Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Nasi Eksperci

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Radca prawny. Kieruje Katedrą Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK. Współpracuje ściśle z uniwersytetami w Republice Czeskiej, okresowo był także pracownikiem Center of Czech and International Tax Law, Faculty of Law, Masaryk University Brno; kilkakrotnie prowadził wykłady na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie i był recenzentem w postępowaniach doktorskich, aktualnie członek komisji w procedurze profesorskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego (drugą kadencję), członkiem kolegiów redakcyjnych: Przeglądu Podatkowego (wydawca: Wolters Kluwer Polska), Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu (wydawca: UMK) i Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (redaktor naczelny). W latach 2014-2016 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, kierował zespołem podatków lokalnych. W ramach Ośrodka Studiów Fiskalnych już 5 lat organizuje cykliczne konferencje Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, w których licznie uczestniczą przede wszystkim praktycy. Jako pełnomocnik Dziekana WPiA organizował i kieruje studiami magisterskimi na kierunku Doradztwo Podatkowe oraz Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego.  Jest autorem i współautorem około 400 publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w języku polskim, angielskim i czeskim. W ramach działalności praktycznej wykonywał liczne ekspertyzy prawne na potrzeby organów administracji m.in. Biura Analiz Sejmowych oraz licznych podmiotów gospodarczych.

 

Ekspert w zakresie:


Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Doradca podatkowy i radca prawny. Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK. Od 2011 do 2012 r. senior visiting tax researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien. Pracownik naukowy Masarykova Univerzita w Republice Czeskiej. Wykładał na temat prawa podatkowego Unii Europejskiej m.in. w Universidad Complutense de Madrid, Masarykova Univerzita Brno, Universität Salzburg i Wirtschaftsuniversität Wien. Współpracownik International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Ukończył m.in. kurs Comparative Tax Policy and Administration w Harvard Kennedy School, Harvard University (2019). W latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group. Od 2014 do 2016 r. członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Od 2016 r. członek zarządu International Fiscal Association (Polish Branch), członek European Association of Tax Law Professors Autor ponad 250 opracowań z zakresu prawa podatkowego i celnego.

Ekspert w zakresie:


 

Dr Ewa Prejs

Radca prawny. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych. W ramach wykonywanego zawodu złożyła wiele skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. Skutecznie wniosła również skargi do Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Praw Człowieka. Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Specjalizuje się w europejskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym. W pracy naukowej szczególną uwagę poświęca również konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych.

 

 

Ekspert w zakresie:


 

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Radca prawny. Profesor Uniwersytetu w Katedrze Prawa Finansów Publicznych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK ds. Ekonomicznych i Rozwoju. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych. Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”. Autor ponad 150 publikacji naukowych, m.in. monografii, komentarzy, artykułów i glos.

 

 

Ekspert w zakresie:


 

Dr Tomasz Brzezicki

Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w latach 2001-2013. Jako pełnomocnik brał udział w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Autor wielu opracowań o charakterze naukowym i popularnonaukowym, w tym: monografii, podręczników, artykułów, glos.

 

 

Ekspert w zakresie:


 

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

Radca prawny. Profesor Uniwersytetu, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. Studenckich. W latach 1999 – 2010 pełnił funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Brał udział w pracach komisji i zespołów opracowujących projekty m.in. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im Ludwika Rydygiera do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W 2000r. pracował w ramach Programu Reformy Administracji Publicznej przy Instytucie Spraw Publicznych nad projektem regulacji wprowadzającej dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, a w latach 2005 – 2006 był członkiem Zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich. Od 2009r. brał udział w pracach Ośrodka Badawczego Komorników Sądowych przy Krajowej Radzie Komorniczej, a obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

 

 

Ekspert w zakresie:


Dr Dorota Sylwestrzak

 

Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego. Wicedziekan Rady OIRP w Toruniu. Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich, członek Sądu Dyscyplinarnego i członek Komisji ds. Aplikacji Radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, członek Komisji ds. Aplikacji przy KRRP. Od 2016 r. wykładowca na aplikacji radcowskiej. Ekspert Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu “Dobre prawo-sprawne rządzenie”. Autorka wielu publikacji naukowych.

 

 

 

 

Ekspert w zakresie: