Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wybrane zagadnienia z praktyki działania organów gminy


Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej, niezbędnej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu funkcjonowania organów stanowiących oraz wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego po nowelizacji ustaw samorządowych


Zarys treści szkolenia:

1. Obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rady gminy
2. Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań.
3. Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych.
4. Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji.
5. Wyodrębnienie biur obsługujących organ stanowiący, komisji i radnych ze struktur urzędu
6. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych
7.Ustawowe określenie liczby radnych niezbędnych do utworzenia klubu radnych
8. Przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy.
9. Rozszerzenie o wójta kręgu podmiotów, które nie mogą pełnić funkcji członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.
10. Coroczna debata o stanie samorządu połączona z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu


Prowadzący:

Dr Dorota Sylwestrzak – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  11.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 18.12.2018 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: