ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów

Stypendium doktoranckie:

Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych
Termin składania wniosków: do 30 września

ZARZĄDZENIE Nr 139 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich

Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Stypendium projakościowe:

Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych
Termin składania wniosków: do 30 września

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 128 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania tzw. stypendiów projakościowych na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne,stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga:

Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Termin pracy generatora USOS – Wnioski o stypendia socjalne: od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 23:59

Termin pracy generatora USOS – Wnioski o stypendia specjalne dla niepełnosprawnych: od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 23:59

Termin pracy generatora USOS – Wnioski o zapomogę: od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 30 września 2022 r. do godz. 15:00

Termin pracy generatora USOS- Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów: od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 23:59

Termin przyjmowania wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów,  o stypendium specjalne oraz o stypendia socjalne: w terminach otwarcia generatora w USOS – data złożenia wniosku to data stempla pocztowego.

W roku akademickim 2021/2022 obowiązuje składanie wniosków stypendialnych pocztą tradycyjną.

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83, e-mail: BON@umk.pl.

Wygenerowane wnioski z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz oświadczeniem  o nie pobieraniu stypendium  na innym kierunku studiów proszę składać do Dziekanatu.

Obwieszczenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (762 KB)

Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji UK w Toruniu (66 KB)

Upoważnienie do odbioru decyzji  (179 KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (84 KB)

Wysokość świadczeń dla doktorantów UMK w roku akademickim 2021/2022 (77 KB)