ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 19A
wtorek – sobota w godz. 9.00 – 15.00

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 170 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się : październik 2018 r. – czerwiec 2019 r. w godzinach:
sobota  8:00 – 16:00

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA  PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  30 września 2019 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 30 września 2019 r.

SPOSÓB  ZALICZENIA


Praca dyplomowa oraz jej obrona

DOKUMENT  UKOŃCZENIA  STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.700 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.350 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na rachunek:
BOŚ S.A. O/Toruń 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK  STUDIÓW


dr hab. Henryk Nowicki

KANDYDACI


Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych zarówno w podmiotach zobowiązanych do realizacji zamówień (np. organy administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, podmioty korzystające ze środków publicznych, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne prowadzące działalność o charakterze użyteczności publicznej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej itp.) jak i osób odpowiedzialnych u potencjalnych oferentów za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne (np. podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją zamówień publicznych, banki, itp.).

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje problematykę prawną dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych; wiedzę z zakresu przygotowania procedur zamówień publicznych; zagadnienia dotyczące systemu kontroli zamówień publicznych.

Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19a,
e-mail: asajnog@umk.pl
tel. (56) 611 40 27