy w 2015 i w tym samym roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na UMK w Toruniu. Od roku 2003 do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Prawa Pracy na WPiA UMK w Toruniu. W latach 1995-2012 był równolegle zatrudniony jako profesor nadzwyczajny KUL, kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Główne zainteresowania badawcze prof. Goździewicza dotyczą problematyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Do momentu uzyskania habilitacji zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół prawnych form zatrudniania i ochrony pracy pracowników młodocianych. W pracy doktorskiej wykorzystane zostały badania empiryczne, które wyraźnie wzbogaciły prezentowane tezy o charakterze teoretycznym i osadzały je w rzeczywistości.

 

Prof. Wiesław Kozak urodził się 29 stycznia 1949 roku w Gdańsku. W 1973 roku ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1983 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie dysertacji „Zmiany aktywności lizosomalnej bydła domowego”. Habilitację uzyskał w 2000 roku na podstawie pracy „Patogeneza gorączki”. 31 stycznia 2008 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

Profesor Kozak całe swoje życie związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie w 2004 roku został kierownikiem Zakładu Immunologii. Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, natomiast w latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK.

Zawodowo profesor Wiesław Kozak specjalizuje się w fizjologii zwierząt, immunofizjologii i zoologii. Opublikował ok. 95 prac. Został członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i w latach 2008–2014 pełnił w nim funkcję sekretarza głównej komisji rewizyjnej. Należy także m.in. do Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

 

Prof. Andrzej Nowicki jest matematykiem, uznanym w Polsce i na świecie, specjalistą w zakresie algebry różniczkowej, algebry przemiennej i geometrii algebraicznej. Urodził się 26 lipca 1949 roku w Żninie. Studia na UMK ukończył w 1972 roku, po czym rozpoczął pracę na Uczelni. Stopień doktora uzyskał w 1978 roku. Promotorem pracy doktorskiej był Profesor Stanisław Balcerzyk. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku, a w roku 2005 tytuł profesora. 

Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach matematycznych. Współpracuje z matematykami z całego świata. Był zapraszany do znanych zagranicznych ośrodków matematycznych m.in. na kilkunastomiesięczny pobyt w kilku uniwersytetach w Japonii w latach 1986/87 i 1992/93, kilkakrotnie przebywał jako visiting professor w Ecole Polytechnique (Palaiseau), Uniwersytet Paryż 13, Uniwersytet w Rouen, Uniwersytet w Porto-Allegre (Brazylia), Uniwersytet w Nijmegen (Holandia). Był promotorem czterech przewodów doktorskich oraz opiekunem 140 prac magisterskich. Od 1973 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, od 1996 roku członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego (AMS), a od 2001 roku należy również do Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W latach 1987 - 1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Matematyki UMK. W latach 2002 - 2014 był przewodniczącym Toruńskiego Oddziału Olimpiady Matematycznej. Zajmuje się również popularyzacją matematyki oraz elementarną teorią liczb. Napisał 15 książek z popularno-naukowej serii "Podróże po Imperium Liczb". Ostatnio ukazało się drugie wydanie tych książek, zawierające łącznie ok. 3000 stron.

pozostałe wiadomości