ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Administracji Publicznej

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 21
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15:30

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 165 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.
sobota w godzinach 8:00 – 16:00

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ


do 20 października 2018 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 20 października 2018 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy

DOKUMENT  UKOŃCZENIA  STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

 

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.400 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.200 zł.) – RATY BEZ ODSETEK

Możliwość korzystnych indywidualnych rat

(na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:

BOŚ SA  O TORUŃ    50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK  STUDIÓW


dr Dorota Sylwestrzak

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, zajmujących lub zamierzających ubiegać się o stanowisko kierownicze lub samodzielne. Studia mają dostarczyć również wiedzy niezbędnej osobom, które zamierzają poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu do służby cywilnej.

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje zagadnienia z : konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, prawa pracy i prawa urzędniczego, finansów publicznych, podstawowych problemów polityki gospodarczej, międzynarodowego prawa publicznego oraz podstaw prawa Unii Europejskiej.

Plan studiów podyplomowych dla pracowników ZUS (21 KB)

Program studiów_w zakresie administracji publicznej (114 KB)

Plan studiów podyplomowych_w zakresie administracji publicznej (56 KB)

Tabela zgodności efektów kształcenia

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Krystyna Kołecka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 21
e-mail: kolecka@umk.pl
tel. (56) 611 41 20