Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego pt. “Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”. Konferencja ta została zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Prawniczego. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK Pana prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego, Krajowej Rady Komorniczej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Inspiracją dla omówienia tematów poruszanych w trakcie Konferencji były przede wszystkim zmiany legislacyjne dot. poszczególnych prawniczych zawodów zaufania publicznego.

W trakcie Konferencji łącznie wystąpiło 12 prelegentów. Swoje referaty prezentowali zarówno przedstawiciele środowisk akademickich z 6 różnych uniwersytetów jak i przedstawiciele poszczególnych samorządów prawniczych.

Pierwszy panel rozpoczął się od wystąpienia Pani dr hab. Agnieszki Bień-Kacały, prof. UMK, poświęconego tematyce Przedprawnych zagadnień samorządu. Następnie pani radca prawny dr Dorota Sylwestrzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) przedstawiła referat pt. Czy zawody prawnicze są nadal zawodami zaufania publicznego? Kolejny referat pt. Samorząd komorniczy w świetle nowych regulacji prawnych został zaprezentowany przez Pana komornika Tomasza Piłata, wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej. Pan radca prawny Zbigniew Pawlak, członek Krajowej Rady Radców Prawnych w swoim wystąpieniu Dla kogo samorząd - uwagi de lege ferenda poruszył kwestie dot. m. in. struktury samorządu radców prawnych.

Panel drugi, dotyczący w głównej mierze kwestii tajemnicy i etyki zawodowej w poszczególnych prawniczych zawodach zaufania publicznego rozpoczął się od przedstawienia referatu przez Pana mgra Macieja Kasprzyka (Uniwesytet Warmińsko - Mazurski) pt. Legislator jako nowa autonomiczna profesja prawnicza – kwestia zapotrzebowania i standardy kształcenia profesjonalistów. Następnie, Pani adwokat dr Magdalena Matusiak - Frącczak (Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, Uniwersytet Łódzki) zaprezentowała referat pt. Przyszłość tajemnicy adwokackiej w Polsce, z którym powiązane było kolejne wystąpienie Pani mgr Sylwii Łazuk (Uniwersytet w Białymstoku) zatytułowane Problematyka tajemnicy zawodowej na gruncie orzecznictwa polskiego. Na koniec, Pani mgr Małgorzata Żukowska (Uniwersytet w Białymstoku) zaprezentowała referat pt. Reklama jako naruszenie etyki zawodowej notariusza.

Po zakończeniu pierwszego i drugiego panelu miała miejsce żywiołowa dyskusja dot. tematów poruszanych w ramach poprzedzających ją wystąpień. Uczestnicy bardzo chętnie wyrażali swoje poglądy dot. m. in. kwestii reklamowania się osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, w szczególności co należałoby uznać za reklamę w dobie nowoczesnych technologii.

Panel trzeci rozpoczął się od wspólnego wystąpienia Pana dra hab. Sławomira Pawłowskiego oraz Pani adwokat dr Lucyny Staniszewskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza) zatytułowanego Szkolenie i doskonalenie zawodowe aplikantów adwokackich – postulaty de lege lata i de lege ferenda. Referat Status komornika sądowego - pracodawca czy może pracownik? autorstwa Pana mgra Mariusza Liskowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) poruszył kwestie potencjalnego kreowania się stosunku pracy, którego stroną mógłby zostać komornik. Następnie swój referat pt. Rozwój konstytucyjnego prawa do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych jako problem prawniczych samorządów zawodowych przedstawił Pan mgr Kamil Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński). Powiązany z nim był referat Pana mgra Tomasza Kosickiego (Uniwersytet Gdański) pt. Transformacja postępowań dyscyplinarnych zawodów prawniczych w konteście konwencyjnego i konstytucyjnego standardu prawa do sądu.

Konferencja wzbudziła zainteresowanie nie tylko obecnych słuchaczy, ale również mediów. Link do relacji TVP 3 Bydgoszcz można znaleźć tutaj.

Wszystkim uczestnikom Konferencji, współorganizatorom oraz patronom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.