ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


 MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 9
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty
(październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.)

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  30 września 2019 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów
w terminie do 30 września 2019 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa oraz jej obrona

DOKUMENT  UKOŃCZENIA  STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA PRACY
podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.400 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.200 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA  O TORUŃ    50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK  STUDIÓW


prof. dr hab.  Grzegorz Goździewicz

KANDYDACI


Na studia podyplomowe  przyjmowani są kandydaci po ukończeniu dowolnego kierunku studiów.

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje: wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacje projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunki zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (pracownicy ZUS).

Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Lucyna Jakubowska
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 9
e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl
tel. (56) 611 40 18, fax (56) 611 40 05