Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Natalia Daśko
adiunkt
Katedra Prawa Karnego

pokój: 205
tel.: 56-611-41-13
e-mail: ndasko@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9122-4883

Zainteresowania:
kryminologia, karnoprawna ochrona własności intelektualnej, ochrona danych osobowych

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego.
W 2012 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK, pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Mariana Filara. Podczas studiów odbyła Kurs Prawa Porównawczego prowadzony przez WPiA UMK oraz Kurs Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej organizowany przez The British Law Centre. W 2012 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMK, które ukończyła w 2016 r., broniąc rozprawę doktorską poświęconą prawnokarnej ochronie znaków towarowych, której promotorem był prof. Andrzej Adamski. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich odbyła praktyki i staże w polskich i angielskich kancelariach prawnych, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2018 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, od czerwca 2016 r. wpisana na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.
Członkini European Society of Criminology.

Nagrody i stypendia:
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2011-2012)
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony własności intelektualnej (2016)
Pierwsza nagroda w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych za rozprawę doktorską pt. "Prawnokarna ochrona znaków towarowych" (2017)
Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej (2018)
Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla najzdolniejszych młodych naukowców (2019)

Rzecznik Dyscyplinarny UMK ds. Studentów i Doktorantów (2016-2020(2016-2020)


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

środa: godz. 10.00-11.00
piątek: godz. 11.00-12.00

dyżury w dniach 22 i 24 stycznia nie odbędą się

Bibliografia