ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, pok. 16
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 200 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (październik 2018 r.- czerwiec 2019 r.),
piątek 16:00 – 20:30
sobota  8:30 – 14:30

LICZBA MIEJSC


60 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


do 20 października 2018 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów w terminie do 20 października 2018 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy w formie testu

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA I POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


5.100 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.550 zł.) – RATY BEZ ODSETEK

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK STUDIÓW


Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

KANDYDACI


Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych, nie wyłączając absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Studia adresowane są m.in. do pośredników ubezpieczeniowych (agentów, brokerów), pracowników zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji (w tym administracji centralnej, m.in. UOKiK, KNF), kancelarii prawnych oraz innych osób zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń, w tym w szczególności osób przygotowujących się do państwowych egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a także kandydatów na agentów ubezpieczeniowych.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

WAŻNE – INFORMACJA DLA AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH!


W trakcie trwania studiów agenci i brokerzy ubezpieczeniowy będą mogli uzyskać dokumenty poświadczające odbycie zajęć obejmujących daną jednostkę tematyczną (np. ubezpieczenie OC,  przestępczość ubezpieczeniowa, itp.) wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać wykorzystane w celu potwierdzenia liczby odbytych godzin szkoleń w rozumieniu w/w rozporządzenia oraz art. 4c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

 W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Beata Kwiatkowska, specjalista,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p.
16
tel. 56 611 40 39
e-mail: inez@umk.pl