ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

UWAGA! NABÓR NA STUDIA JEST ZAWIESZONY.

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, pok. 16
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 200 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (październik 2018 r.- czerwiec 2019 r.),
piątek 16:00 – 20:30
sobota  8:30 – 14:30

LICZBA MIEJSC


60 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


 

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy w formie testu

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


5 120 zł jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu

2 560 zł w dwóch ratach – 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; 2. rata w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu w semestrze letnim

640 zł – w 8 ratach; 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; pozostałe raty do 7. dnia w kolejnych miesiącach

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w systemie USOS w zakładce płatności.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

Faktury są wystawiane na podstawie informacji podanych w oświadczeniu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


 

KANDYDACI


Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych, nie wyłączając absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Studia adresowane są m.in. do pośredników ubezpieczeniowych (agentów, brokerów), pracowników zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji (w tym administracji centralnej, m.in. UOKiK, KNF), kancelarii prawnych oraz innych osób zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń, w tym w szczególności osób przygotowujących się do państwowych egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a także kandydatów na agentów ubezpieczeniowych.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

WAŻNE – INFORMACJA DLA AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH!


W trakcie trwania studiów agenci i brokerzy ubezpieczeniowy będą mogli uzyskać dokumenty poświadczające odbycie zajęć obejmujących daną jednostkę tematyczną (np. ubezpieczenie OC,  przestępczość ubezpieczeniowa, itp.) wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać wykorzystane w celu potwierdzenia liczby odbytych godzin szkoleń w rozumieniu w/w rozporządzenia oraz art. 4c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Beata Kwiatkowska, specjalista,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p.
16
tel. 56 611 40 39
e-mail: inez@umk.pl