Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Norwegia - rekrutacja na wyjazd na studia

Zdjęcie ilustracyjne

Zachęcamy studentów Wydziału Prawa i Administracji do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazd w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG. Rekrutacja trwa od 4 stycznia do 31 stycznia 2021 r. do godz. 15.00.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt Mobilności w szkolnictwie wyższym w Programie Edukacja w latach 2020-2022. W projekcie tym realizujemy m.in. mobilności z University of Bergen w Norwegii. W związku z tym w dniach od 4 - 31.01.2021 prowadzimy rekrutację na wyjazdy na studia na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

W projekcie przewidziane są dwa miejsca na wyjazd na studia dla dwóch osób, maksymalnie na 5 miesięcy. Minimalny czas trwania mobilności to 3 miesiące.

Zasady rekrutacji są podobne do tych obowiązujących przy wyjazdach w ramach programu Erasmus+, jednakże ścieżka postępowania jest odrębna. Różne są również stawki stypendium w Programie Edukacja. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:

https://www.umk.pl/wspolpraca/fundusze_eog/projekty/

Rekrutację prowadzi Wydział Prawa i Administracji. Informacji na ten temat udziela dr hab. Maciej Serowaniec, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą.

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza: https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/pe_wniosek_studia/

Do wniosku należy załączyć:

-list motywacyjny adresowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (w j. polskim!), w którym  należy wskazać argumenty przemawiające za zasadnością przyznania Państwu możliwości udziału w programie (znajomość języka obcego,  informacje  o  Państwa zaangażowaniu w działalność naukową lub społeczną)

- zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów magisterskich bądź danego stopnia (zaświadczenia takie wystawiają dziekanaty);

-oświadczenie  (przygotowane  samodzielnie),  że  ubiegający  się  o  wyjazd  student  nie  jest zawieszony w prawach studenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne oraz że nie został ukarany jakąkolwiek karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni;

-w  przypadku  studentów  będących  uczestnikami  seminariów dyplomowych –zgodę właściwego opiekuna naukowego danego seminarium (promotora);

Szczegółowych informacji na temat organizacji mobilności udziela Katarzyna Fus (kasiafus@umk.pl), Dział Partnerstw Międzynarodowych i Mobilności Edukacyjnej (dawny Dział Współpracy Międzynarodowej).

Komplet dokumentów prosimy składać w kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz numerem indeksu w Państwa dziekanacie lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mserowaniec@umk.pl. Proszę pamiętać aby wszystkie dokumenty były opatrzone Państwa własnoręcznym podpisem.

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Rolę Operatora programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Informacje o programie i projektach realizowanych na UMK:

https://www.umk.pl/wspolpraca/fundusze_eog/

pozostałe wiadomości