ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika – Doradztwo podatkowe

Szanowni Państwo,

Praktyki na kierunku Doradztwo podatkowe mają charakter obowiązkowy.

Wymiar praktyk: praktyki obejmują 15 dni roboczych.

Forma odbywania praktyk: praktyki można odbyć w kancelarii doradcy podatkowego lub radcy prawnego (adwokata) specjalizującego się w problematyce podatkowej, w organie podatkowym (w tym samorządowym kolegium odwoławczym, urzędzie gminy – komórce organizacyjnej zajmującej się poborem podatków), ministerstwie finansów, sądzie administracyjnym lub za zgodą Dziekana w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, o ile aktywność studenta będzie związana ze stosowaniem przepisów dotyczących podatków, ceł lub innych dochodów publicznych.

Zasady odbywania praktyk: praktykę odbywa się na drugim roku studiów. Praktyka trwa 15 dni roboczych. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 8 pkt ECTS, które przypisywane są do semestru trzeciego i czwartego.

Zaliczenia praktyki dokonuje kierownik praktyk na podstawie dziennika praktyk i pisemnej analizy podatkowej, którą student musi przygotować w trakcie praktyki.

Analiza podatkowa obejmuje analizę wybranego zagadnienia podatkowego z zakresu praktyki podmiotu, w którym student odbywa praktykę. Może stanowić ją:

– projekt ekspertyzy prawnej;

– projekt decyzji lub innego rozstrzygnięcia organu,

– projekt analizy pokontrolnej;

– projekt uzasadnienia wyroku.

Analiza podatkowa odnosi się do konkretnego stanu faktycznego, ale jej treść nie zawiera danych osobowych lub objętych tajemnicą. Do analizy student może dołączyć komentarz merytoryczny.

Podstawą odbycia praktyki może być (jeśli dokumentów tych wymaga podmiot przyjmujący Państwa na praktykę):

  1. porozumienie (umowa) o prowadzeniu praktyk zawarte przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich reprezentującego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (wzór do pobrania tutaj),
  2. skierowanie na praktykę, wystawione przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (wzór do pobrania tutaj),

Student ubiegający się o przygotowanie porozumienia lub skierowania zobowiązany jest przedłożyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk Studenckich zgodę na przyjęcie na praktykę studencką – najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia praktyki.

Po zaliczeniu praktyki przez właściwego pełnomocnika dziennik praktyk przechowuje się w teczce osobowej studenta.

Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk są:

1/ oświadczenie o ubezpieczeniu od NNW,

2/  wypełniony dziennik praktyk studenckich.

Student składa pełnomocnikowi oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki przed rozpoczęciem odbywania praktyk (wzór).

Przed rozpoczęciem praktyki powinniście mi Państwo dostarczyć podczas dyżuru wydrukowany przez siebie dziennik w celu naniesienia na niego podpisu i pieczęci pełnomocnika. Wzór dziennika praktyk  można go pobrać ze strony internetowej WPiA UMK – Dziennik praktyk – doradztwo podatkowe. Jednocześnie należy dostarczyć wypełnione i podpisane przez Państwa oświadczenie o ubezpieczeniu od NNW.

Jeśli podmiot organizujący praktykę wymaga skierowania bądź porozumienia związanego z odbywaniem praktyk proszę uzyskać od osoby, która go reprezentuje pisemną zgodę na przyjęcie Państwa na praktyki. Z pisma tego powinien wynikać m.in. uzgodniony  przez Państwa termin odbywania praktyki (wzór zgody do pobrania ze strony internetowej WPiA UMK). Następnie proszę mi dostarczyć do podpisu dwie kopie projektu porozumienia bądź jeden egzemplarz skierowania (w zależności od wymagań podmiotu organizującego praktykę) pobranego ze strony internetowej WPiA UMK, w których są wpisane informacje na temat Państwa praktyki. Nie muszą Państwo mieć żadnej umowy między UMK a podmiotem, u którego Państwo praktykują, o ile druga strona tego nie wymaga!

Osoby zatrudnione mogą przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wykazem obowiązków (czynności) pracownika w zastępstwie dziennika praktyk. Do pełnomocnika należy jednak decyzja o zaliczeniu bądź odmowie zaliczenia praktyk na podstawie takiego zaświadczenia.

Zaliczenie praktyk na tej podstawie będzie możliwe tylko, jeśli zakres obowiązków służbowych pokrywa się z planem praktyk przewidzianym dla Państwa kierunku studiów.

W swych planach związanych z realizacją obowiązku odbywania praktyk proszę uwzględnić przypadający podczas wakacji letnich okres urlopowy pracowników WPiA. W związku z tym proszę, aby studenci złożyli wymagane dokumenty najpóźniej do końca czerwca. W terminie późniejszym mogą Państwo napotkać problemy z uzyskaniem wpisu zaliczenia praktyk do systemu usos, a to może z kolei uniemożliwić Państwu przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Dokumenty możecie Państwo dostarczać do mnie przede wszystkim osobiście podczas dyżurów. Dokumenty przeznaczone wyłącznie do oddania (nie wymagające wypełnienia bądź podpisania czyli w praktyce np. wypełniony dziennik praktyk, oświadczenia etc.) można zostawiać także w informacji wydziałowej w kopercie na moje nazwisko, bądź wysłać pocztą również na moje nazwisko na adres WPiA UMK (ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy trudności związanych z realizacją obowiązku odbywania praktyk proszę o kontakt na adres eprejs@umk.pl

Z poważaniem

dr Ewa Prejs

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

na kierunku Doradztwo podatkowe