ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Administracji Publicznej

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,(dziekanat)
ul. W. Bojarskiego 3, p. 21
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15:15

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 156 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach  od 8:00 do 16:00

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ

od dnia 10 stycznia 22 r. do dnia 30 września 22 r.


 

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Ukończenie  Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji Publicznej odbywa się po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zdaniu egzaminu końcowego (dyplomowego) na ocenę. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej.

Absolwenci  otrzymują Świadectwo ukończenia  Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji Publicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-administracji-publicznej/


Egzamin końcowy

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4 800 zł jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu

2 400 zł w dwóch ratach – 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; 2. rata w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu w semestrze letnim

600 zł – w 8 ratach; 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; pozostałe raty do 7. dnia w kolejnych miesiącach

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w informacji o przyjęciu na studia.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

 

KIEROWNIK  STUDIÓW


dr Dorota Sylwestrzak

KANDYDACI


Charakterystyka studiów:

dwu semestralne studia podyplomowe, skierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej, jak również osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska w administracji prywatnej, innych instytucjach, które w pracy zajmują się problemami prawnymi.

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy, specjaliści i eksperci, praktycy z dziedzin objętych programem studiów. Zajęcia odbywają się w formie wykładów oraz zajęć konwersatoryjnych w trybie asynchronicznym (offline i online).

Zasadniczym celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego poprzez nabycie wiedzy na temat ustroju oraz zasad i procedur, na których opiera się funkcjonowanie administracji publicznej.

Studia kierowane są do absolwentów dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji Publicznej odbywa się po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zdaniu egzaminu końcowego (dyplomowego) na ocenę. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej.

Absolwenci  otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji Publicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Adresaci studiów podyplomowych:

Osoby, które:

– są zatrudnione lub kandydują na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej,

– są zatrudnione lub kandydują na stanowiska w administracji prywatnej, innych instytucjach

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje zagadnienia z : konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, prawa pracy i prawa urzędniczego, finansów publicznych, podstawowych problemów polityki gospodarczej, międzynarodowego prawa publicznego oraz podstaw prawa Unii Europejskiej.

Plan studiów podyplomowych dla pracowników ZUS (21 KB)

Załączniki nr 1 do uchwały 15-DO-2019 (22 KB)

Załączniki-nr-2-do-uchwały-15-DO-2019 (26 KB)

Załącznik-nr-3-do-uchwały-15-DO-2019 (17 KB)

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Krystyna Kołecka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 21
e-mail: kolecka@umk.pl
tel. (56) 611 41 20