Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

"EU support to Member States during the Covid-19 emergency: an example for next crises?" - wykład prof. Sary Pugliese

Zdjęcie ilustracyjne

"EU support to Member States during the Covid-19 emergency: an example for next crises?"

Zapraszamy do udziału w wykładzie pt. "EU support to Member States during the Covid-19 emergency: an example for next crises?", który wygłosi Pani prof. Sara Pugliese (Associate Professor of European Union Law, Department of Law, University of Naples “Parthenope”).

Wykład zaplanowano na Teams w dn. 31 maja o godz. 9.00. Szczególnie zapraszamy Pracowników, Studentów, Doktorantów (również ze Szkoły Doktorskiej ARS UMK).

Link do wykładu poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNhZmYxMTEtMjFlMy00OTJlLWE3MGQtZDM5YjE1MmJjNjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%228df8f476-f2b3-4e83-8aa4-fc31ea50e897%22%7d

pozostałe wiadomości