Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter konkursowy:

Szczegółowe kryteria naboru określone we wniosku o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela:

Lp. Elementy oceny uwzględniane w etapie konkursu Liczba punktów MLP*
1. Średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego (pkt. wg średniej) 2-5 5
2. Oświadczenie o niezatrudnieniu 3 3
3. Trudna sytuacja materialna studenta1) 1 1
Suma 9

* MLP – maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Komisja za dany element oceny
1) Przez którą rozumie się sytuację materialną studenta uprawniającą go do ubiegania się o stypendium socjalne. Do ustalania sytuacji materialnej studenta ubiegającego się o staż oraz jej udokumentowania stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dokumenty projektu

Ci z Państwa, którzy dostaną się na staż w ramach Projektu “Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” powinni przede wszystkim zapoznać się z:
1) Regulaminem stażu (TEKST UJEDNOLICONY) (563 KB)
2) Umową o staż (NOWY WZÓR)(806 KB)

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU do Biura Projektu (p. 9 WPiA UMK p. Lucyna Jakubowska) powinny trafić następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu stażu):

1) Wniosek o przyjęcie na staż (NOWY WZÓR) (735 KB)
2) Oświadczenie nt. relacji studenta z właścicielem lub współwłaścicielem pracodawcy (NOWY WZÓR)(389 KB)
3) Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych (532 KB)
4)Zakres danych osobowych uczestników projektu otrzymujących wsparcie (380 KB)
5) Kwestionariusz osobowy (529 KB)
6) Informacja o numerze rachunku bankowego uczestnika stażu (493 KB)
7) Oświadczenie o miejscu zamieszkania (582 KB)
8) Oświadczenie o niezatrudnieniu (483 KB)
9) Zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego
10) Kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności
11) Kserokopia decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego
12)Zgoda na publikację wizerunku (211 KB)
13)Ankieta wstępna (504 KB)
14)Oświadczenie uczestnika projektu RODO (628 KB)

 

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU do Biura Projektu (p. 9 WPiA UMK p. Lucyna Jakubowska) należy dostarczyć dokumenty:

1) Zaświadczenie o odbyciu stażu przez Studenta wraz z opinią Pracodawcy (wypełnia Pracodawca) (397 KB)
2) Lista obecności Studenta na stażu (417 KB)
3) Dziennik Stażu (wypełnia Student) (390 KB)
4) Formularz oceny stażysty przez Pracodawcę (wypełnia Pracodawca) (616 KB)
5) Formularz oceny stażu przez stażystę (wypełnia Student) (681 KB)
6) Ankieta końcowa (156 KB)
7) Informacja uczestnika projektu nt. statusu na rynku pracy oraz na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przekazywana w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie ankieta 4 tygodnie (625 KB) ankieta 4 tygodnie (156 KB)
8) Informacja uczestnika projektu nt. statusu na rynku pracy przekazywana w terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie ankieta 3 m-ce (585 KB) ankieta 3 m-ce (158 KB)

 

WYNIKI REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE “PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU”