Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Przebieg realizacji projektu

1) Szanowne Studentki i Szanowni Studenci!
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wraz z Zespołem Projektowym w dniu 3.10.2017 r. serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z NCBiR, w ramach Osi III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w Audytorium A.
Zaproszenie skierowane jest do studentów ostatniego roku  I stopnia studiów stacjonarnych administracja  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W trakcie spotkania zostaną omówione:

 

2) W dniu 3.10.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!. Poinformowaliśmy o kształcie projektu i o tym jakie on stwarza możliwości dla studentów III roku kierunku administracja stacjonarna Wydziału Prawa i Administracji UMK. Dziękujemy za liczne przybycie, zainteresowanie i pytania. Uruchamiamy także osobną stronę informacyjno-rekrutacyjną, na której sukcesywnie będziemy umieszczać wszystkie niezbędne informacje i przez którą pozostaniemy w kontakcie. Do dyspozycji zainteresowanych studentów pozostają także w bezpośredniej relacji członkowie Zespołu Projektowego:
– koordynator projektu : dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (e-mail: rekowski@umk.pl, WPiA UMK p. 8),
– specjalista ds. staży: mgr Lucyna Jakubowska (tel. 56-611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl, WPiA UMK p. 9)
– specjalista ds. staży: mgr Elżbieta Sudomir-Gordon (ZUS o/Toruń, ul. Mickiewicza 33/39, Toruń),
– specjalista ds. rekrutacji: mgr Łukasz Maszewski (e-mail:maszewski@umk.pl, tel. 56 611 41 36, WPiA UMK p. 197).

 

3) Ogłoszenie o konkursie na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie
Szanowni Państwo,
Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza rekrutację na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!
Projekt Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie realizowany jest od 2017-10-01 do 2019-09-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Administracja praktycznych kompetencji  niezbędnych na współczesnym rynku pracy.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydział oferuje w bieżącym roku akademickim 30 miejsc stażowych dla studentów III roku administracji stacjonarnej I stopnia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.
Staż można odbyć w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej przewidzianej w toku studiów.
Wymiar stażu wynosi 160 h.
Każdy stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2708,80 zł (brutto) za cały okres stażu.
I tura staży w ramach  projektu odbędzie się już w listopadzie br.
Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w biurze projektu:
Mgr Lucyna Jakubowska
p.9
tel: 611- 40 – 18
lucyna.jakubowska@umk.pl

 

3) WYNIKI REKRUTACJI
Zakończyliśmy pierwszą turę rekrutacji do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! w pierwszej edycji programu. Efektem rekrutacji są listy rankingowe dostępne w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej. Informacja o wynikach została również  przekazana zainteresowanym telefonicznie.
Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Pierwsze 10 osób z listy zapraszamy na staż w miesiącach listopad – grudzień. Te osoby proszone są o podejście do Biura Projektu 2 listopada br. o godz. 10:00 w celu ustalenia wszystkich szczegółów.
Następne osoby z listy będą zapraszane wg. kolejności na staże w kolejnych miesiącach.
Lista osób zakwalifikowanych na staż (313 KB)

 

4) Szanowni Państwo,
od czwartku (26.10.2017 r.) do poniedziałku (30.10.2017 r.) włącznie zainteresowane płatnym stażem w ZUS-ie osoby mogą w p. 9 u p. Lucyny Jakubowskiej składać dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

5) W dniu 2 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń rady Wydziału Prawa i Administracji odbyło się spotkanie z pierwszą dziesiątka studentów skierowanych na staż. Ustalono m.in. wszystkie kwestie dot. obowiązkowych ubezpieczeń, badań lekarskich, terminów i dokładnych harmonogramów stażu.

 

6) Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie stażu dla 10 studentów UMK Wydział Prawa i Administracji, w dniu 7.11.2017 r. Stażyści powinni przyjść na godz. 7:00, ul. Mickiewicza 33-39, p. 204. Osoby skierowane na staż powinny zabrać ze sobą CV ( z numerem PESEL do uprawnień do systemów informatycznych). Pierwszy dzień poświęcony będzie na szkolenia bhp i ochrony danych osobowych oraz na sprawy kadrowe.

 

7) Miło nam poinformować, że w dniu 07.11.2017 r. o godz. 7.00 pierwszych 10 studentów UMK z Wydziału Prawa i Administracji rozpoczęło staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 33-39. Pierwszy dzień poświęcony jest na szkolenia bhp i ochrony danych osobowych oraz na sprawy kadrowe.

 

8) W dniu 17 listopada 2017 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania.
Zespół Projektowy w składzie: Pan prof. UMK, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (koordynator projektu), Pani mgr Elżbieta Sudomir-Gordon (specjalista ds. staży), Pani mgr Lucyna Jakubowska (specjalista ds. staży) oraz Pan mgr Łukasz Maszewski (specjalista ds. rekrutacji) spotkali się ze stażystami oraz opiekunem praktyk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza. Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy.
Zespół Projektowy potwierdził wzorową realizację określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę.
Zdjęcia z kontroli

 

9) W dniu 13 listopada 2017 r. na WPiA UMK miało miejsce kolejne spotkanie Zespołu Projektowego mające na celu ustalenie terminu kolejnej rekrutacji do projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Termin składania dokumentów na II turę staży, które odbędą się w styczniu i lutym 2018 r. to: 20.11.2017 r. – 4.12.2017 r.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych studentów III roku administracji stacjonarnej do składania dokumentów w Biurze Projektu u p. Lucyny Jakubowskiej (p. 9). Liczba miejsc stażowych ograniczona!

 

10) Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!
Szanowni Państwo,
Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza rekrutację uzupełniającą na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!
Termin składania dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej to: 20.11.2017 r. – 4.12.2017 r.
Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.
Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc stażowych jest ograniczona!

 

11) Wyniki rekrutacji
W dniach 20 listopada – 4 grudnia 2017 r. odbyła się uzupełniająca rekrutacja do do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!. 5 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego. Efektem spotkania są listy rankingowe dostępne w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej. Informacja o wynikach została również przekazana zainteresowanym telefonicznie.
Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały zakwalifikowane na staż umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na staż, do odbycia stażu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej, w kolejności zgodnej z uzyskanymi podczas rekrutacji wynikami.
Lista zakwalifikowanych osób do projektu (264 KB)
Lista niezakwalifikowanych osób do projektu (lista rezerwowa)  (252 KB)

 

12) Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się spotkanie dla osób zakwalifikowanych na II turę stażu. Spotkanie to będzie miało charakter organizacyjny podczas którego m.in. otrzymają Państwo skierowania na badania lekarskie oraz ubezpieczenia od NNW. Serdecznie zapraszamy.

 

13) W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla kolejnych 10 stażystów.  Pierwsze godziny stażowe odbędą w dniu 9 stycznia 2018 r od godz. 7:00 w ZUS Oddział Toruń.  Tego samego dnia miało miejsce posiedzenie zespołu projektowego, na którym wybrano jedną osobę z listy rezerwowej, która również rozpocznie staże w miesiącach styczeń-luty (rezygnacja osoby z właściwej listy rankingowej).

 

14) Miło nam poinformować, że w dniu 09.01.2018 r. o godz. 7.00 kolejnych 10 studentów UMK z Wydziału Prawa i Administracji rozpoczęło staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, w Wydziale Ubezpieczeń i Składek. Pierwszy dzień poświęcony jest na szkolenia bhp i ochrony danych osobowych oraz na sprawy kadrowe.

 

15) W dniu 15.01.2018 r. miało miejsce spotkanie zespołu projektowego (Pan , dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Pani mgr Lucyna Jakubowska, Pan mgr Łukasz Maszewski) wraz z Panią mgr Magdaleną Reiter (Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi UMK). Przedmiotem spotkania była ewaluacja zakończonego udziału w stażu pierwszych dziesięciu stażystów oraz bieżące problemy wynikające z realizacji projektu.

16) W dniu 13 lutego 2018 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania.
Zespół Projektowy w składzie: Pan dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski prof. UMK (koordynator projektu), Pani mgr Lucyna Jakubowska (specjalista ds. staży) spotkali się ze stażystami oraz opiekunem staży Panem Mateuszem Kulik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza. Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy.
Zespół Projektowy potwierdził wzorową realizację określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę.
Zdjęcia z kontroli

17) W dniu 5 marca 2018 r. o godz. 7:00 kolejnych 10 studentów z naszego Wydziału rozpoczęło swój staż w ZUS oddział Toruniu. Stażyści będą ponownie pracować  w Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek.

18) W dniu 29.03.2018 r. miało miejsce spotkanie zespołu projektowego (Pan dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Pani mgr Lucyna Jakubowska, Pan mgr Łukasz Maszewski). Przedmiotem spotkania były bieżące problemy wynikające z realizacji projektu.

19) W dniu 29 marca 2018 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania (w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza). Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy. Po raz kolejny potwierdzona została wzorowa realizacja określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę. Zdjęcia z kontroli

20) Ogłoszenie dot. realizacji projektu staży studenckich pt. „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” (nr wniosku POWR.03.01.00-00-S016/17)

Zespół Projektowy „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!

21) Wyniki rekrutacji
W dniach 23 kwietnia – 11 maja 2018 r. odbyła się uzupełniająca rekrutacja do do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! 14 maja 2018 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego. Efektem spotkania są listy rankingowe dostępne w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej. Informacja o wynikach została również przekazana zainteresowanym mailowo.
Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały zakwalifikowane na staż umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na staż, do odbycia stażu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej, w kolejności zgodnej z uzyskanymi podczas rekrutacji wynikami.

Lista zakwalifikowanych osób do projektu (253 KB)
Lista niezakwalifikowanych osób do projektu (251 KB)

22) W dniu 16 maja 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla kolejnych 5 stażystów.  Pierwsze godziny stażowe odbędą w dniu 4 czerwca 2018 r od godz. 7:00 w ZUS Oddział Toruń. Staż będzie realizowany w Wydziale Realizacji Dochodów, opiekunem będzie Pan Michał Gobiecki.
https://www.law.umk.pl/staz-w-zus-ie-i-jestes-na-plusie/przebieg-realizacji-projektu/zdjecia-ze-spotkania/

23) W dniu 21 czerwca 2018 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza. Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy.
Zespół Projektowy potwierdził wzorową realizację określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę.

Zdjęcia z wizyty w ZUS

24) Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  w wysokiej jakości programie stażowym „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie”.
Staże przeznaczone są dla studentów II roku studiów I stopnia administracji stacjonarnej.
Wydział oferuje w bieżącym roku akademickim 55 miejsc stażowych. Pierwsze staże rozpoczną się już w listopadzie.

Rekrutacja trwa od 1 do 11 października 2018 r. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce “Rekrutacja”.

Wyniki rekrutacji pojawią się naszej stronie internetowej 12.10.2018 r. Spotkanie dla osób zakwalifikowanych na staż odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń rady Wydziału.

25) Wyniki rekrutacji

W dniach 1-11 października 2018 r. odbyła się  rekrutacja do do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych osób do projektu I tura II rok (320 KB)

Lista zakwalifikowanych osób do projektu II tura II rok (254 KB)

Obowiązkowe spotkanie dla osób zakwalifikowanych na staż w I turze projektu odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń rady Wydziału. Serdecznie zapraszamy!

26) W dniu 15 października 2018 r. o godz. 10:00 odbyło się spotkanie 20 studentów zakwalifikowanych na staż. Pierwsze godziny stażu odbędą się 5 listopada 2018 r. w ZUS Toruń w godz. 7:00-15:00 p. 411.  Stażyści pracować będą w Wydziale Ubezpieczeń i Składek oraz w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji.

27) W dniu 5 listopada 2018 r.  o godz. 7:00 w ZUS Oddział Toruń swoje staże rozpoczęło kolejnych 20 stażystów.

28) W dniu 30 listopada 2018 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza. Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy.
Zespół Projektowy potwierdził wzorową realizację określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę.

Zdjęcia

29) Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza kolejną rekrutację na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Staże odbywać się będą w miesiącach styczeń – luty 2019 r.
Termin składania dokumentów to: 5.12.2018 r. – 12.12.2018 r.
Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.
Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!).
Wyniki rekrutacji pojawią się 13.12. 2018 r. na naszej stronie internetowej.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc stażowych jest ograniczona!

30) Uprzejmie informuję, że rekrutacja do projektu “Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” została przedłużona do jutra tj. 14.12.2018 r. Serdecznie zapraszamy – pozostały ostatnie 4 miejsca stażowe.  Wyniki rekrutacji pojawią się 17 grudnia 2018 r. na naszej stronie internetowej.

31) Wyniki rekrutacji
W dniach 5 – 14 grudnia 2018 r. odbyła się rekrutacja do do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!. 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego. Efektem spotkania są listy rankingowe dostępne w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej.
Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały zakwalifikowane na staż umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na staż, do odbycia stażu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej, w kolejności zgodnej z uzyskanymi podczas rekrutacji wynikami.  Osoby niezakwalifikowane w tej turze mają pierwszeństwo w kolejnej turze stażu t.j. w miesiącach marzec-kwiecień.
Lista zakwalifikowanych osób (261 KB)
Lista niezakwalifikowanych osób (257 KB)

Obowiązkowe spotkanie dla osób zakwalifikowanych na staż w II turze projektu odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń rady Wydziału. Serdecznie zapraszamy!

32) W dniu 7 stycznia 2019 r.  o godz. 7:00 staże rozpoczęło kolejnych 10 stażystów. Staże odbywają się w Wydziale Realizacji Dochodów ZUS Oddział Toruń.

33)Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza kolejną rekrutację na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Staże odbywać się będą w miesiącach marzec – kwiecień 2019 r.
Termin składania dokumentów to: 24.01.2019 r. – 7.02.2019 r.
Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.
Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!).
Wyniki rekrutacji pojawią się 8.02. 2019 r. na naszej stronie internetowej.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc stażowych jest ograniczona!

34) Wyniki rekrutacji
W dniach 24 stycznia – 7 lutego 2019 r. odbyła się rekrutacja do do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! 8 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego. Efektem spotkania są listy rankingowe dostępne w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej.
Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały zakwalifikowane na staż umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na staż, do odbycia stażu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej, w kolejności zgodnej z uzyskanymi podczas rekrutacji wynikami.  Osoby niezakwalifikowane w tej turze mają pierwszeństwo w kolejnej turze stażu t.j. w miesiącach maj-czerwiec.

Lista osób zakwalifikowanych (266 KB)
Lista osób niezakwalifikowanych (248 KB)

Obowiązkowe spotkanie dla osób zakwalifikowanych na staż w III turze projektu odbędzie się 19 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń rady Wydziału. Serdecznie zapraszamy! W razie nieobecności – proszę o pilny kontakt.

35) W dniu 11 lutego 2019 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza. Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy.
Zespół Projektowy potwierdził wzorową realizację określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę.

Zdjęcia

36) W dniu 4  marca 2019 r.  o godz. 7:00 staże rozpoczęło kolejnych 15 stażystów. Staże odbywają się w  ZUS Oddział Toruń w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji oraz w Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek.

37)Szanowni Państwo,
Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza ostatnią już rekrutację na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!
Staże odbywać się będą w miesiącach maj-czerwiec.
Termin składania dokumentów w ramach rekrutacji to: 1.04.2019 r. –12.04.2019 r.
Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.
Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc stażowych jest ograniczona!

38) W dniu 12 kwietnia 2019 r. miała miejsce kontrola realizacji stażu w miejscu jego odbywania tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu przy ul. Mickiewicza. Spotkanie z każdym ze stażystów miało miejsce bezpośrednio na jego stanowisku pracy.
Zespół Projektowy potwierdził wzorową realizację określonych w regulaminie odbywania staży obowiązków przez wszystkie zobowiązane do ich realizacji podmioty tj. przez stażystów, opiekuna stażu oraz pracodawcę.

Zdjęcia z kontroli

39) Wyniki rekrutacji
W dniach 1-12 kwietnia 2019 r. odbyła się u rekrutacja do do programu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! 15 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego. Efektem spotkania są listy rankingowe dostępne w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej.
Poniżej znajdą Państwo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały zakwalifikowane na staż umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na staż, do odbycia stażu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej, w kolejności zgodnej z uzyskanymi podczas rekrutacji wynikami.

Osoby niezakwalifikowane na staż mają pierwszeństwo w kolejnej turze stażu.

Lista zakwalifikowanych osób 252 KB)
Lista osób niezakwalifikowanych (250 KB)

Obowiązkowe spotkanie dla osób zakwalifikowanych na staż odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń rady Wydziału. Serdecznie zapraszamy! W razie nieobecności – proszę o pilny kontakt.

40) Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Zostały ostatnie 3 miejsca stażowe.  Rekrutacja otwarta- zapraszam do składania dokumentów.

41) W dniu 6 maja 2019 r. o godz. 7:00 staże rozpoczęło kolejnych 4 stażystów. Staże odbywają się w ZUS Oddział Toruń w Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek.

42) W dniu 13 maja 2019 r. na staż dołączyła jeszcze jedna studentka.

43)  W dniu 4  czerwca 2019 r. o godz. 7:00 staże rozpoczęło ostatnich 5  stażystów biorących udział w projekcie. Staże odbywają się w ZUS Oddział Toruń.