ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Materiały uzupełniające do wykładu

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich (799 KB)
BITy (1,48 MB)
„Prawo sędziowskie” (a case law) – przykłady (734 KB)
Wzorce umowne – przykłady (2,45 MB)
Restrukturyzacja zadłużenia (553 KB)
Klauzula rebus sic stantibus a waloryzacja sądowa(zestawienie) (978 KB)
Wzorce umowne do umów zawieranych na odległość (1,33 MB)
Obligatio alternativa a facultas alternativa(konstrukcja) (547 KB)
Klauzule modyfikacyjne. Rodzaje waloryzacji (4,02 MB)
Zobowiązania wielopodmiotowe. Solidarność bierna (5,24 MB)
Zobowiązania wielopodmiotowe (schematy) (3,93 MB)
Wykonywanie zobowiązań(art.450-470 kc.) -schematy (4,04 MB)
Wymagalność roszczenia + Wykonanie zobowiązania przez T (art.356 k.c) (4,08 MB)
Rozdział siódmy-wygaśnięcie zobowiązania (1,51 MB)
Rozdział siódmy. Pkt IX Umowy konsolidacyjne (3,18 MB)
Potrącenie ustawowe-(art.,498-505 k.c) przesłanki i skutki prawne (2,95 MB)
Rozdział ósmy-Podmiotowe przekształcenia stosunku obligacyjnego (3,91 MB)
Rozdział ósmy-Przekształcenia podmiotowe stosunków obligacyjnych: Umowa faktoringowa(IV); Subrogacja ex lege (V) (3,10 MB)
Część ósma – VI. Przejęcie długu (art.519-523 KC) (2,53 MB)
Część ósma – VII Zbycie przedsiębiorstwa (art.55 (4) KC) (1,52 MB)
Rozdział ósmy – VI.3 Przejęcie długu a umowa z art.392 kc (konwersja ustawowa) (1014 KB)
Część dziewiąta – Instytucje służące ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (3,23 MB)
Część dziesiąta – Przekaz wg kc. Papiery wartościowe (8,14 MB)
Część jedenasta- Bezpodstawne wzbogacenie (1018 KB)
Część jedenasta – Bezpodstawne wzbogacenie cd. (30 KB)
Rozdział dwunasty – Umowy obligacyjne (2,63 MB)
Część dwunasta – Umowy obligacyjne (3,87 MB)
Cześć trzynasta – Wzorce umowne i ich kontrola (5,31 MB)
Rozdział czternasty – Odpowiedzialność odszkodowawcza (5,22 MB)
Rozdziału XIV – Odpowiedzialność odszkodowawcza- punkty IV,V,VI i VII (6,86 MB)
Rozdział czternasty – Prawo odszkodowawcze (6,10 MB)
Rozdział piętnasty – Umowa sprzedaży (7,63 MB)
Rozdział piętnasty – Umowa sprzedaży cd. (4,55 MB)
Część szesnasta – Umowa dzierżawy i umowa najmu (1,42 MB)