Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Postępowania o nadanie stopnia doktora – procedura obowiązująca od 1 października 2019 r. – przewodnik i przepisy

Przewodnik doktoranta ubiegającego się o nadanie stopnia doktora po 1 października 2019 r.*


Wszystkie dokumenty wymagane procedowania przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne należy składać najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.

Wniosek o powołanie promotora

 1. Kandydat do stopnia doktora składa do Rady Dyscypliny pisemny wniosek o powołanie promotora (promotorów).
 2. Do wniosku dołącza opis planowanej rozprawy doktorskiej zawierający następujące elementy: wskazanie dyscypliny (lub dyscyplin w wypadku pracy interdyscyplinarnej) i dziedziny nauki, w której mieści się problematyka pracy, temat rozprawy, opis problemu badawczego, zarys stanu badań, przyjęte założenia metodologiczne, wstępną prognozę wyników lub zestaw hipotez roboczych, prognozowany termin ukończenia rozprawy doktorskiej.
 3. Kandydat może we wniosku wskazać osobę, która podejmie się opieki nad rozprawą; w takim wypadku do wniosku kandydat dołącza opinię tej osoby o projektowanej rozprawie wraz ze zgodą na objęcie funkcji promotora.
 4. Jeśli we wniosku nie ma wskazania kandydata na promotora, przewodnicząca Rady Dyscypliny zwraca się do jednego z członków Rady Dyscypliny posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z prośbą o sporządzenie opinii o przedstawionym projekcie rozprawy i wyrażenie zgody na objęcie funkcji promotora.
 5. Rada Dyscypliny powołuje wskazaną osobę do pełnienia funkcji promotora rozprawy doktorskiej.
 6. Data złożenia wniosku jest datą wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Promotor, promotor pomocniczy

 1. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, prowadząca działalność naukową w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 2. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, prowadząca działalność naukową w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 3. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków określonych wyżej, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
 4. Promotor nie musi być członkiem Rady Dyscypliny UMK.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rada Dyscypliny na pisemny wniosek doktoranta może zmienić wyznaczonego promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego za zgodą osób, których zmiana dotyczy.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji

 1. Przed złożeniem rozprawy doktorskiej kandydat do stopnia doktora zobowiązany jest do zweryfikowania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (szczegółowa procedura poniżej w uchwale Rady Dyscypliny Nauki Prawne UMK w Toruniu).
 2. Weryfikacji dokonuje Komisja Rady Dyscypliny Nauki Prawne na podstawie przedłożonych dokumentów; egzaminu z zakresu dziedziny nauk społecznych; rozmowy z kandydatem.
 3. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych, tzn. wynikających z przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dorobek kandydata

 1. Przed nadaniem stopnia doktorant powinien posiadać w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania były ujęte w wykazie sporządzonym przez zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które było ujęte w które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., albo rozdział w takiej monografii.
 2. W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych do 31 grudnia 2021 r. na poczet spełnienia warunku dotyczącego dorobku zalicza się także :
  1. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przed dniem jego ogłoszenia,
  2. artykuły naukowe opublikowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
  3. monografie naukowe wydane przez wydawnictwo ujęte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, przed dniem jego ogłoszenia, jak również wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w przedmiotowym wykazie.

Rozprawa doktorska

 1. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
 2. Do rozprawy osoba ubiegająca się o stopień doktora dołącza:
  1. streszczenie w języku polskim i angielskim,
  2. pozytywną opinię promotora lub promotorów oraz raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, podpisany przez promotora lub promotorów,
  3. oświadczenie, że rozprawa doktorska została przygotowana samodzielnie i nie stanowiła wcześniej przedmiotu procedur związanych z uzyskaniem stopnia doktora.
 3. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, doktorant przedkłada oświadczenie określające merytoryczny opis swojego udziału w publikacji oraz oświadczenia wszystkich jej współautorów określający indywidualny merytoryczny (nie procentowy) wkład każdego z nich w jej powstanie.

Recenzenci, recenzje

 1. Rada Dyscypliny wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami UMK oraz uczelni lub instytutu, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
 2. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.
 3. Recenzja może zawierać wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
 4. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.

Skład komisji doktorskiej

 1. Komisja doktorska składa się co najmniej z 11 członków, w tym: przewodniczącego, promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego, recenzentów i członków Rady Dyscypliny posiadających co najmniej stopień doktora.

Obrona

 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.
 2. Termin obrony rozprawy doktorskiej nie może zostać wyznaczony wcześniej niż 30 dni od zamieszczenia w BIP rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem w języku angielskim.
 3. Na obronie rozprawy doktorskiej wymagana jest obecność: kandydata do stopnia, promotora lub promotorów, co najmniej dwóch recenzentów oraz co najmniej połowy członków komisji doktorskiej.
 4. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Nadanie stopnia

 1. Na najbliższym posiedzeniu Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora. W uzasadnionych przypadkach Rada Dyscypliny może wyróżnić rozprawę doktorską.
 2. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.

* Doktoraty wszczęte przed 1 października 2019 r. procedowane są na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

Regulacje prawne


Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 89 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uchwała nr 162 Senatu UMK w Toruniu z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 89 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uchwała nr 8 Senatu UMK w Toruniu z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 89 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 9 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów uznawania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą